งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอ ผลงาน ส.6. ชื่อเรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพ การทำ CPR ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์ พยาบาล 8 2. นางสาววิไล ตั้งสถิตพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอ ผลงาน ส.6. ชื่อเรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพ การทำ CPR ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์ พยาบาล 8 2. นางสาววิไล ตั้งสถิตพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอ ผลงาน ส.6

2 ชื่อเรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพ การทำ CPR ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์ พยาบาล 8 2. นางสาววิไล ตั้งสถิตพร พยาบาล 6

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วใน การให้ยา CPR 2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ CPR

4 เป้าหมาย 1. มีใบคำนวณยา CPR 100% ของผู้ป่วยทั้งหมด 2. ผลสำเร็จของการทำ CPR

5 วิธีการดำเนินงาน 1. จัดทำแบบฟอร์มคำนวณยา CPR มีชนิด ยาสำคัญ, ขนาดของยา, ยาที่ได้ /kg., ขนาดของยาที่ได้จริง 2. ให้อาจารย์แพทย์ (Cardiologist) ตรวจสอบ dose ยาอีก ครั้ง 3. จัดทำโปรแกรม Excel คำนวณยา โดย Key น้ำหนักผู้ป่วย จะได้ใบคำนวณยาที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน 4. ให้ print ใบคำนวณยา แรกรับทุก case ใส่หน้าสุดท้ายของ Flow chart ผู้ป่วย

6 ใบคำนวณยา CPR

7 วิธีการคิดคำนวณยา CPR ให้ใส่น้ำหนักในช่องสีชมพู แล้ว enter น้ำหนักผู้ป่วย (kg.)0 ชื่อ - สกุล ขนาด ของ ชนิดของยาขนาดของยาขนาดของยาที่ได้ /kg ยาที่ได้ /kg ขนาดของยาที่ได้ยาที่ได้ (ml) Adrenaline1:1,000 =1 mg/ml0.01ml/kg0.01ml0.00ml0.00 1:10,000=0.1 mg/ml0.1ml/kg0.1ml0.00ml0.00 atropine 0.6 mg dilute เป็น 6 ml0.02mg/kg0.02mg0.10mg1.00 1 ml = 0.1mgmin0.1mg,max0.4mg/dose 10%Calcium100 mg/ml0.6 -1 ml/kg0.6ml0.00ml0.00 gluconate max ไม่เกิน 10 ml/dose 1ml0.00ml0.00 7.5%NaHCO31 mEq/ml1 mEq/kg1mEq0.00mEq0.00 1%xylocain10mg/ml1mg/kg1mg0.00mg0.00 adenosine3 mg/ml0.1-0.2mg/kg0.1mg0.00mg0.00 0.2mg0.00mg0.00 amiodarone50 mg/ml5-15mg/kg5mg0.00mg0.00 10mg0.00mg0.00 15mg0.00mg0.00 50%MgSO4500mg/ml25-50mg/kg25mg0.00mg0.00 50mg0.00mg0.00

8 วิธีการคิดคำนวณยา CPR ให้ใส่น้ำหนักในช่องสีชมพู แล้ว enter น้ำหนักผู้ป่วย (kg.)4 ชื่อ - สกุล ขนาด ข อง ชนิดของยาขนาดของยาขนาดของยาที่ได้ /kg ยาที่ได้ /kg ขนาดของยาที่ได้ยาที่ได้ (ml) Adrenaline1:1,000 =1 mg/ml0.01ml/kg0.01ml0.04ml0.04 1:10,000=0.1 mg/ml0.1ml/kg0.1ml0.40ml0.40 atropine 0.6 mg dilute เป็น 6 ml 0.02mg/kg0.02mg0.10mg1.00 1 ml = 0.1mgmin0.1mg,max0.4mg/dose 10%Calcium100 mg/ml0.6 -1 ml/kg0.6ml2.40ml2.40 gluconate max ไม่เกิน 10 ml/dose 1ml4.00ml4.00 7.5%NaHCO31 mEq/ml1 mEq/kg1mEq4.00mEq4.00 1%xylocain10mg/ml1mg/kg1mg4.00mg0.40 adenosine3 mg/ml0.1-0.2mg/kg0.1mg0.40mg0.13 0.2mg0.80mg0.27 amiodarone50 mg/ml5-15mg/kg5mg20.00mg0.40 10mg40.00mg0.80 15mg60.00mg1.20 50%MgSO4500mg/ml25-50mg/kg25mg 100.0 0mg0.20 50mg 200.0 0mg0.40

9 การติดตามและการ ประเมินผล 1. ตรวจสอบให้มีใบคำนวณยา CPR ทุก case ตั้งแต่แรกรับ 2. ประเมินผลขณะทำ CPR ไม่เกิด Med Error

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที ขณะ CPR 2. ผู้ป่วยปลอดภัยหลังทำ CPR

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หอผู้ป่วย PICU ขอเสนอ ผลงาน ส.6. ชื่อเรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพ การทำ CPR ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์ พยาบาล 8 2. นางสาววิไล ตั้งสถิตพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google