งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้สื่อ E- learning ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้สื่อ E- learning ภาควิชากุมารเวชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้สื่อ E- learning ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2 ความเป็นมา 25382545 พ.ศ.พ.ศ. Sound slide CAI VDO 2552 การผลิตสื่อการเรียนการสอนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

3 วัตถุประสงค์ 1.เพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องที่สอนให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น 2.หัวข้อที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียน แต่นศพ.น่าจะได้เรียนรู้ 3.ลดเวลาการเรียนในชั้นเรียน

4 แนวทางการผลิตสื่อ E-learning 1.สื่อที่จำเป็น - การซักประวัติและการตรวจร่างกาย - หัตถการในเด็ก 2.สื่อที่อาจารย์เลือกผลิตโดยอิสระ

5 สื่อที่จำเป็น วีดิทัศน์ จำนวน 8 เรื่อง 1.การซักประวัติและตรวจร่างกาย 2.หัตถการในเด็ก  การห่อตัวเด็ก  การเช็ด ตัวเด็ก  การวัดปรอท  การวัด ความยาวเด็ก  การฉีดยา  การพ่นยา  การให้ออกซิเจน

6 สื่อที่อาจารย์เลือกผลิตโดยอิสระ 1. เด็กตัวเตี้ย 2. Rheumatic fever and heart disease 3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเจริญเติบโตและ พัฒนาการในเด็ก 5. Pediatric AIDS 6. ภาวะปกติที่พบได้ในทารก แรกเกิด 7. Pediatric Cardiology : New Paradigm 8. การใช้ยาในเด็ก 9. เลือดออกผิดปกติ ในเด็ก 10. สารพันปัญหา เด็กโรคระบบต่อม ไร้ท่อ 11. ไข้ออกผื่น 12. ธาลัสซีเมีย 13. การประเมิน พัฒนาการเด็ก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 13 เรื่อง

7 สรุป จำนวนเรื่องและปีที่ผลิต VDO CAI  ก่อนปี พ. ศ. 25420 1  ปี พ. ศ. 2542 - 25468 7  ปี พ. ศ. 2547 - 25510 5 - จำนวนอาจารย์ที่ผลิตสื่อ 9/23 คน (39.1%) - เนื้อหาของบทเรียน ความรู้พื้นฐาน 7/13 เรื่อง (53.9%) ความรู้เชิงลึก 6/13 เรื่อง (46.1%)

8 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1. จัดชั่วโมงให้ศึกษาพร้อมกันทั้งชั้นเรียน การซักประวัติและตรวจร่างกาย หัตถการในเด็ก 2. ให้ศึกษาด้วยตนเองโดยจัดชั่วโมงสำหรับ Self study การใช้ยาในเด็ก (เมื่อปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอก) ภาวะปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด (เมื่อปฏิบัติงานที่ NICU) 3. ให้ศึกษาเองโดยอิสระ

9 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการเรียนสำหรับนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้า Internet ได้ Copy ใส่ CD 2 ชุด สำหรับให้นักศึกษายืม

10 การประเมินผล  ประเมินจำนวนนักศึกษาที่ใช้สื่อ ประเมินสื่อทุกเรื่อง  ประเมินในภาพรวม ประเมินสื่อทุกเรื่อง  ประเมินคุณภาพสื่อ หัตถการในเด็ก

11 ผลการประเมิน ปี พ. ศ. วีดิทัศน์ ท่าทีของแพทย์ในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเด็ก หัตถการในเด็ก % นศพ.ที่ได้ศึกษา

12 ผลการประเมิน ปี พ. ศ. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน % นศพ.ที่ได้ศึกษา * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13 การประเมินคุณภาพสื่อ ประเมินคุณภาพ วีดิทัศน์หัตถการในเด็ก  รู้จักอุปกรณ์  สามารถเลือกอุปกรณ์  เข้าใจขั้นตอน  มั่นใจในการนำไปปฏิบัติ

14 PracticeVDO การเช็ดตัว รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ การห่อตัวเด็ก รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ การฉีดยา SC รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ การวัดปรอท รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ จำนวนนักศึกษา 65 คน

15 การฉีดยา IM รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ Practice VDO การให้น้ำเกลือ รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ การเจาะเลือดส้นเท้า รู้จักอุปกรณ์สามารถเลือก อุปกรณ์ เข้าใจขั้นตอนมั่นใจในการ ปฏิบัติ

16 ผลการประเมินความพึงพอใจ Mean จำนวนนักศึกษา 47 คน

17 1 2 3 4 5 จำนวนสื่อ 1 2 3 4 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 ความสะดวก ร้อยละของนักศึกษา จำนวนนักศึกษา 47 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน

18 ความคิดเห็นของนักศึกษา  การ load CAI จาก web ยังไม่สะดวก  อยากให้ copy CD แจก  อยากให้ lecture และมี CAI ด้วย

19 E-learning ที่นักศึกษาชอบติดอันดับ 1 ใน 3 วิดีทัศน์ การห่อตัวเด็ก การเช็ดตัวเด็ก การซักประวัติและตรวจร่างกาย การวัดปรอท

20 E-learning ที่นักศึกษาชอบติดอันดับ 1 ใน 3 CAI ไข้ออกผื่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ การใช้ยาในเด็ก ภาวะปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด

21 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล E-learning 1. จำนวนอาจารย์ที่ผลิตสื่อยังมีน้อย 2. เนื้อหาของสื่อ: ความรู้พื้นฐานและเชิงลึก =1: 1 3.สื่อที่นักศึกษาสนใจ: ความรู้พื้นฐาน 4.การจัดชั่วโมงเรียนที่ชัดเจน ช่วยให้นักศึกษาได้ ศึกษาสื่อนั้นๆอย่างแน่นอน

22 การวางแผนการผลิตสื่อ E-learning ในระยะต่อไป  กระตุ้นให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ผลิตสื่อแบบ E- learning - ส่งอาจารย์ใหม่ 3 คน เข้าอบรมการผลิตสื่อ - ผลิตสื่อคนละ 1 เรื่อง ภายในปี พ.ศ. 2553/ อาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง - ในระยะยาว มีการกระตุ้น ติดตาม เป็นระยะ  กำหนดหัวข้อที่เหมาะสม  การดำเนินการให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น -การจัดชั่วโมงเรียน -การเข้าถึง internet

23 การวางแผนการผลิตสื่อ E-learning ในระยะต่อไป ปรับปรุงสื่อเก่าให้ทันสมัย ได้ดำเนินการไปแล้วในหัวข้อหัตถการในเด็ก ได้แก่ 1. การใช้ผ้าห่อตัวเด็ก 6. การใส่สายสวนปัสสาวะ 2. การวัดอุณหภูมิ ร่างกาย 7. การฉีดยา 3. การเช็ดตัวเด็กเพื่อ ลดไข้ 8. การเจาะตรวจน้ำไขหลัง 4. การเจาะเลือดจาก ส้นเท้า 9. การใส่ umbilical vein 5. การใส่สายให้อาหาร 10. การทำ intraosseous infusion

24


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการ สอนโดยใช้สื่อ E- learning ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google