งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 สรุ ป เนื่องจากดูเหมือนว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด ลักษณะการกระจายของพืช พรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 สรุ ป เนื่องจากดูเหมือนว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด ลักษณะการกระจายของพืช พรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, สรุ ป เนื่องจากดูเหมือนว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด ลักษณะการกระจายของพืช พรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง ก็น่าจะมี ลักษณะของพืชพรรณเหมือนกัน ด้วย - ข้อสรุปดังกล่าว สมเหตุสมผลหรือไม่ - มีข้อพิสูจน์หรือไม่

2 Gajaseni, ผลของการผันแปรดินฟ้า อากาศในมาตราของพื้นที่ 1. ป่าไม้เขตร้อน 2. ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น 3. ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 4. ทุ่งหญ้า ( มีลักษณะคล้ายซา วันน่า ) 5. ซาวันน่า 6. ทะเลทราย 7. ไทก้า 8. ทุนดรา

3 Gajaseni, Tropical rain forest 2. Deciduous forest

4 Gajaseni, Chaparr al 3. Temperate grassland

5 Gajaseni, Savanna 6. Desert

6 Gajaseni, Taiga 8. Tundra

7 Gajaseni, การจัดจำแนกและการ แพร่กระจายในแหล่งน้ำ 1. แหล่งน้ำจืด (Fresh water biomes) 1.1 ทะเลสาบ (lake) 1.2 แม่น้ำลำธาร (stream) 2. แหล่งน้ำเค็ม (Marine biomes) 2.1 พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) 2.2 พื้นที่น้ำกร่อย (estuary) 2.3 เขตท้องทะเล (marine zone)

8 Gajaseni, Stre am Lake

9 Gajaseni, Estu ary Wetlan d

10 Gajaseni, Marine


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 สรุ ป เนื่องจากดูเหมือนว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด ลักษณะการกระจายของพืช พรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google