งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง

2 สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม

3 รายชื่อสมาชิก 1. ด.ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5
1. ด.ช. ทีปกร สุนทร เลขที่ 5 2. ด.ช.พีรัตน์ ศรีปราโมช เลขที่ ด.ญ.กาญจนี นาคมา เลขที่ ด.ญ.ณัฐชา ยศปุณโน เลขที่ ด.ญ.นัทธ์ชนัน ไทรนนทรี เลขที่ ด.ญ.พรพิมล อาจหยุด เลขที่ ด.ญ.วรัญา แจ้งเสมอ เลขที่ 41 8. ด.ญ.มัลลิกา ชินฉัตร์ เลขที่ 47

4 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รายรับน้อยลงแต่รายจ่ายกลับสูงขึ้น บางคนอาจเป็นหนี้สินเงินที่ได้จึงไม่พอใช้ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙)

5 ที่มาและความสำคัญต่อ
หากเรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นทางสายกลางในการดำรงชีวิตมาปรับใช้ให้เข้ากับตนเอง หรือภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น การดำรงชีวิตก็จะเป็นไปอย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน และไม่เป็นหนี้สิน เราจึงสร้างเว็บไซต์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวได้รับข้อมูลแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ๓. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๒. ผู้ศึกษาได้รับความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ๓. ผู้ศึกษานำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำไปเผยแพร่ หรือใช้เพื่อเป็นสื่อการ เรียนการสอน เป็นต้น

8 เอกสารอ้างอิง fisheries.go.th “เศรษฐกิจพอเพียง.”
สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๔, Th.wikipedia.org. “เศรษฐกิจพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง. chaipat.or.th “เศรษฐกิจพอเพพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๔,

9 เอกสารอ้างอิง panyathai.or.th “เศรษฐกิจพอเพียง.”
panyathai.or.th “เศรษฐกิจพอเพียง.” สืบค้นเมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๔, prdnorth.in.th “เศรษฐกิจแบบพอเพียง.”


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google