งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด. ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5 2. ด. ช. พีรัตน์ ศรี ปราโมช เลขที่ 11 3. ด. ญ. กาญจนี นาคมา เลขที่ 17 4. ด. ญ. ณัฐชา ยศปุณ โน เลขที่ 23 5. ด. ญ. นัทธ์ชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด. ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5 2. ด. ช. พีรัตน์ ศรี ปราโมช เลขที่ 11 3. ด. ญ. กาญจนี นาคมา เลขที่ 17 4. ด. ญ. ณัฐชา ยศปุณ โน เลขที่ 23 5. ด. ญ. นัทธ์ชนัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ด. ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5 2. ด. ช. พีรัตน์ ศรี ปราโมช เลขที่ 11 3. ด. ญ. กาญจนี นาคมา เลขที่ 17 4. ด. ญ. ณัฐชา ยศปุณ โน เลขที่ 23 5. ด. ญ. นัทธ์ชนัน ไทรนนทรี เลขที่ 29 6. ด. ญ. พรพิมล อาจหยุด เลขที่ 35 7. ด. ญ. วรัญา แจ้ง เสมอ เลขที่ 41 8. ด. ญ. มัลลิกา ชินฉัตร์ เลขที่ 47

4 เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รายรับน้อยลงแต่รายจ่ายกลับสูงขึ้น บางคนอาจ เป็นหนี้สินเงินที่ได้จึงไม่พอใช้ คณะผู้จัดทำจึง เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๙ )

5 หากเรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง ถือเป็นทางสายกลางในการดำรงชีวิต มาปรับใช้ให้เข้ากับตนเอง หรือภายใน ครอบครัว ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น การ ดำรงชีวิตก็จะเป็นไปอย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน และไม่เป็นหนี้สิน เราจึง สร้างเว็บไซต์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาค้นคว้า เรื่องดังกล่าวได้รับข้อมูลแล้วนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

6 ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๓. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

7 ๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ผู้ศึกษาได้รับความรู้เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง ๓. ผู้ศึกษานำข้อมูลไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น การนำไปเผยแพร่ หรือใช้ เพื่อเป็นสื่อการ เรียนการสอน เป็นต้น

8 fisheries.go.th “ เศรษฐกิจพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb5.html.http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb5.html Th.wikipedia.org. “ เศรษฐกิจพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ. ค. ๒๕๕๔ th.wikipedia.org/wiki/ เศรษฐกิจพอเพียง. chaipat.or.th “ เศรษฐกิจพอเพพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html.

9 panyathai.or.th “ เศรษฐกิจพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th. prdnorth.in.th “ เศรษฐกิจแบบพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php.http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php


ดาวน์โหลด ppt 1. ด. ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5 2. ด. ช. พีรัตน์ ศรี ปราโมช เลขที่ 11 3. ด. ญ. กาญจนี นาคมา เลขที่ 17 4. ด. ญ. ณัฐชา ยศปุณ โน เลขที่ 23 5. ด. ญ. นัทธ์ชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google