งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำดี - น้ำเสี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่า อารยธรรมอื่นจนเทียบสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำดี - น้ำเสี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่า อารยธรรมอื่นจนเทียบสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำดี - น้ำเสี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่า อารยธรรมอื่นจนเทียบสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ - การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลางอัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิต เครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะ เรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเกวียนเทียม วัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พลลูกตุ้มน้ำหนัก - มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการ เพื่อกันผู้ รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา - มีถนนและซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่สองฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ

6 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการนับถือ ศาสนาที่คล้ายคลึงกันกับไทย นั่นคือ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาพุทธ ซึ่งคน ไทยเองก็นับถือและบูชา เทพเจ้า เช่นเดียวกันกับคนอินเดีย


ดาวน์โหลด ppt - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำดี - น้ำเสี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่า อารยธรรมอื่นจนเทียบสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google