งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัชนันท์ อินเอี่ยม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา. ในคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นิสิต นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัชนันท์ อินเอี่ยม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา. ในคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นิสิต นักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัชนันท์ อินเอี่ยม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 ในคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นิสิต นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ว่าด้วยเรื่อง ระบบและกลไกการ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

3 เน้นการให้ความรู้แก่นิสิต ในการ วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ และการแก้ไข กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ สัมพันธ์กับนิสิตและสถาบันหรือ เรียกอีกอย่างว่า PDCA

4

5 - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน - กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการ สอน - กิจกรรมอื่นๆทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

6 เป็นกิจกรรมที่อยู่ใน กระบวนการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมการศึกษาดู งาน หรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมใน วิชาต่างๆ

7 เป็นกิจกรรมที่อยู่ใน กระบวนการเรียนการ สอน เช่น กิจกรรมปลูก ป่าชายเลน กิจกรรม เก็บขยะ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่สนับสนุนการ เรียนในวิชาต่างๆ

8 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน ระดับสาขา คณะ หรือ ระดับมหาวิทยาลัยหรือ กิจกรรมประเภท ชมรม ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่าง สถาบันร่วมกันจัด

9 เริ่มที่การประชุม ในการประชุม ต้องประกอบไปด้วย สมาชิกการ ประชุม ( จากการสรรหา / แต่งตั้ง ) ได้แก่ - ประธาน รองประธาน - กรรมการ - เลขานุการ - ที่ปรึกษา ( อาจารย์ )

10 แล้วในการประชุมต้อง มีอะไรบ้าง

11

12 แล้วสิ่งที่ควรมี นอกเหนือจากนี้

13 แล้วต้องทำ อย่างไรต่อ

14

15 เมื่อดำเนินโครงการจบแล้วต้อง ทำอย่างไรต่อ

16 ในการดำเนินการครั้งต่อไป ต่อทำอย่างไร

17 ข้อเสนอแนะ

18 Q&A end


ดาวน์โหลด ppt ชัชนันท์ อินเอี่ยม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา. ในคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นิสิต นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google