งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning Chainarong Choksuchat Department of Obstetrics and Gynecology October 30, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning Chainarong Choksuchat Department of Obstetrics and Gynecology October 30, 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Learning Chainarong Choksuchat Department of Obstetrics and Gynecology October 30, 2009

2 1. ภาควิชามีการวาง แผนการจัดการเรียนการสอน แบบ E-Learning อย่างไร ? 2. ภาควิชาใช้ E-Learning สนับสนุนการเรียนการสอน อย่างไรบ้าง ?

3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบรรยาย Clinical reasoning tutorial (CRT) การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) การเขียนรายงาน การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) การร่วมอยู่ในทีมรักษาผู้ป่วยทั้งที่ OPD, Ward, LR, OR Medical ethics conference, Topic conference การฝึกสูติศาสตร์หัตถการกับหุ่นจำลองและผู้ป่วยจริง การบันทึกสมุดประจำตัว (log book)

4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน CAI VDO Normal labor Forceps extraction Vacuum extraction

5 ฐานข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ลำดับรหัส CAI ชื่อเรื่องผู้สร้างเริ่มใช้เมื่อ 4cai004 Abnormal of Pap-smear พญ. สายบัว ชี้เจริญ 1- ม. ค.-36 30cai030 กระบังลมหย่อน พญ. จิตเกษม เก่ง พล 1- มี. ค.-42 100cai100 Vacuum Extraction นพ. วิรัช วุฒิภูมิ 4- ก. พ.-48 112cai112 Cyto/Colpo/Histo correlation นพ. วิรัช วุฒิภูมิ 20- ก. พ.-49 118cai118 Sexually Transmitted Disease นพ. เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล 30- ก. ย.-49

6 ฐานข้อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ลำดับรหัส CAI ชื่อเรื่องผู้สร้างเริ่มใช้เมื่อ 146cai146 Dystocia พญ. ฐิติมา สุนทร สัจ 8- ต. ค.-51 152cai152 Forceps extraction นพ. ชัยณรงค์ โชค สุชาติ 31- มี. ค.-52 165cai165Breech assisting นพ. ชัยณรงค์ โชค สุชาติ - cai... Basic ultrasound in obstetrics พญ. ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ -

7 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning อย่างไร ?

8 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการ เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning นศพ. ชั้นปีที่ 5 กอง 3-4 จำนวน 59 คน ได้คืนแบบสอบถาม จำนวน 46 คน (78%)

9 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการ เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning จำนวนนศพ. ที่เคยใช้หรือ ศึกษาจากสื่อ e-learning เคยใช้ 28 คน (61%) ไม่เคยใช้ 18 คน (39%)

10 หัวข้อสื่อ E-Learning การช่วยคลอดด้วยคีม (Forceps extraction) การช่วยคลอดท่าก้นทางช่องคลอด (Breech assisting) Dystocia Sexually transmitted diseases

11 ความคิดเห็นโดยภาพรวมของการเรียนรู้ด้วย CAI และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อ E-Learning คำถาม 1. ภาควิชาฯ มีจำนวนสื่อ e-learning สนับสนุนต่อการเรียนการสอน 2. สื่อ e-learning ของภาควิชาฯ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของท่าน 3. ความสะดวกในการใช้บริการสื่อ e- learning ของภาควิชาฯ 4.14 4.32 4.25

12 ความคิดเห็นอื่น ๆ หา e-learning ไม่เจอ (1) ควรทำให้สมบูรณ์ทั้งเสียง & คำตอบ (1) ดีครับ (2) ส่วนดี - มีแบบทดสอบให้ทดสอบความเข้าใจ (1) ส่วนด้อย - ภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงบรรยาย (1) - ดูแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไร (1) - ดู CAI แล้ว ไม่เข้าใจ แล้วถามใคร ?? (1) อยากให้มีมากกว่านี้ (1)

13 จะมีการปรับปรุงการเรียน การสอนแบบ E-Learning อย่างไร ?

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Telemedicine การเปิดโอกาสให้เรียนรู้หลาย รูปแบบตามความถนัดและสะดวกของผู้เรียน ศึกษานอกเวลาได้ สะดวก มีนศพ. จำนวนมากแต่อาจารย์น้อย เตรียมตัวก่อนเรียน ทบทวนได้เท่าที่ต้องการ

15 Further plan พัฒนากลุ่ม E-Learning ของภาควิชา ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าอบรมการผลิตสื่อ e-learning Basic knowledge Pre-post test

16 Further plan รวบรวม Topic conference, interesting case กระดานอภิปราย Operative obstetrics : Simulation lab

17 Simulation lab

18 Laparoscopic tubal ligation

19 Ectopic pregnancy

20 Laparoscopic salpingectomy

21

22

23

24

25

26

27

28 Laparoscopic myomectomy

29 Thank you


ดาวน์โหลด ppt E-Learning Chainarong Choksuchat Department of Obstetrics and Gynecology October 30, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google