งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ แบบจำลองข้อมูล. นำ บทนำ แบบจำลองข้อมูล (Data Model) จะใช้อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน องค์กร นักวิเคราะห์ระบบจะโฟกัสเพียงว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ แบบจำลองข้อมูล. นำ บทนำ แบบจำลองข้อมูล (Data Model) จะใช้อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน องค์กร นักวิเคราะห์ระบบจะโฟกัสเพียงว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ แบบจำลองข้อมูล

2 นำ บทนำ แบบจำลองข้อมูล (Data Model) จะใช้อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน องค์กร นักวิเคราะห์ระบบจะโฟกัสเพียงว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ในกระบวนการทางธุรกจ แบบจำลองข้อมูล จึงจัดเป็น เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการนำเสนอให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และโดยมักนำเสนอในรูปแบบ ของไดอะแกรมที่เรียกว่า แผนภาพอีอาร์ หรืออีอาร์ ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram: ERD)

3 อีอาร์ไดอะแกรม (The Entity Relationship Diagram) ใช้พื้นฐานหลัก ๆ 3 ประการ คือ เอ็นติตี้ (Entities), ความสัมพันธ์ (Relationships) และแอตตริบิวต์ (Attributes) เอ็นติตี้ (Entities) คือบุคคล สถานที่ วัตถุ และ รวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการ จัดเก็บ ตัวอย่างเอ็นติตี้ เช่น บุคคล (Persons) เช่น ลูกค้า พนักงาน นักศึกษา ร้านค้า แผนกการเงิน สถานที่ (Place) เช่น อาคาร ห้องเรียน สาขา วัตถุ (Objects) เช่น หนังสือ เครื่องจักร สินค้า วัตถุดิบ เหตุการณ์ (Events) ใบอินวอยซ์ รายการ ลงทะเบียน แนวความคิด (Concepts) เช่น บัญชี พันธบัตร หุ้น

4 อีอาร์ไดอะแกรม (The Entity Relationship Diagram) ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติใน กระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งความสัมพันธ์จะนำเสนอด้วย เหตุการณ์เชื่อมโยงระหว่างเอ็นติตี้ ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์คือ 1. One to One 2. One to Many 3. Many to Many

5 อีอาร์ไดอะแกรม (The Entity Relationship Diagram)

6 แอตตริบิวต์ (Attributes) คือ คุณสมบัติของเอ็น ติตี้ โดยสัญลักษณ์แอตตริบิวต์ในอีอาร์ไดอะแกรมจะใช้ สัญลักษณ์รูปวงรี และแอตตริบิวต์ใดที่เป็นคีย์หลัก ก็จะมี การขีดเส้นใต้กำกับใต้ชื่อแอตตริบิวต์นั้น ลูกค้า ที่อยู่ รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล เพศ

7 อีอาร์ไดอะแกรม (The Entity Relationship Diagram)

8 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) คือ เอกสารที่ใช้อธิบายรายละเอียดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล และรวมถึงรายการข้อมูลประกอบต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วยชื่อรีเลชัน (Relation Name), แอตตริบิวต์ (Attribute), ชื่อแทน (Aliases name), รายละเอียดข้อมูล (Data Description), แอตตริบิวต์โดเมน (Attribute Domain), การเรียงลำดับดัชนี (Index), คีย์หลัก (Primary Key), คีย์นอก (Foreign Key), ชนิดข้อมูล (Data Type) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ แหล่งที่เกิดข้อมูล, วันที่สร้าง แฟ้มข้อมูล, ผู้ใช้ระบบ, สิทธิการใช้งานแฟ้มข้อมูล, ความถี่ ในการใช้งาน

9 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลในรูปแบบของโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลของระบบเช่ารถ

10 การนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) เป็นกระบวนการนำโครงร่างรีเลชัน (Relation) มา แตกเป็นรีเลชันหรือตาราง ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ เรียกว่า รูปแบบบรรทัดฐาน หรือ Normal Form โดยมี เป้าหมายหลักสำคัญคือ เพื่อให้รีเลชันที่ได้มานั้นอยู่ใน รูปแบบบรรทัดฐานที่เหมาะสม โดยจดประสงค์ของการ นอร์มัลไลเซชัน คือ 1. ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อน (Redundancy) ในข้อมูล 2. ลดปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูล

11 แบบฟอร์มที่ยังไม่มีการนอร์มัลไลซ์ (Un- Normalized Form)

12

13 การนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 1 (First- Normalized Form)

14 การนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 2 (Second- Normalized Form)

15 การนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 3 (Third- Normalized Form)

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ แบบจำลองข้อมูล. นำ บทนำ แบบจำลองข้อมูล (Data Model) จะใช้อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใน องค์กร นักวิเคราะห์ระบบจะโฟกัสเพียงว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google