งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน การออกแบบ ฐานข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน การออกแบบ ฐานข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน การออกแบบ ฐานข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา

2 ชนิดของ ความสัมพันธ์  One-to- One (1:1)

3 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 นักศึกษาหนึ่งคนจะ มี สูติบัตรได้เพียงใด เดียวเท่านั้น

4 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 สูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของ นักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน

5 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 1 : 1

6  One-to-many (1:M)

7 ลูกค้า ใบเสร็จ 1 M ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จ ได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคน อาจมาซื้อสินค้าหลาย ครั้ง

8 ลูกค้า ใบเสร็จ 11 ใบเสร็จหนึ่งใบต้อง เป็นของ ลูกค้าเพียงคนเดียว เท่านั้น

9 ลูกค้า ใบเสร็จ 1 M ลูกค้า ใบเสร็จ 11 1 : M

10  Many-to-many (M:M)

11 นักศึกษาวิชา 1M นักศึกษาหนึ่งคน สามารถลงทะเบียน เรียนได้หลายวิชา

12 นักศึกษาวิชา M1 วิชาหนึ่งวิชามี นักศึกษาลงทะเบียน เรียนหลายคน

13 นักศึกษาวิชา 1M นักศึกษาวิชา M1 M : M M : M

14 โจทย์ข้อ 1 : แต่ละ ENTITY มีความสัมพันธ์ กันอย่างไร แผนก พนักงาน คณะ หลักสูตร

15 นักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษา คณะ พนักงานขาย ใบเสร็จ ประชาชน อาชีพ

16 สมาชิกบัตรสมาชิก จังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว

17 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (E-R DIAGRAM) คือ รูปหรือ diagram ที่ ใช้อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง entity ต่างๆ ที่เราสนใจจะจัดเก็บ ข้อมูล

18

19 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน E- R DIAGRAM ชื่อของ Entity ชื่อของ Attribute Key

20 Relationship

21

22 โจทย์ข้อ 2 : ให้นักศึกษาเขียน E- R DIAGRAM ระหว่าง 2 ENTITY ต่อไปนี้ แผนก พนักงาน คณะ โปรแกรมวิชา

23 นักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษา คณะ พนักงานขาย ใบเสร็จ ประชาชน อาชีพ

24 สมาชิกบัตรสมาชิก จังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน การออกแบบ ฐานข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google