งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำระบบPDCAการประกันคุณภาพ การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำระบบPDCAการประกันคุณภาพ การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำระบบPDCAการประกันคุณภาพ การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของนิสิต
ชัชนันท์ อินเอี่ยม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องอะไรกับนิสิต
ในคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์ประกอบที่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ว่าด้วยเรื่องระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

3 การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องอะไรกับนิสิต(ต่อ)
เน้นการให้ความรู้แก่นิสิต ในการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ และการแก้ไข กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับนิสิตและสถาบันหรือเรียกอีกอย่างว่าPDCA

4 หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้

5 กิจกรรมของนิสิตมีอะไรบ้าง?
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมการศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในวิชาต่างๆ

7 กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนในวิชาต่างๆ

8 กิจกรรมอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับสาขา คณะ หรือระดับมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมประเภท ชมรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างสถาบันร่วมกันจัด

9 แล้วจะเริ่มการทำกิจกรรมอย่างไร?
เริ่มที่การประชุม ในการประชุมต้องประกอบไปด้วย สมาชิกการประชุม(จากการสรรหา/แต่งตั้ง)ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ที่ปรึกษา(อาจารย์)

10 แล้วในการประชุมต้องมีอะไรบ้าง
รายงานการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ ชื่อเรื่องรายงานการประชุม ครั้งที่ / ปีพ.ศ. วัน/เดือน/ปี/เวลา สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม/ผู้ที่ไม่มาประชุม

11 แล้วในการประชุมต้องมีอะไรบ้าง
-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -การรับรองรายงานการประชุม -มติที่ประชุม -เรื่องสืบเนื่อง(และมติที่ประชุม) -เรื่องเสนอเพื่อทราบ (และมติที่ประชุม) -เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (และมติที่ประชุม) -เรื่องอื่นๆ

12 แล้วสิ่งที่ควรมีนอกเหนือจากนี้
-หนังสือเชิญประชุม -บันทึกแนบสรุปรายงานการประชุม -เวลาเริ่มและสิ้นสุดการประชุม -ผู้บันทึกและผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

13 แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
-ต้องมีโครงการ -การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ -การประชุมย่อยในระดับโครงการ -มีบันทึกรายงานเป็นระยะ

14 -การดำเนินโครงการ -การเก็บหลักฐาน(รูป/รายชื่อ) -การติดตามตรวจสอบ -แบบประเมินโครงการ

15 เมื่อดำเนินโครงการจบแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
-นำแบบสอบถามมาประมวลผล -ทำการประชุมสรุปหาข้อบกพร่อง -บันทึกรายงานเป็นหลักฐาน -ทำรายงานสรุป

16 นำสรุปผลโครงการมาปรับปรุงแก้ไข
ในการดำเนินการครั้งต่อไปต่อทำอย่างไร นำสรุปผลโครงการมาปรับปรุงแก้ไข

17 ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำช่องทางเผยแพร่ข่าวสารให้แก่นิสิตโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

18 Q&A end


ดาวน์โหลด ppt การนำระบบPDCAการประกันคุณภาพ การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google