งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 กุมภาพันธ์ 2554 OLE แล ะ CAP. Education คือ อะไร การเปลี่ยน พฤติกรรมผู้เรียน วราวุธ สุมา วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 กุมภาพันธ์ 2554 OLE แล ะ CAP. Education คือ อะไร การเปลี่ยน พฤติกรรมผู้เรียน วราวุธ สุมา วงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 กุมภาพันธ์ 2554 OLE แล ะ CAP

2 Education คือ อะไร การเปลี่ยน พฤติกรรมผู้เรียน วราวุธ สุมา วงศ์

3 ไม่ รู้ รู้ รู้อะไร ทำ อย่างไร รู้ว่ารู้ ? ทำได้ ทำอะไร ทำ อย่างไร รู้ว่าทำได้ ? มี มีอะไร ทำ อย่างไร รู้ว่ามี ? ทำไม่ได้ ไม่มีคุณสมบัติ C P A OLE วราวุธ สุมาวงศ์

4 ไตรยางค์การศึกษา วราวุธ สุมาวงศ์ O L E กระบวนการหล่อหลอม แผนการสอนแต่ละหัวเรื่องของอาจารย์

5 การสอนเนื้อหา CAP Cognitive Domain(C) Affective Domain (A) Psychomotor Domain (P) วราวุธ สุมาวงศ์

6 Clinical Competency

7 กิจกรรมการเรียนรู้ - บรรยาย - อภิปรายกลุ่มย่อย - Interesting Case Conference - รายงานผู้ป่วย - Tutorial - Grand Round - CPC - สาธิตและฝึกหัตถการ - Skillslab - Bedside Teaching Round - Service Round - OPD, ER - LR, OR A C P วราวุธ สุมาวงศ์

8 การสอนทุกหมวด การศึกษา หลักการสอน ขั้นตอน ระดับ รูปแบบ วิธีการ ต้องรู้ วราวุธ สุมาวงศ์

9 Cognitive Domain พุทธพิสัย วราวุธ สุ มาวงศ์

10 หลักการสอน Nonskill : ให้คิด ไม่ใช่ให้จำ Cognitive มี C + A Affective มี C + A เน้นนำชีวิตเข้าสู่วิชาการ วราวุธ สุมาวงศ์

11 สร้างสรรค์ ประเมิน วิเคราะห์ นำไปใช้ เข้าใจ จำ แก้ปัญหา ล่าง สูง ระดับพุทธพิสัย หรือปัญญาพิสัย (Bloom 2003 ) วราวุธ สุมาวงศ์

12 ระดับการเรียนรู้พุทธ พิสัย แก้ปัญหา เข้าใจ จำ ระดับสู ง ระดับ ล่าง วราวุธ สุมาวงศ์

13 ขั้นตอนการเรียนรู้พุทธ พิสัยในชั้นเรียน ฟัง Attentive Listening เข้าใจ Understanding คิด - นำไปใช้ - ตามระดับการเรียนรู้ - มองรอบ Holistic - มองไกล Vision วราวุธ สุมาวงศ์

14 วิธีการ Traditional teaching (conventional, classic) - Teacher centered - Information based นักศึกษาได้เรียนรู้ - จำ - เข้าใจ -Lower cognitive teaching - แก้ปัญหาได้หรือไม่ ? วราวุธ สุมาวงศ์

15 จะทำอย่างไร ให้นักศึกษาเรียน cognitive ระดับสูง ? วราวุธ สุมาวงศ์

16  Student Asia !!!  Rote Learning วราวุธ สุมาวงศ์  Understanding Learning

17 การสอนมิใช่สอนเพียง เล่าเนื้อหาเท่านั้น วราวุธ สุมาวงศ์

18 Psychomotor Domain ทักษะพิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

19 หลักการสอน Skill = จัดให้ทำ Psychomotor มี CAP วราวุธ สุมาวงศ์

20 Miller’s Pyramid Does Shows how Knows how Knows Don’t know Miller’s Pyramid C PA ขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะ วราวุธ สุมาวงศ์

