งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้จรวดขวดน้ำ

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1 นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องแรงดันมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ 3 นักเรียนสามารถนำความรู้มาแก้ปัญหาในการทำงานได้

3 แนวคิดของโครงงาน-GRASP
G (GOAL)-เป้าหมาย ประเมินความต้องการ กระตุ้นการเรียนรู และการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ R (ROLES)-บทบาท ผู้ประดิษฐ์ A (AUDIENCES)-ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน ครู S (SET OF ACTIVITIES)-ชุดของกิจกรรม กิจกรรมการ ประดิษฐ์ P (PRODUCT)-ผลงาน จรวดขวดน้ำ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
1 อะไรเป็นสาเหตุให้ขวดน้ำเคลื่อนที่ 2 ขนาดของขวดน้ำมีผลต่อการเคลื่อนที่หรือไม่ 3 ทำอย่างไรให้ขวดน้ำไปได้ไกล

5 การประเมิน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสังเกต วิธีการ
ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามหลังจากทำงานเสร็จแล้ว ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กใจขณะที่ทำงานชิ้นนี้

6 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และจรวดขวดน้ำสามารถสามารถเคลื่อนที่ได้


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google