งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9. รังสีเอกซ์ Röntgen wife’s hand Wilhelm Conrad Röntgen at the University of Wurzburg in Germany (1845-1923). ผู้คนพบรังสีเอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9. รังสีเอกซ์ Röntgen wife’s hand Wilhelm Conrad Röntgen at the University of Wurzburg in Germany (1845-1923). ผู้คนพบรังสีเอกซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 9. รังสีเอกซ์ Röntgen wife’s hand Wilhelm Conrad Röntgen at the University of Wurzburg in Germany (1845-1923). ผู้คนพบรังสีเอกซ์

2 2 เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นในช่วง 100 - 0.01 Å อำนาจการทะลุทะลวงสูง ในยุคหนึ่งถูกนำไปใช้ในร้านตัดรองเท้า เครื่อง สร้างภาพเรืองแสง ลูกค้าสามารถมองเท้า โปร่งใสของตัวเองภายในรองเท้าว่าขนาดพอดี หรือไม่ หลอดผลิตรังสีเอ็กซ์ ส่วนประกอบ 1. ไส้หลอด - ผลิตอิเล็กตรอน 2. เป้าโลหะหนักเช่น Cu,Mo 3. หลอดแก้วปิดที่ความดันต่ำ

3 3 สเปกตรัมต่อเนื่อง bremsstrahlung radiation เกิดจากการหน่วง ความเร็วของ อิเล็กตรอนขณะ ผ่านอะตอมเป้า จากการเร่ง ที่เหลือ X-ray ตำแหน่งสเปกตรัม ขึ้นกับค่า ศักย์ที่ใช้เร่งอิเล็กตรอน ขอบล่างของสเปกตรัม ไม่ขึ้นกับชนิดของอะตอม h=6.625x10 -34 J/s

4 4 สเปกตรัมเส้น characteristic x-ray เกิดจากชนของ อิเล็กตรอนและ อะตอมเป้า ทำให้ อะตอมเป้ามี อิเล็กตรอนบางวง หลุดออกไปเป็นที่ ว่าง อิเล็กตรอน วงที่มีพลังงานสูง กว่าจะยุบตัวลงมา เรื่อยๆ เกิดการคาย พลังงานเป็นค่าที่ แน่นอนออกมา ตำแหน่งสเปกตรัม ขึ้นกับชนิด ของอะตอม แต่ไม่ขึ้นกับศักย์ที่ ใช้เร่ง

5 5 เส้นสเปคตรัม K  และ K  ที่เป็น ผลของการยุบตัวจากอิเลคตรอน ในชั้น L (n = 2) และ M (n = 3) ไปสู่ที่ว่างในชั้น K (n = 1)

6 6 การดูดกลืน รังสี  - สัมประสิทธ์ของการดูดกลืน เชิงเส้น ( เศษสัดส่วนของโฟตอนที่ ถูกดูดกลืนต่อความหนาหนึ่ง หน่วย ) I 0 เป็นความเข้มรังสีที่ x=0 I0I0 I 0 +  I xx

7 7 การดูดกลืนรังสีขึ้นอยู่กับความ หนาแน่นของวัสดุ ให้  m =  /  คือสัมประสิทธ์การ ดูดกลืนเชิงมวล  m จะมากขึ้นตามเลขอะตอม ของวัสดุ  m จะลดลงสำหรับลำรังสี เอกซ์ที่มี E สูงขึ้น Lambert’s Law ค่าครึ่งความหนา - ความหนาที่ความเข้มลดลงครึ่งหนึ่ง