21 ระดับการเรียนรู้ Psychomotor 1. Imitation 2. Control 3. Automatism วราวุธ สุมาวงศ์

22 วิธีการ Clinical Learning Cycle Evaluation ประเมิน Preparation เตรียมการณ์ Laboratory (Skillslab) Brief ซักซ้อม Clinical practice ฝึกกับผู้ป่วย Debrief ทบทวน ทฤษฎี ลำดับขั้นตอน ฝึกปฏิบัติ ประเมิน NP P S S S วราวุธ สุมาวงศ์ D. Erby Knows Knows how Shows how Shows how / Does

23 วงจรการเรียนรู้ Psychomotor Clinical Learning Cycle - non patient cycle - patient cycle ทักษะพิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

24 หลักการจัดการเรียนการสอน ต้องจัดให้นักศึกษาปฏิบัติ วราวุธ สุมาวงศ์

25 Affective Domain เจตคติพิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

26 เป็น Skill หรือ Nonskill ? เป็นทั้งสองอย่าง Affective จึงมี CAP วราวุธ สุมาวงศ์

27 หลักการสอนเจตคติ  ไม่ให้รู้ตัว  สอดแทรก  ทีละน้อย  สั้น ๆ  บ่อย ๆ  ต่อเนื่อง  อดทน  เมตตา เอื้อ อาทร วราวุธ สุมาวงศ์

28 ขั้นตอนการเรียนรู้เจต คติพิสัย การรับรู้ เกิดเจตคติ การยอมรับไป ปฏิบัติ การทำเป็นนิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

29 ระดับการเรียนรู้ Affective Domain วิภาววิสัย - เจตคติพิสัย 1. Receiving ยอมรับ 2. Responding ตอบสนอง ( ปฏิบัติ ) 3. Internalization ทำเป็นนิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

30 วิธีการหล่อหลอม สิ่งเร้า : ให้ได้เห็น ฟัง อ่าน ให้เกิดเจตคติ : ให้ได้คิดด้วย วิจารณญาณ ( โยนิโสมนสิการ Critical thinking ) ยอมรับไปปฏิบัติ ? ทำซ้ำ บ่อยๆ จนเป็นนิสัยถาวร วราวุธ สุมาวงศ์

31 Affective Teaching หลักการสอน / เรียนรู้ สิ่ง เร้า ( เห็น ฟัง และอ่าน ) ค รู สำนึก ( ยอมรับ ) ※ Receive WHY ?? HOW ?? อภิปรายกลุ่ม ย่อย ปฏิบัติ ※ Respond เป็นนิสัย ※ Charateristic วราวุธ สุมาวงศ์ ผู้เรี ยน

32 เจตคติกับ Miller’s Pyramid Does Shows how Knows how Knows Don’t know Miller’s Pyramid C PA เป็นนิสัย นำไปปฏิบัติ สำนึก รับรู้ วราวุธ สุมาวงศ์

33 สรุป - ความหมาย education, OLE, CAP - กิจกรรมการเรียนรู้ทางคลินิก - หลักการสอน non skill & skill - หลัก ระดับ ขั้นตอน วิธีการเรียนรู้หมวด cognitive - Rote & Understanding learning - กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอนให้นักศึกษาคิด - หลัก ระดับ ขั้นตอน วิธีการเรียนรู้ Psychomotor - Miller’s Pyramid - Clinical learning cycle - non patient cycle - patient cycle - หลักการ ระดับ ขั้นตอน วิธีการสอนเจตคติ - ระดับและวงจรการเรียนรู้หมวดเจตคติ - ด้านครู - ด้านนักศึกษา วราวุธ สุมาวงศ์


ดาวน์โหลด ppt 11 กุมภาพันธ์ 2554 OLE แล ะ CAP. Education คือ อะไร การเปลี่ยน พฤติกรรมผู้เรียน วราวุธ สุมา วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google