งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดการเรียนการสอน
OLE และ หลักการจัดการเรียนการสอน CAP 11 กุมภาพันธ์ 2554

2 การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
Education คืออะไร การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน วราวุธ สุมาวงศ์

3 O L E C ไม่รู้ รู้ รู้อะไร ทำอย่างไร รู้ว่ารู้ ? P ทำไม่ได้
รู้ รู้อะไร ทำอย่างไร รู้ว่ารู้ ? P ทำไม่ได้ ทำได้ ทำอะไร ทำอย่างไร รู้ว่าทำได้ ? A ไม่มีคุณสมบัติ มี มีอะไร ทำอย่างไร รู้ว่ามี ? O L E วราวุธ สุมาวงศ์

4 O L E ไตรยางค์การศึกษา กระบวนการหล่อหลอม
แผนการสอนแต่ละหัวเรื่องของอาจารย์ วราวุธ สุมาวงศ์

5 การสอนเนื้อหา CAP Cognitive Domain (C) Affective Domain (A)
Psychomotor Domain (P) วราวุธ สุมาวงศ์

6 Clinical Competency

7 C A P กิจกรรมการเรียนรู้ - บรรยาย - LR, OR - อภิปรายกลุ่มย่อย
- บรรยาย - อภิปรายกลุ่มย่อย - Interesting Case Conference - รายงานผู้ป่วย - Tutorial - Grand Round - CPC C A - สาธิตและฝึกหัตถการ - Skillslab - Bedside Teaching Round - Service Round - OPD, ER - LR, OR P วราวุธ สุมาวงศ์

8 การสอนทุกหมวดการศึกษา
ต้องรู้ หลักการสอน ขั้นตอน ระดับ รูปแบบ วิธีการ วราวุธ สุมาวงศ์

9 Cognitive Domain พุทธพิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

10 หลักการสอน Nonskill : ให้คิด ไม่ใช่ให้จำ Cognitive มี C + A
Affective มี C + A เน้นนำชีวิตเข้าสู่วิชาการ วราวุธ สุมาวงศ์

11 แก้ปัญหา สูง ล่าง ระดับพุทธพิสัย หรือปัญญาพิสัย (Bloom 2003)
สร้างสรรค์ ประเมิน แก้ปัญหา สูง วิเคราะห์ นำไปใช้ เข้าใจ ล่าง จำ วราวุธ สุมาวงศ์

12 ระดับการเรียนรู้พุทธพิสัย
แก้ปัญหา เข้าใจ จำ ระดับสูง ระดับล่าง วราวุธ สุมาวงศ์

13 ขั้นตอนการเรียนรู้พุทธพิสัยในชั้นเรียน
ฟัง Attentive Listening เข้าใจ Understanding คิด - นำไปใช้ - ตามระดับการเรียนรู้ - มองรอบ Holistic - มองไกล Vision วราวุธ สุมาวงศ์

14 วิธีการ Traditional teaching (conventional, classic)
- Teacher centered - Information based นักศึกษาได้เรียนรู้ จำ เข้าใจ Lower cognitive teaching แก้ปัญหาได้หรือไม่ ? วราวุธ สุมาวงศ์

15 ให้นักศึกษาเรียน cognitive ระดับสูง ?
จะทำอย่างไร ให้นักศึกษาเรียน cognitive ระดับสูง ? วราวุธ สุมาวงศ์

16  Understanding Learning
 Student Asia !!!  Rote Learning  Understanding Learning วราวุธ สุมาวงศ์

17 การสอนมิใช่สอนเพียง เล่าเนื้อหาเท่านั้น
วราวุธ สุมาวงศ์

18 Psychomotor Domain ทักษะพิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

19 หลักการสอน Skill = จัดให้ทำ Psychomotor มี CAP วราวุธ สุมาวงศ์

20 PA C Miller’s Pyramid ขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะ Miller’s Pyramid Does
Shows how Knows how Knows Don’t know PA C Miller’s Pyramid วราวุธ สุมาวงศ์

