งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งมีชีวิต = สสาร + พลังงาน สสารที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต และทำให้ สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นธาตุประมาณ 30-40 ชนิดซึ่งแยกเป็น • Basic Element • Trace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งมีชีวิต = สสาร + พลังงาน สสารที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต และทำให้ สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นธาตุประมาณ 30-40 ชนิดซึ่งแยกเป็น • Basic Element • Trace."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สิ่งมีชีวิต = สสาร + พลังงาน สสารที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต และทำให้ สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นธาตุประมาณ 30-40 ชนิดซึ่งแยกเป็น • Basic Element • Trace Element ธาตุเหล่านี้จะหมุนเวียนเป็นอินทรียสาร และอนินทรียสาร

4

5 BIOGEOCHEMICAL CYCLE CYCLE วัฏจักรของสาร กระบวนการเคลื่อนย้ายแร่ธาตุ จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สิ่งมีชีวิต และจากสิ่งมีชีวิตคืนสู่สิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนรูปสารไปและกลับมา เช่นเดิมเป็น วัฏจักรเพื่อรักษา สมดุลของธรรมชาติ

6 การหมุนเวียนประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ • Reservoir pod / Untractive zone • Exchange pod / Active zone การหมุนเวียนอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ • Hydrologic Cycle • Gaseous Cycle • Sedimentary Cycle

7 • Gaseous-type Element Hydrogen Oxygen Carbon Nitrogen • Sedimentary-type Element Phosphorus Sulfur Potassium Hydrologic Cycle

8 Water Cycle H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O น้ำเป็นสสารที่มีลักษณะเด่นต่างจากสสารอื่นอย่างไร ? น้ำมีความสำคัญอย่างไร ? โลกมีน้ำอยู่เท่าไหร่ ? น้ำอยู่ที่ไหนบ้างในโลกของเรา ? น้ำคืออะไร ?

9

10

11 Water Cycle • Short cycle • Long cycle

12 Water Cycle

13 Carbon-Oxygen Cycle Carbon-Oxygen Cycle •Carbon เป็นธาตุสำคัญใน อินทรียสารหลายชนิดของ สิ่งมีชีวิต • ในอากาศมี CO 2 0.03% ของ ก๊าซทั้งหมด •CO 2 เป็นวัตถุดิบสำคัญของ การสังเคราะห์ด้วยแสง • การหมุนเวียนและการรักษา สมดุลของ Carbon จะผ่าน สิ่งมีชีวิตเสมอ CO 2

14 Carbon-Oxygen Cycle

15 •Carbon จากธรรมชาติมีการทับถม และแปรเป็น “ ถ่านหินและ ปิโตรเลียม ” ซึ่งเมื่อเผาไหม้แล้วจะ ได้ CO 2 คืนสู่อากาศ • การรักษาสมดุลของ CO 2 เกี่ยวข้องกับการอยู่ในรูป สารละลาย carbon ในมหาสมุทร เช่น HCO 3 - / CO 3 -2 • ความเข้มข้นของ CO 2 ของ บรรยากาศต่ำ คงที่เพราะมีทะเล เป็นแหล่งเก็บที่สำคัญ Carbon-Oxygen Cycle

16

17 •Carbon อาจถูกเก็บในรูป สารประกอบกับ Ca เป็น CaCO 3 ซึ่ง พบได้ในสิ่งมีชีวิต และหินปูน •Bacteria บางชนิดสามารถปรับ สภาพแวดล้อมเป็นด่าง ซึ่งจะทำให้ CaCO 3 ละลายเป็นรูป HCO 3 - /CO 3 2- Carbon-Oxygen Cycle

18

19 CO 2 ถูกเปลี่ยนเป็น สารอินทรีย์โดย กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง ในพืชและสาหร่าย CO 2 + H 2 O -> CH 2 O + O 2 + H 2 O light Chl Carbon-Oxygen Cycle

20 ในแบคทีเรีย Arthiorhodaceae: CO 2 + H 2 O -> CH 2 O + O 2 + H 2 O แสง BChl ในแบคทีเรีย Thiorhodaceae: CO 2 + H 2 S -> CH 2 O + S + H 2 O แสง BChl Carbon-Oxygen Cycle

21 Carbon ในรูปสารอินทรีย์กลับเป็น CO 2 ผ่าน respiratory, fermentation และ hydrolysis CH 2 O + O 2 + H 2 O -> CO 2 + H 2 O HCOOH -> H 2 + CO 2 H 2 O E. coli

22 กิจกรรม การหมุนเวียนของ C H และ O มี ความสัมพันธ์กันอย่างไร ? มลภาวะที่เกี่ยวข้องกับ Hydrologic Cycle คืออะไร สามารถแก้ไข / ป้องกันได้อย่างไร ?