8 8

9 9 Thomson scattering : R) หรือ (Rayleigh scattering ) จะเกิดขึ้นเมื่อโฟ ตอนในรังสีเอกซ์มีอันตรกิริยากับอะตอมหนึ่ง และกระเจิงออกโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง พลังงานของทั้งอะตอมและโฟตอน (Photoelectric absorption :PE) เกิดขึ้น เมื่อโฟตอนในรังสีเอกซ์ชนกับอะตอมๆหนึ่ง และถ่ายพลังงานส่วนหนึ่งให้กับอะตอมนั้น เป็นเหตุให้เกิดการปลดปล่อยอิเลคตรอน อะตอมที่เสียอิเลคตรอนไปจะกลับไปสู่ สภาวะพื้นเช่นเดิมได้โดยการเปล่งรังสีเอกซ์ ที่เป็นแบบเฉพาะออกไป (Compton Scattering : C) เกิดขึ้น เมื่อโฟตอนในรังสีเอกซ์เข้าชนกับอะตอมและ ทำให้อิเลคตรอน ในอะตอมนั้นหลุดออกมา พร้อมกับการลดลงของพลังงานโฟตอนที่ กระเจิงออกมา (Pair Production : PP) เกิดขึ้นกับรังสีเอกซ์ ที่พลังงานโฟตอนเกินกว่า 1.02 MeV ขึ้นไป โฟตอนที่หายไปจากการดูดกลืนโฟตอนนี้จะ ถูกเปลี่ยนเป็นคู่อิเลคตรอน - โพสิตรอน ( เป็น อนุภาคประจุบวกที่เป็นคู่แฝดของ อิเลคตรอน ) ( Photodisintegration : PD) เกิดจากการ จับโฟตอนของนิวเคลียส พร้อมกับการคาย อนุภาคที่มีพลังงานสอดคล้องกับพลังงาน ของโฟตอนที่ดูดกลืนเข้าไป ออกมาจากจาก นิวเคลียส กระบวนการนี้มีผลน้อยมากกับ พลังงานรังสีเอกซ์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปจึงมัก ละเลยได้

10 10 ภาพเอกซ์เรย์บนระนาบ (Plain x-ray) ได้ภาพชนิดกลับดำ - ขาว (Negative image) แสงความ เข้มสูงกว่าจะทำให้เกิดเป็นบริเวณมืดบนฟิล์มมากกว่าแสง ความเข้มต่ำ เป็นภาพที่มีเงาของสิ่งกีดขวางหลายๆองค์ประกอบ ไปวางซ้อนรวมกันอยู่บนระนาบสองมิติ - ปอดเป็นโพรงอากาศมีดูดกลืนน้อยที่สุดเป็นสีดำ - ไขมันและเนื้อเยื่อจะดูดกลืนรังสีน้อยกว่าจึงออกมาเป็นสีเทา - กระดูกจะปรากฏเป็นบริเวณขาว - สิ่งแปลกปลอมต่างๆเช่นหัวกระสุน หรือกรรไกรผ่าตัด เป็นสีขาว

11 11 การปรับความแยกชัดของภาพกลืน หรือสูดดมสารเพิ่มความคมชัด ( สาร ที่มีเลขอะตอมมาก ) เช่น สาร ประกอบของแบเรียม (Z=56) มักใช้เพื่อเน้นส่วนลูเมน ของกระเพาะอาหาร สารประกอบไอโอดีน (Z=53) มักใช้เพื่อเน้นโพรงในช่องท้อง และระบบเลือด การดมก๊าซเฉื่อยซีนอน (Z=54) เพื่อเน้นส่วนของสมองและปอด เงามัวสามารถลดได้โดยให้ ร่างกายที่ต้องการถ่ายภาพและ ฟิล์มแนบชิดกันให้มากที่สุดและ อยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดแสงให้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

12 12 เอกซ์เรย์โทโมกราฟี (Computer tomography :CT หรือ Computer axial tomography :CAT) ทั้งหลอดรังสีเอกซ์และชุดตรวจจับจะหมุนไปพร้อมๆกัน รอบๆตัวคนไข้เพื่อเก็บข้อมูลการดูดกลืนรังสีเอกซ์ในมุม อื่นๆตลอดแผ่นตัดขวางแผ่น อนุกรมของภาพ 2D ที่ผ่านการกระบวนประมวลผล ด้วยคอมพิวเตอร์ จะได้ภาพภาคตัดขวาง --> เอกซ์ เรย์โทโมกราฟีจัดเป็นการถ่ายภาพ 3D เก็บข้อมูลประมวลผล


ดาวน์โหลด ppt 1 9. รังสีเอกซ์ Röntgen wife’s hand Wilhelm Conrad Röntgen at the University of Wurzburg in Germany (1845-1923). ผู้คนพบรังสีเอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google