21 ระดับการเรียนรู้ Psychomotor
1. Imitation 2. Control 3. Automatism วราวุธ สุมาวงศ์

22 วิธีการ Clinical Learning Cycle
D. Erby ลำดับขั้นตอน Preparation เตรียมการณ์ Knows how ทฤษฎี S Knows NP Evaluation ประเมิน ฝึกปฏิบัติ Laboratory (Skillslab) Shows how / Does ประเมิน Debrief ทบทวน P Brief ซักซ้อม Shows how S Clinical practice ฝึกกับผู้ป่วย S วราวุธ สุมาวงศ์

23 วงจรการเรียนรู้ Psychomotor
ทักษะพิสัย Clinical Learning Cycle - non patient cycle - patient cycle วราวุธ สุมาวงศ์

24 หลักการจัดการเรียนการสอน
ต้องจัดให้นักศึกษาปฏิบัติ วราวุธ สุมาวงศ์

25 Affective Domain เจตคติพิสัย
วราวุธ สุมาวงศ์

26 เป็น Skill หรือ Nonskill ?
เป็นทั้งสองอย่าง Affective จึงมี CAP วราวุธ สุมาวงศ์

27 หลักการสอนเจตคติ สอดแทรก ทีละน้อย สั้น ๆ บ่อย ๆ ต่อเนื่อง อดทน
ไม่ให้รู้ตัว สอดแทรก ทีละน้อย สั้น ๆ บ่อย ๆ ต่อเนื่อง อดทน เมตตา เอื้ออาทร วราวุธ สุมาวงศ์

28 ขั้นตอนการเรียนรู้เจตคติพิสัย
การรับรู้ เกิดเจตคติ การยอมรับไปปฏิบัติ การทำเป็นนิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

29 ระดับการเรียนรู้ Affective Domain
วิภาววิสัย - เจตคติพิสัย 1. Receiving ยอมรับ 2. Responding ตอบสนอง (ปฏิบัติ) 3. Internalization ทำเป็นนิสัย วราวุธ สุมาวงศ์

30 วิธีการหล่อหลอม สิ่งเร้า : ให้ได้เห็น ฟัง อ่าน
สิ่งเร้า : ให้ได้เห็น ฟัง อ่าน ให้เกิดเจตคติ : ให้ได้คิดด้วยวิจารณญาณ (โยนิโสมนสิการ Critical thinking ) ยอมรับไปปฏิบัติ ? ทำซ้ำ บ่อยๆ จนเป็นนิสัยถาวร วราวุธ สุมาวงศ์

31 หลักการสอน/ เรียนรู้ สิ่งเร้า ครู (เห็น ฟัง และอ่าน) เป็นนิสัย
Affective Teaching หลักการสอน/ เรียนรู้ ครู สิ่งเร้า (เห็น ฟัง และอ่าน) เป็นนิสัย ※ Charateristic สำนึก (ยอมรับ) ※ Receive WHY ?? HOW ?? อภิปรายกลุ่มย่อย ผู้เรียน ปฏิบัติ ※ Respond วราวุธ สุมาวงศ์

32 เจตคติกับMiller’s Pyramid
Does Shows how Knows how Knows Don’t know เป็นนิสัย PA นำไปปฏิบัติ สำนึก C รับรู้ Miller’s Pyramid วราวุธ สุมาวงศ์

33 สรุป - ความหมาย education, OLE, CAP - กิจกรรมการเรียนรู้ทางคลินิก
- หลักการสอน non skill & skill - หลัก ระดับ ขั้นตอน วิธีการเรียนรู้หมวด cognitive - Rote & Understanding learning - กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอนให้นักศึกษาคิด หลัก ระดับ ขั้นตอน วิธีการเรียนรู้ Psychomotor Miller’s Pyramid - Clinical learning cycle - non patient cycle - patient cycle - หลักการ ระดับ ขั้นตอน วิธีการสอนเจตคติ - ระดับและวงจรการเรียนรู้หมวดเจตคติ - ด้านครู - ด้านนักศึกษา วราวุธ สุมาวงศ์


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google