งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1 นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ 2 นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องแรงดันมา ประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 3 นักเรียนสามารถนำความรู้มาแก้ปัญหาในการ ทำงานได้

3 แนวคิดของโครงงาน -GRASP G (GOAL)- เป้าหมาย ประเมินความต้องการ กระตุ้นการเรียนรู และการแสดงให้เห็นถึง ความเข้าใจ R (ROLES)- บทบาท ผู้ประดิษฐ์ A (AUDIENCES)- ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน ครู S (SET OF ACTIVITIES)- ชุดของกิจกรรม กิจกรรมการ ประดิษฐ์ P (PRODUCT)- ผลงาน จรวดขวดน้ำ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ 1 อะไรเป็นสาเหตุให้ขวดน้ำเคลื่อนที่ 2 ขนาดของขวดน้ำมีผลต่อการเคลื่อนที่หรือไม่ 3 ทำอย่างไรให้ขวดน้ำไปได้ไกล

5 การประเมิน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสังเกต วิธีการ ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามหลังจาก ทำงานเสร็จแล้ว ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กใจขณะที่ ทำงานชิ้นนี้

6 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และจรวด ขวดน้ำสามารถสามารถเคลื่อนที่ได้


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google