งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน การออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน การออกแบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน การออกแบบฐานข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา

2 ชนิดของความสัมพันธ์ One-to-One (1:1)

3 สูติบัตรได้เพียงใดเดียวเท่านั้น
1 1 นักศึกษา สูติบัตร นักศึกษาหนึ่งคนจะมี สูติบัตรได้เพียงใดเดียวเท่านั้น

4 สูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของ นักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน
1 1 นักศึกษา สูติบัตร สูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของ นักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน

5 1 : 1 1 1 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 นักศึกษา สูติบัตร

6 One-to-many (1:M)

7 ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ
1 M ลูกค้า ใบเสร็จ ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนอาจมาซื้อสินค้าหลายครั้ง

8 ใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของ ลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น
1 1 ลูกค้า ใบเสร็จ ใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของ ลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น

9 1 : M 1 M ลูกค้า ใบเสร็จ 1 1 ลูกค้า ใบเสร็จ

10 Many-to-many (M:M)

11 สามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา
1 M นักศึกษา วิชา นักศึกษาหนึ่งคน สามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา

12 วิชาหนึ่งวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลายคน
M 1 นักศึกษา วิชา วิชาหนึ่งวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลายคน

13 M : M 1 M นักศึกษา วิชา M 1 นักศึกษา วิชา M : M

14 โจทย์ข้อ 1 : แต่ละ Entity มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
แผนก พนักงาน คณะ หลักสูตร

15 นักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษา คณะ พนักงานขาย ใบเสร็จ ประชาชน อาชีพ

16 สมาชิก บัตรสมาชิก จังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว

17 Entity Relationship diagram (E-R Diagram)
คือ รูปหรือ diagram ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง entity ต่างๆ ที่เราสนใจจะจัดเก็บข้อมูล

18

19 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน E-R Diagram
ชื่อของ Entity ชื่อของ Attribute ชื่อของ Attribute Key

20 Relationship

21

22 โจทย์ข้อ 2 : ให้นักศึกษาเขียน E-R Diagram ระหว่าง 2 Entity ต่อไปนี้
แผนก พนักงาน คณะ โปรแกรมวิชา

23 นักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษา คณะ พนักงานขาย ใบเสร็จ ประชาชน อาชีพ

24 สมาชิก บัตรสมาชิก จังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน การออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google