23 Nitrogen Cycle Nitrogen-fixation Ammonification Nitrosification & Nitrification Denitrification Reaction in Nitrogen Cycle

24

25 การตรึงก๊าซ Nirtogen จากอากาศลงสู่ดิน เกิด ได้ 2 วิถีคือ 1.Biological fixation ซึ่งจำแนกเป็น 2 พวกคือ 1.1 Free living nitrogen fixation หรือ Nonsymbiotic nitrogen fixation 1.2 Symbiotic nitrogen fixation 2.Electrochemical & Photochemical fixation Nitrogen Cycle

26 Free living nitrogen fixation Biological fixation Symbiotic nitrogen fixation •Blue green algae •Clostridium •Azotobacter •Rhodotorula •Rhizobium •Mycorrhiza •Actinomycetes N 2 -> Nitrate

27 Ammonification  โดย Ammonifying Bacteria –Pseudomonas –Proteus –Micrococcus  เปลี่ยน Metabolic Waste, Amino Acid หรือ Protein เป็น Ammonia (NH 3 ). Organic NitrogenAmmonia (NH 3 ) Ammonifying Bacteria

28 Nitrosification & Nitrification  Nitrosification  โดย Nitrosobacteria (Nitrosomonas sp.)  เปลี่ยน Ammonia (NH 3 ) เป็น Nitrite (NO 2 - )  Nitrification  โดย Nitrifying Bacteria (Nitrobacter sp.)  เปลี่ยน Nitrite (NO 2 - ) to Nitrate (NO 3 - ) Ammonia (NH3)Nitrite (NO 2 - ) Nitrosomonas Nitrite (NO 2 - ) Nitrobacter Nitrate (NO 3 - )

29 Nitrosification & Nitrification  เพิ่ม nitrate ที่ละลายน้ำในดิน ( แต่ถ้าน้ำ มากจะลดความอุดมสมบูรณ์ของดิน )  โดย Nitrifying bacteria Ammonia (NH3)Nitrite (NO 2 - ) Nitrosomonas Nitrite (NO 2 - ) Nitrobacter Nitrate (NO 3 - )

30 Denitrification โดย denitrifying bacteria  Escherichia coli  Bacillus sp.  Pseudomonas sp. เป็นกระบวนการย้อนกลับของ nitrification, เปลี่ยน nitrate (NO 3 - ) to nitrite (NO 2 - ). Nitrate (NO 3 - ) Escherichia coli Bacillus sp. Nitrite (NO 2 - ) NO 3 -> NO 2 -> NH 3 -> N 2 Pseudomonas sp.

31 Denitrification ลดความเข้มข้นของ Nitrate ในดินและใน น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำลง (Nitrate ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้น้อยลง ) ความเข้มข้นของ NO 3 ไม่มากจนเป็น อันตรายต่อพืชและสัตว์น้ำ

32

33

34 Phosphorus Cycle

35  Phosphorus is the component of ATP, cell membrane and genetic material of the livings in form of phosphate ion (PO 4 3- ).  Phosphorus is always collected in rock. NO LIVINGS can reduce or oxidize phosphorus. It is insoluble in water. But it can be ionized by acid.  Phosphorus cycle is happened in soil, water, and livings. Not in atmosphere. Phosphorus Cycle

36 Reaction in Phosphorus Cycle  When the soil is acid. Phosphorus will be in the form of solution, so plants can use it. Ca 3 (PO 4 ) 2 + 4HNO 3 Ca(H 2 PO 4 ) 2 + 2Ca(NO 3 ) 2 Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 CaHPO 4 + 2CaSO 4

37 Animation of Phosphorus Cycle Go to Phosphorus Cycle Animation

38 Sulfur Cycle

39  Sulfur is the main component in many kinds of amino acid.  The livings can use sulfur in form that is soluble in water, such as SO 4 2-, or inorganic reducing agent, such as H 2 S that is oxidized by O 2 or O 3 and turns to sulfurus (SO 2 - ).  Some of them are collected in charcoal, petroleum, or atmosphere.

40 Reaction in Sulfur Cycle  Sulfur ในบรรยากาศสามารถทำปฏิกิริยากับ น้ำและทำให้เกิดฝนกรด (Sulfuric Acid)  แบคทีเรียบางชนิดใช้ H 2 S และเปลี่ยนให้เป็น Sulfuric Acid 2H 2 S + O 2 2H 2 O + 2S + Energy 2S + 3O 2 + 2H 2 O2H 2 SO 4 2S + 6HNO 3 + 2H 2 O2H 2 SO 4 + 3N 2 Beggiatoa sp. Thioploca sp. Thiobacillus sp. Thiobacillus denitrificans SO 2 - + H 2 O  H 2 SO 3  SO 3 - + H 2 O  H 2 SO 4

41


ดาวน์โหลด ppt สิ่งมีชีวิต = สสาร + พลังงาน สสารที่ประกอบเป็นสิ่งมีชีวิต และทำให้ สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นธาตุประมาณ 30-40 ชนิดซึ่งแยกเป็น • Basic Element • Trace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google