งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System “ ระบบที่รักษาสภาวะ Dynamic steady state ด้วย วิธี Negative feedback” เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System “ ระบบที่รักษาสภาวะ Dynamic steady state ด้วย วิธี Negative feedback” เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System “ ระบบที่รักษาสภาวะ Dynamic steady state ด้วย วิธี Negative feedback” เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ( Positive feedback Growth)

2 Gajaseni, ระบบนิเวศจึงมี : 1. ขอบเขตและโครงสร้าง 2. Input และ Output Environment (Energy, Matter) 3. Feedback Control System Environ ment ระบ บ I ระบบ II Inp ut Outp ut Feedback control

3 Gajaseni, เพื่อ : 1. เพื่อการถ่ายทอดพลังงาน และ สสาร 2. เพื่อ Balance Input และ Output ถ้า Input > Output Growth Input < Output Decay Input = Output Balance เพราะฉะนั้น ระบบจึงรักษา สภาวะปกติไว้ได้

4 Gajaseni, แผนภูมิที่ 15 กระบวนการ รักษาสมดุลของ ประชากร สิ่งมีชีวิตโดย กลไกการ ควบคุม ย้อนกลับแบบ บวกและลบที่ หน้าที่สมดุลกัน

5 Gajaseni, ระบบ นิเวศ สิ่งแวด ล้อม พลังงา นอื่น ดวง อาทิตย์ สสาร สิ่งมีชีวิ ตที่ อพยพ ออก สสาร + พลังงานที่ เปลี่ยนรูป แล้ว Inp ut Outpu t ความ ร้อนที่ ปล่อย

6 Gajaseni, กลไกการตอบสนองของ สิ่งมีชีวิต ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องตอบสนองต่อ สิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมมีการผันแปร ตามมาตราของ เวลาและมาตราของพื้นที่ กราฟ

7 Gajaseni, สิ่งมีชีวิตตอบสนอง อย่างไร 1. การตอบสนองในมาตราของ เวลาทางนิเวศวิทยา 1.1 การตอบสนองทางพฤติกรรม รูปนกอพยพ การ อพยพ

8 Gajaseni, การตอบสนองทางสรีระ Tolerance curves and acclimation

9 Gajaseni, การตอบสนองทางสัณฐาน ภายนอกหรือภายใน รูปหมีขาว

10 Gajaseni, การตอบสนองในมาตราของเวลาทางวิวัฒนาการ การ ปรับตั ว


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 Ecological Balance Ecosystem Homeostatic System “ ระบบที่รักษาสภาวะ Dynamic steady state ด้วย วิธี Negative feedback” เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google