งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning Chainarong Choksuchat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning Chainarong Choksuchat"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Learning Chainarong Choksuchat
Department of Obstetrics and Gynecology October 30, 2009

2 1. ภาควิชามีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning อย่างไร. 2
1. ภาควิชามีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning อย่างไร? 2. ภาควิชาใช้ E-Learning สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง?

3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การบรรยาย Clinical reasoning tutorial (CRT) การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) การเขียนรายงาน การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) การร่วมอยู่ในทีมรักษาผู้ป่วยทั้งที่OPD, Ward, LR, OR Medical ethics conference , Topic conference การฝึกสูติศาสตร์หัตถการกับหุ่นจำลองและผู้ป่วยจริง การบันทึกสมุดประจำตัว (log book)

4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
CAI VDO Normal labor Forceps extraction Vacuum extraction

5 ฐานข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ลำดับ รหัส CAI ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง เริ่มใช้เมื่อ 4 cai004 Abnormal of Pap-smear พญ.สายบัว ชี้เจริญ 1-ม.ค.-36 30 cai030 กระบังลมหย่อน พญ.จิตเกษม เก่งพล 1-มี.ค.-42 100 cai100 Vacuum Extraction นพ.วิรัช วุฒิภูมิ 4-ก.พ.-48 112 cai112 Cyto/Colpo/Histo correlation 20-ก.พ.-49 118 cai118 Sexually Transmitted Disease นพ.เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล 30-ก.ย.-49

6 ฐานข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ลำดับ รหัส CAI ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง เริ่มใช้เมื่อ 146 cai146 Dystocia พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ 8-ต.ค.-51 152 cai152 Forceps extraction นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ 31-มี.ค.-52 165 cai165 Breech assisting - cai... Basic ultrasound in obstetrics พญ.ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์

7 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning อย่างไร?

8 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning
นศพ.ชั้นปีที่ 5 กอง จำนวน 59 คน ได้คืนแบบสอบถาม จำนวน 46 คน (78%)

9 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning
เคยใช้ 28 คน (61%) ไม่เคยใช้ 18คน(39%)

10 หัวข้อสื่อ E-Learning
การช่วยคลอดด้วยคีม (Forceps extraction) การช่วยคลอดท่าก้นทางช่องคลอด (Breech assisting) Dystocia Sexually transmitted diseases

11 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning
คำถาม 1. ภาควิชาฯ มีจำนวนสื่อ e-learning สนับสนุนต่อการเรียนการสอน 2. สื่อ e-learning ของภาควิชาฯ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของท่าน 3. ความสะดวกในการใช้บริการสื่อ e-learning ของภาควิชาฯ 4.14 4.32 4.25

12 ความคิดเห็นอื่น ๆ หา e-learning ไม่เจอ (1)
ควรทำให้สมบูรณ์ทั้งเสียง& คำตอบ (1) ดีครับ (2) ส่วนดี -มีแบบทดสอบให้ทดสอบความเข้าใจ (1) ส่วนด้อย -ภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงบรรยาย (1) -ดูแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไร (1) -ดู CAI แล้ว ไม่เข้าใจ แล้วถามใคร?? (1) อยากให้มีมากกว่านี้ (1)

13 จะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ E-Learning อย่างไร?

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เน้นการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Telemedicine การเปิดโอกาสให้เรียนรู้หลาย รูปแบบตามความถนัดและสะดวกของผู้เรียน ศึกษานอกเวลาได้ สะดวก มีนศพ.จำนวนมากแต่อาจารย์น้อย เตรียมตัวก่อนเรียน ทบทวนได้เท่าที่ต้องการ

15 Further plan พัฒนากลุ่ม E-Learning ของภาควิชา
Basic knowledge Pre-post test

16 Further plan รวบรวม Topic conference, interesting case กระดานอภิปราย
Operative obstetrics : Simulation lab

17 Simulation lab

18 Laparoscopic tubal ligation

19 Ectopic pregnancy

20 Laparoscopic salpingectomy

21 Laparoscopic salpingectomy

22 Laparoscopic salpingectomy

23 Laparoscopic salpingectomy

24 Laparoscopic salpingectomy

25 Laparoscopic salpingectomy

26 Laparoscopic salpingectomy

27 Laparoscopic salpingectomy

28 Laparoscopic myomectomy

29 Thank you


ดาวน์โหลด ppt E-Learning Chainarong Choksuchat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google