งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานขายประจำประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานขายประจำประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานขายประจำประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน
รายงานผลการฝึกงาน สำนักงานขายประจำประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ..สาขาภูเก็ต..

2 ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทำกำไรต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับสายการบินชั้นนำของโลกอีกด้วย

3 ประวัติความเป็นมาของบริษัท (ต่อ)
การบินไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับ สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม หรือใช้ชื่อย่อว่า เอส เอ เอส มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการบิน ระหว่าง ประเทศ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท -บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 -เอส. เอ. เอส. ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

4 สัญลักษณ์

5 เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย
วิสัยทัศน์ เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย

6 มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
พันธกิจ ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

7 ผลงานด้านระบบสารสนเทศ
  การบินไทยโดยพนักงานการบินไทย  ได้ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์   Cabin  Attendant  Pre-Flight Study and Briefing System  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2009   (Thailand ICT AWARDS 2009)  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 สถานที่ตั้ง เลขที่ 78/1 ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น น. และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

9 ระยะเวลาในการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

10 ฝ่ายงานขาย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัตรโดยสาร ฝ่ายสำรองที่นั่ง
ฝ่ายงานภายในบริษัท ฝ่ายงานขาย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัตรโดยสาร ฝ่ายสำรองที่นั่ง

11 รับผิดชอบในส่วนของการขายตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสาร การจองตั๋วโดยสาร
ฝ่ายงานขาย รับผิดชอบในส่วนของการขายตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสาร การจองตั๋วโดยสาร ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในด้านบริหารงานส่วนบุคคล ชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้กับผู้โดยสาร จัดทำเอกสารต่างๆ ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบในเรื่องการดูแลการเงินทั้งหมดของบริษัท เก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย รวบรวมเรื่องของภาษีงบประมาณ

12 มีหน้าที่ในเรื่องการรับจองตั๋วโดยสาร ออกบัตรโดยสาร
ฝ่ายบัตรโดยสาร มีหน้าที่ในเรื่องการรับจองตั๋วโดยสาร ออกบัตรโดยสาร ฝ่ายสำรองที่นั่ง มีหน้าที่ในการรับการจองตั๋วผ่านทางโทรศัพท์ สำรองที่นั่งโดยสารให้กับลูกค้าที่ติดต่อมา

13 งานที่ได้รับมอบหมาย

14 งานหลัก ตรวจสอบและคำนวณยอดตั๋วโดยสารภายในแต่ละวัน
ตรวจเช็คแบบบันทึกการสั่งซื้อพัสดุและวัตถุดิบของทางบริษัท ตรวจเช็คเอกสารการจัดเก็บค่าทำการตรวจบุคคลและพาหนะขาเข้า-ขาออก ของสายการบินต่างๆ ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการท่า ของด่านศุลกากร

15 งานหลัก (ต่อ) ตรวจเช็ค flight โดยสารของสายการบินต่างๆ
เก็บและรวบรวมยอด agent cargo และ net sale report ของแต่ละเดือน ตรวจเช็ครายงานการชำระค่าล่วงเวลาแก่ด่านศุลกากรของท่าอากาศยาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของทางบริษัท

16 เว็บไซต์ของบริษัท

17 งานอื่นๆ พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ถ่ายเอกสาร และรับส่งแฟลกซ์
คีย์ข้อมูลต่างๆของทางบริษัท พิมพ์งานและเอกสารต่างๆ ถ่ายเอกสาร และรับส่งแฟลกซ์

18 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
1. ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ศึกษามา 3. รู้จักเรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. สร้างความเป็นระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น 5. สร้างความตรงต่อเวลาให้กับตัวเอง 6. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ 7. ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานภายในบริษัท 8. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานในภายภาคหน้าได้

19 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหา
- งานที่ได้รับมอบหมายอาจไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและได้ศึกษาไป - งานที่ได้รับจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและยอดขายค่อนข้างมาก จึงต้อง อาศัยความละเอียดในการทำงานสูง

20 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
- นักศึกษาควรศึกษาความรู้ที่จะนำไปใช้ในสถานที่ฝึกงานนั้นๆ ให้มากขึ้น - ควรกำหนดรายละเอียดความต้องการความรู้ในด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัย ก่อนการรับนักศึกษาฝึกงาน

21 บรรยากาศภายในสถานที่ทำงาน

22

23 < หัวหน้าแผนก พี่ที่ควบคุมการฝึกงาน >

24 พี่ๆภายในแผนก

25 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน
น.ส.สิริพร ตัณฑกิจ รหัส

26 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานขายประจำประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google