งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

2 นโยบาย (5-Star Anesthesiology policy) พัฒนาการศึกษาในทุกหลักสูตรของ ภาควิชาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3 พันธกิจ ผลิตและพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิสัญญีวิทยา และ บุคลากรทางด้านวิสัญญีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แพทยศาสตร์บัณฑิต บูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัยให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด

4 KPIs จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใน ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ด้วย ตนเอง จัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ตำรา, CAI, e-learning, สิ่งประดิษฐ์, หุ่นจำลองช่วยสอน

5 E-learning ตั้งแต่ปี 2537 - ปัจจุบัน มีจำนวน 10 เรื่อง เรื่องผลิตโดยพ.ศ.พ.ศ. 1. Blood Transfusion พญ. ลักษมี ชาญ เวชช์ 1 ม. ค. 2537 2. การดูดเสมหะใน หลอดลม พญ. จิราภา ไชยบัญ ดิษฐ์ 1 ก. ค. 2546 3. Airway and Ventilatory Management of the Trauma Victims นพ. ธวัช ชาญชญา นนท์ 12 ธ. ค. 2546 4. Combitube & Quicktrach นพ. ชัชชัย ปรีชาไว 19 ม. ค. 2547 5. การใช้เครื่องช่วย หายใจ Bird พญ. สุนิสา ฉัตรมงคล ชาติ 1 ส. ค. 2547 6. Laryngeal mask airway (LMA) พญ. นลินี โกวิทวนา วงษ์ 1 ต. ค. 2547

6 Blood Transfusion (2537)

7 เรื่องผลิตโดยพ.ศ.พ.ศ. 7. การประเมินความ ยากง่ายในการใช้ท่อ ช่วยหายใจ (Airway assessment for tracheal intubation) พญ. ธิดา เอื้อ กฤดาธิการ 5 ม. ค. 2548 8. การให้ออกซิเจน บำบัด (Oxygen Therapy) นพ. วิทยา เลิศวิริยะ กุล 4 ม. ค. 2548 9. Pulse oximetry พญ. มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 24 พ. ค. 2548 10. Spinal Block พญ. มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 2552

8 Spinal Block

9 New e-learning Intubation Case discussion Preoperative evaluation Acute postoperative pain management Chronic pain management CPR (BLS and ACLS) ATLS Near drowning Postoperative care

10 สรุปผลการประเมิน e- learning ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม – นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน (5.7 %) – นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 25 คน (71.4 %) – แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน (5.7 %) – แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน (5.7 %) – แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 คน (8.6 %) – แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน (2.9 %)

11 สรุปผลการประเมิน e- learning ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สื่อ e-learning หัวข้อนศพ. พชท./ พจบ 1. ภาควิชามีจำนวนสื่อ e- learning สนับสนุนต่อการเรียน การสอน 2. สื่อ e-learning ของภาควิชา สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ ท่าน 3. ความสะดวกในการใช้บริการสื่อ e-learning ของภาควิชา 2.78 ± 0.05 3.26 ± 0.05 3.74 ± 0.05 2.78 ± 0.05 2.75 ± 0.05

12 สรุปผลการประเมิน e- learning ตอนที่ 3 สื่อ e-learning ที่ท่านได้ ใช้เรียนรู้ ของ นศพ. 1.Blood Transfusion 2. การดูดเสมหะใน หลอดลม 3.Airway and Ventilatory 4.Combitube & Quicktrach 5.Bird 6.LMA 7.Airway assessment 8.Oxygen Therapy 9.Pulse oximetry

13 สรุปผลการประเมิน e- learning ตอนที่ 3 สื่อ e-learning ที่ท่านได้ ใช้เรียนรู้ ของ พจบ / พชท 1.Blood Transfusion 2. การดูดเสมหะใน หลอดลม 3.Airway and Ventilatory 4.Combitube & Quicktrach 5.Bird 6.LMA 7.Airway assessment 8.Oxygen Therapy 9.Pulse oximetry

14 สรุปผลการประเมิน e- learning ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจสื่อ e-learning ที่ท่านได้ใช้เรียนรู้ เรื่องนศพ. พชท./ พจบ 1. Blood Transfusion 2. การดูดเสมหะในหลอดลม 3. Airway and Ventilatory 4. Combitube & Quicktrach 5. Bird 6. LMA 7. Airway assessment 8. Oxygen Therapy 9. Pulse oximetry 554555455554555455 444444444444444444

15 Future ทำอย่างไรให้มีการใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ มากที่สุด เพิ่มจำนวน e-learning ในรูปแบบ courseware e-learning ให้ครบทุก การบรรยาย จัดห้องสมุดการเรียนรู้ในภาควิชา วิสัญญีวิทยา ประเมินผลการใช้งาน e-learning อย่างมีประสิทธิภาพ

16 Future นำมาใช้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิสัญญีพยาบาล ปรับปรุง e-learning บทเรียนเก่าทุก 5 ปี จัดตั้งกรรมการพัฒนา e-learning ของภาควิชา ส่งเสริมให้อาจารย์อบรมหลักสูตร e- learning สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับ e-learning

17 Questions ?

18 ขอขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt E-learning ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google