งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอผลงาน ส.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอผลงาน ส.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอผลงาน ส.6

2 ชื่อเรื่อง :เพิ่มประสิทธิภาพการทำ CPR
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์ พยาบาล 8 2. นางสาววิไล ตั้งสถิตพร พยาบาล 6

3 วัตถุประสงค์ เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการให้ยา CPR
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ CPR

4 เป้าหมาย มีใบคำนวณยา CPR 100% ของผู้ป่วยทั้งหมด ผลสำเร็จของการทำ CPR

5 วิธีการดำเนินงาน จัดทำแบบฟอร์มคำนวณยา CPR มีชนิดยาสำคัญ,ขนาดของยา,ยาที่ได้/kg.,ขนาดของยาที่ได้จริง ให้อาจารย์แพทย์ (Cardiologist)ตรวจสอบdose ยาอีกครั้ง จัดทำโปรแกรม Excel คำนวณยา โดย Key น้ำหนักผู้ป่วย จะได้ใบคำนวณยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ให้ print ใบคำนวณยา แรกรับทุก case ใส่หน้าสุดท้ายของ Flow chart ผู้ป่วย

6 ใบคำนวณยา CPR

7 วิธีการคิดคำนวณยาCPR ให้ใส่น้ำหนักในช่องสีชมพูแล้วenter
น้ำหนักผู้ป่วย (kg.) ชื่อ - สกุล ขนาดของ ชนิดของยา ขนาดของยา ขนาดของยาที่ได้/kg ยาที่ได้/kg ขนาดของยาที่ได้ ยาที่ได้ (ml) Adrenaline 1:1,000 =1 mg/ml 0.01ml/kg 0.01 ml 0.00 1:10,000=0.1 mg/ml 0.1ml/kg 0.1 atropine 0.6 mg diluteเป็น 6 ml 0.02mg/kg 0.02 mg 0.10 1.00 1 ml = 0.1mg min0.1mg,max0.4mg/dose 10%Calcium 100 mg/ml ml/kg 0.6 gluconate maxไม่เกิน 10 ml/dose 1 7.5%NaHCO3 1 mEq/ml 1 mEq/kg mEq 1%xylocain 10mg/ml 1mg/kg adenosine 3 mg/ml mg/kg 0.2 amiodarone 50 mg/ml 5-15mg/kg 5 10 15 50%MgSO4 500mg/ml 25-50mg/kg 25 50

8 วิธีการคิดคำนวณยาCPR ให้ใส่น้ำหนักในช่องสีชมพูแล้วenter
น้ำหนักผู้ป่วย(kg.) 4 ชื่อ - สกุล ขนาดของ ชนิดของยา ขนาดของยา ขนาดของยาที่ได้/kg ยาที่ได้/kg ขนาดของยาที่ได้ ยาที่ได้ (ml) Adrenaline 1:1,000 =1 mg/ml 0.01ml/kg 0.01 ml 0.04 1:10,000=0.1 mg/ml 0.1ml/kg 0.1 0.40 atropine 0.6 mg diluteเป็น 6 ml 0.02mg/kg 0.02 mg 0.10 1.00 1 ml = 0.1mg min0.1mg,max0.4mg/dose 10%Calcium 100 mg/ml ml/kg 0.6 2.40 gluconate maxไม่เกิน 10 ml/dose 1 4.00 7.5%NaHCO3 1 mEq/ml 1 mEq/kg mEq 1%xylocain 10mg/ml 1mg/kg adenosine 3 mg/ml mg/kg 0.13 0.2 0.80 0.27 amiodarone 50 mg/ml 5-15mg/kg 5 20.00 10 40.00 15 60.00 1.20 50%MgSO4 500mg/ml 25-50mg/kg 25 100.00 0.20 50 200.00

9 การติดตามและการประเมินผล
ตรวจสอบให้มีใบคำนวณยา CPR ทุก case ตั้งแต่แรกรับ ประเมินผลขณะทำ CPR ไม่เกิด Med Error

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที ขณะ CPR

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอผลงาน ส.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google