งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Here comes your footer  Page 2 โดย 5010210724 นางสาวอารีดา แดะ รหัส นักศึกษา 5010210724 นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ รหัส นักศึกษา 5035511050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Here comes your footer  Page 2 โดย 5010210724 นางสาวอารีดา แดะ รหัส นักศึกษา 5010210724 นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ รหัส นักศึกษา 5035511050."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Here comes your footer  Page 2 โดย 5010210724 นางสาวอารีดา แดะ รหัส นักศึกษา 5010210724 นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ รหัส นักศึกษา 5035511050

3 Here comes your footer  Page 3 ประวัติของ องค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟเทรน นิ่งแอนด์โซลูชั่น (BIZINFO TRAINNING AND SOLUTION LTD,PART) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ.2548 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 บาท ภายใต้การประกอบ วิชาชีพ เป็นองค์กรฝึกอบรมสอน คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ

4 Here comes your footer  Page 4 ประวัติของ องค์กร มีพนักงานรับผิดชอบและปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่ง ภาระหน้าที่งานเป็น 3 ฝ่าย คือ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน - ฝ่ายพัฒนาระบบ - ฝ่ายฝึกอบรม ลักษณะของภาระงานคือการฝึกอบรม สอนคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ออกแบบและ พัฒนาซอฟต์แวร์

5 Here comes your footer  Page 5 สถาน ที่ตั้ง 288 ถ. คลองเรียน 1 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร : 0-7422-5550 แฟ็กซ์ : 0-7422- 5654 Website : www.bizinfo.co.th Email : info@bizinfo.co.thwww.bizinfo.co.th info@bizinfo.co.th

6 Here comes your footer  Page 6 โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย บุคคลากร ดังนี้ มนัสพล วรสิทธิ์เศรษฐ์ อธิกร สิงห์เอี่ยม สารีนา แมเร๊าะ ณัฐพร ประชาเสรี

7 Here comes your footer  Page 7 ลักษณะการ ประกอบการ  การให้บริการของสถานประกอบการมี ดังนี้ 1. ด้าน software เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง Windows Application, Web Application และการ บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 2. ด้าน Web Design ออกแบบ Web Site และการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ โลโก้ และป้าย โฆษณา

8 Here comes your footer  Page 8 ลักษณะการ ประกอบการ 3. ด้าน Graphic จัดทำ Animation 2 มิติ, Animation 3 มิติ และการจัดทำเพื่องาน นำเสนอต่างๆ 4. ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและ เครือข่ายไร้สาย 5. บริการจดทะเบียนโดเมนเนมและบริการให้ เช่าพื้นที่ Hosting เพื่อจัดทำเว็บไซต์ 6. อบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับ หน่วยงานเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง บุคคลทั่วไปที่สนใจ

9 Here comes your footer  Page 9 ช่วงวันเวลาที่ฝึกงาน  วันเวลาที่ฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  เวลาทำงาน เริ่ม 8.30 น. – 17.30 น. ( หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )

10 Here comes your footer  Page 10 งานที่ได้รับมอบหมาย  นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ ทดสอบหาข้อผิดพลาดของ website และพัฒนาปรับปรุง website ให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005, SQL Server 2005  เว็บไซต์ของชลประทานสตูล  เว็บไซต์ Vtec  เว็บไซต์ Discover Khaolak  เว็บไซต์ Jewelry Wow

11 Here comes your footer  Page 11 เว็บไซต์ของชลประทานสตูล

12 Here comes your footer  Page 12 เว็บไซต์ Vtec

13 Here comes your footer  Page 13 ระบบงานกรมสุขภาพจิต

14 Here comes your footer  Page 14 เว็บไซต์ Discover Khaolak

15 Here comes your footer  Page 15 เว็บไซต์ Jewelry Wow

16 Here comes your footer  Page 16 งานที่ได้รับมอบหมาย  นางสาวอารีดา แดะ พัฒนาปรับปรุง website ให้ตรงตามความ ต้องการของลูกค้าโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005, SQL Server 2005  ระบบงานกรมสุขภาพจิต  ระบบบูรณาการข้อมูลงานบำรุงทาง  ระบบงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

17 Here comes your footer  Page 17 ระบบงานกรมสุขภาพจิต

18 Here comes your footer  Page 18 เว็บไซต์ระบบบูรณาการข้อมูลงานบำรุง ทาง

19 Here comes your footer  Page 19 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

20 Here comes your footer  Page 20 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

21 Here comes your footer  Page 21 โปรแกรมที่ใช้ใน การฝึกงาน  Microsoft Visual Studio 2005  SQL Server 2005  Microsoft Office 2003

22 Here comes your footer  Page 22 พี่เลี้ยงผู้ดูแล / มอบหมายงาน  คุณมนัสพลวรสิทธิ์เศรษฐ์ Training Manager  คุณอธิกรสิงห์เอี่ยม Software Manager  คุณสารีนาแมเร๊าะ System Analysis  คุณวรรณวรางค์จิตผิวงาม Programmer  คุณไพรุซเหมหมาด Programmer  คุณแก้วตายี่โชติช่วง Tester

23 Here comes your footer  Page 23 ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริง  เข้าใจชีวิตการทำงานมากขึ้นสามารถปรับตัวเข้ากับ บุคคลภายในองค์กรได้  ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา  ได้ความรู้ใหม่ ด้านโปรแกรม  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น  ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

24 Here comes your footer  Page 24 ปัญหาในการทำงาน  ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ทำให้ต้องใช้เวลาใน การศึกษาโปรแกรมและงานเสร็จไม่ทันตามเวลา ที่กำหนด  ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยทำให้ไม่ สามารถโหลดงานจากเครื่อง server ได้

25 Here comes your footer  Page 25 ข้อเสนอแนะ  เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ศึกษาหาความรู้เรื่อง ที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกงานล่วงหน้า และควร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ฝึกงานด้วย  ศึกษารายงานฝึกงานของรุ่นพี่ก่อน เพื่อประกอบการ ตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน  บอกความถนัดของเราแก่ผู้ที่ควบคุมการฝึกงาน เพื่อจะได้ทำงานได้ตรงความถนัดของเรา

26 Here comes your footer  Page 26 ภาพบรรยากาศในการ ทำงาน

27 Here comes your footer  Page 27

28 Here comes your footer  Page 28

29 Here comes your footer  Page 29

30 Here comes your footer  Page 30


ดาวน์โหลด ppt Here comes your footer  Page 2 โดย 5010210724 นางสาวอารีดา แดะ รหัส นักศึกษา 5010210724 นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ รหัส นักศึกษา 5035511050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google