งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว

2 รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร

3 ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ Public Administration สื่อถึงความเป็น สาธารณะ คือเพื่อ ส่วนรวม เรื่องของการบริหารงาน ภาครัฐ

4 ขอบข่ายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในทางทฤษฎี 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สำนักนีโอคลาสสิค 2. แนวคิดการจัดการภาครัฐ สมัยใหม่ 3. แนวคิดประชารัฐ 4. แนวคิดกฎหมายมหาชน

5 ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ใน ปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์ของการ ปฏิรูประบบราชการ ( พ. ศ. 2546- พ. ศ. 2550 ) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี พ. ศ. 2546

6 รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการ บริหารราชการไทย ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะ ขับเคลื่อนให้ประเทศ ไทยเจริญ สร้างสรรค์ความก้าวหน้า ให้แก่บ้านเมือง เป็นกลไกในการนำ นโยบายที่กำหนดโดย ระบบการเมืองไปสู่การ ปฏิบัติ

7 แนวทางของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ในปัจจุบัน แก้ไขเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นธรรม สนใจต่อผลของการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ สนใจอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ สนใจวิถีทางที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารงานของรัฐ สนใจในเรื่องการกระจายอำนาจ พยายามค้นหาวิธีจะตอบสนองความต้องการของ ประชาชน

8 คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1) ความซื่อสัตย์ สุจริต และการมี จริยธรรม 2) ความเสียสละ 3) การคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ 4) ความรอบรู้ของงาน 5) การทำงานร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของการศึกษารัฐ ประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google