งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์ อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่ บริเวณดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้าง กว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปี กระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มน้ำ สินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม นัก ประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa Culture) ซึ่ง เป็นชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุ เมื่อประมาณ 3,500 – 1,000 ปี ก่อน พุทธศักราช

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต ถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น มีการวางผังเมือง อย่างเป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อระบายน้ำ มี สระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับ เก็บผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคาร สาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา ? แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรม การสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำ ใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมี ห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้ รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอินเดีย มีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและปัจจุบัน นี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ มากที่สุด

7


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google