งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สำนักงานขายประจำประเทศ ไทย ภาคใต้ตอนบน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ).. สาขาภูเก็ต..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สำนักงานขายประจำประเทศ ไทย ภาคใต้ตอนบน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ).. สาขาภูเก็ต.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สำนักงานขายประจำประเทศ ไทย ภาคใต้ตอนบน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ).. สาขาภูเก็ต..

2 Page 2 บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ใน ประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสาย การบินแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทำกำไร ต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องใน ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับสายการบินชั้นนำ ของโลกอีกด้วย

3 Page 3 การบินไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการทำ สัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับ สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ ซิสเต็ม หรือใช้ชื่อย่อว่า เอส เอ เอส มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการบิน ระหว่าง ประเทศ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 70 - บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 70 - เอส. เอ. เอส. ถือหุ้นร้อยละ 30 ของ ทุนจดทะเบียน

4 Page 4

5 Page 5 เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็น อันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย

6 Page 6  ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต  สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม  มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

7 Page 7 ซอฟท์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System การบินไทยโดยพนักงานการบินไทย ได้ ออกแบบและพัฒนา ซอฟท์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2009 (Thailand ICT AWARDS 2009) สาขาการท่องเที่ยวและการ โรงแรม จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

8 Page 8  เลขที่ 78/1 ถนนระนอง ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น.- 17.00 น. และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

9 Page 9  ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

10 Page 10  ฝ ่ายงานขาย ่ายธุรการ ่ายการเงิน ่ายบัตรโดยสาร ่ายสำรองที่นั่ง

11 Page 11 ฝ่ายงานขาย รับผิดชอบในส่วนของการขายตั๋วโดยสาร ให้กับผู้โดยสาร การจองตั๋วโดยสาร ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในด้านบริหารงานส่วนบุคคล ชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้กับผู้โดยสาร จัดทำ เอกสารต่างๆ ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบในเรื่องการดูแลการเงินทั้งหมด ของบริษัท เก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขาย รวบรวมเรื่องของภาษีงบประมาณ

12 Page 12 ฝ่ายบัตรโดยสาร มีหน้าที่ในเรื่องการรับจองตั๋วโดยสาร ออกบัตรโดยสาร ฝ่ายสำรองที่นั่ง มีหน้าที่ในการรับการจองตั๋วผ่านทาง โทรศัพท์ สำรองที่นั่งโดยสารให้กับลูกค้าที่ ติดต่อมา

13 Page 13

14 Page 14 ตรวจสอบและคำนวณยอดตั๋วโดยสารภายในแต่ ละวัน ตรวจเช็คแบบบันทึกการสั่งซื้อพัสดุและวัตถุดิบ ของทางบริษัท ตรวจเช็คเอกสารการจัดเก็บค่าทำการตรวจบุคคล และพาหนะขาเข้า - ขาออก ของสายการบินต่างๆ ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการท่า ของด่าน ศุลกากร

15 Page 15 ตรวจเช็ค flight โดยสารของสายการบินต่างๆ เก็บและรวบรวมยอด agent cargo และ net sale report ของแต่ละเดือน ตรวจเช็ครายงานการชำระค่าล่วงเวลาแก่ด่าน ศุลกากรของท่าอากาศยาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของทาง บริษัท

16 Page 16 http://www.thaiairwaysphuk et.com/index.php

17 Page 17 คีย์ข้อมูลต่างๆของทางบริษัท พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ถ่ายเอกสาร และรับส่งแฟลกซ์

18 Page 18 1. ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน มากยิ่งขึ้น 2. ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ ศึกษามา 3. รู้จักเรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. สร้างความเป็นระเบียบวินัยและความ รับผิดชอบให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น 5. สร้างความตรงต่อเวลาให้กับตัวเอง 6. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ต่างๆ 7. ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานภายในบริษัท 8. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงาน ในภายภาคหน้าได้

19 Page 19 ปัญหา - งานที่ได้รับมอบหมายอาจไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ เรียนและได้ศึกษาไป - งานที่ได้รับจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและยอดขาย ค่อนข้างมาก จึงต้อง อาศัยความละเอียดในการทำงานสูง

20 Page 20 ข้อเสนอแนะ - นักศึกษาควรศึกษาความรู้ที่จะนำไปใช้ใน สถานที่ฝึกงานนั้นๆ ให้มากขึ้น - ควรกำหนดรายละเอียดความต้องการความรู้ใน ด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัย ก่อนการรับ นักศึกษาฝึกงาน

21 Page 21

22 Page 22

23 Page 23 < หัวหน้าแผนก พี่ที่ควบคุมการ ฝึกงาน >

24 Page 24 พี่ๆภายในแผนก

25 Page 25 น. ส. สิริพร ตัณฑกิจ รหัส 5035511060

26 Page 26


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สำนักงานขายประจำประเทศ ไทย ภาคใต้ตอนบน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ).. สาขาภูเก็ต..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google