งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้ 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้ 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอ การทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้

2 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ข้อสงสัย ตอนเช้าอากาศเย็น ตอนกลางวัน อากาศร้อน คำตอบที่คาดคะเนอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันสมมติฐาน ช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นอุณหภูมิจะสูงกว่า ช่วงอื่นๆ

3 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อุปกรณ์ 1. เทอร์มอมิเตอร์ 2. นาฬิกา วิธีการทดลอง 1. นำเทอร์มอมิเตอร์ไปวางหรือแขวนไว้ โดยไม่ให้โดนแสงโดยตรง 2. อ่านค่าในเวลาต่างตามที่วางแผนเป็น เวลา 7 วัน 3. นำเสนอผลการตรวจวัดอุณหภูมิตาม สถานที่ต่างๆ ด้วยกราฟ ด้วยกราฟ

4 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 30 ก. ย. 55สวนหย่อม 283032 31 สนาม ฟุตบอล 2931323331 ใต้ต้นไม้ 28303231 อาคารเรียน 2830313031

5 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 1 ธ. ค. 55สวนหย่อม 293331 สนาม ฟุตบอล 3233323331 ใต้ต้นไม้ 303231 อาคารเรียน 30

6 ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผล วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 2 ธ. ค. 55สวนหย่อม 30 31 สนาม ฟุตบอล 31 32 ใต้ต้นไม้ 30 31 อาคารเรียน 30

7 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( ◦C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 3 ธ. ค. 55สวนหย่อม 29303132 สนาม ฟุตบอล 30313233 ใต้ต้นไม้ 29303132 อาคารเรียน 30 31

8 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 4 ธ. ค. 55สวนหย่อม 293032 31 สนาม ฟุตบอล 3031353431 ใต้ต้นไม้ 293032 31 อาคารเรียน 302931

9 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ (◦ C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 5 ธ. ค. 55สวนหย่อม 2931 สนาม ฟุตบอล 3031 32 ใต้ต้นไม้ 2931 อาคารเรียน 282930

10 ตารางบันทึกผล ( ต่อ ) วัน / เดือน / ปี บริเวณที่ สังเกต อุณหภูมิอากาศ ( ◦C) 8.00 น. 10.00 น.12.00 น.14.00 น.16.00 น. 6 ธ. ค. 55สวนหย่อม 2932 31 สนาม ฟุตบอล 3035363431 ใต้ต้นไม้ 2932 31 อาคารเรียน 2831

11 คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง 1. อุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้ในแต่ละบริเวณแตกต่าง กันหรือไม่ เพราะเหตุใด ? ตอบ แต่กต่างกัน เพราะบางบริเวณมีต้นไม้ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลง

12 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ วันที่ 6 ธ. ค.55 อุณหภูมิ 36 เวลา 12.00 น. 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ วันที่ 6 ธ. ค.55 อุณหภูมิ 36 เวลา 12.00 น. 3. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ วันที่ 5 และ 6 ธ. ค. 55 อุณหภูมิ 28 เวลา 08.00 3. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่า เท่าไร ตอบ วันที่ 5 และ 6 ธ. ค. 55 อุณหภูมิ 28 เวลา 08.00 คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง

13 คำถามหลังการทดลองคำถามหลังการทดลอง 4. สรุปผลการทดลอง ตอบ ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. ของทุกวันและในที่โล่ง แจ้งไม่มีต้นไม้อุณหภูมิจะสูงที่สุด 4. สรุปผลการทดลอง ตอบ ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. ของทุกวันและในที่โล่ง แจ้งไม่มีต้นไม้อุณหภูมิจะสูงที่สุด 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัน ใด ตอบ วันที่ 6 ธ. ค. 55 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัน ใด ตอบ วันที่ 6 ธ. ค. 55

14 มาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะมาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะ 1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ ฤดูร้อน ภาคเหนือร้อนที่สุด ฤดูฝน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค ตะวันตกเย็นที่สุดฤดูหนาว ภาคเหนือ และภาคอีสาน เย็นที่สุด 1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ ฤดูร้อน ภาคเหนือร้อนที่สุด ฤดูฝน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค ตะวันตกเย็นที่สุดฤดูหนาว ภาคเหนือ และภาคอีสาน เย็นที่สุด 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำสุด 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำสุด

15 มาทำโครงงานกัน............. เรามาหาวิธีให้โรงเรียน / บ้านเราเย็น ลงได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการ ทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัด อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและ สถานที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google