งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จาก ผลการประเมินภาควิชาฯ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ 30 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จาก ผลการประเมินภาควิชาฯ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ 30 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จาก ผลการประเมินภาควิชาฯ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ 30 กรกฎาคม 2553

2 วิสัยทั ศน์ เป็นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ที่มี ผลงานอยู่ในแนวหน้าของประเทศ ในปี พ. ศ. 2555 พันธกิจด้าน งานวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยด้านจิตเวช ศาสตร์และสุขภาพจิตให้เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3 งานวิจัย ภาควิชาฯ มีงานวิจัยน้อย สาย ข ค ไม่ค่อยมีงานวิจัย ไม่มีเวทีสำหรับการระดมสมอง เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน / สร้างสรรค์งานวิจัย อดีต เริ่มต้น -> young researcher club ปัจจุบัน -> * young researcher club * Research club สำหรับอาจารย์ใหม่และ แพทย์ใช้ทุนใหม่ ปัจจุ บัน อนาคต

4 ตัวชี้วัดที่ 1 เท่ากับ ผลรวมของ Equivalent International Journal Publication / จำนวนอาจารย์ แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต ผลงานวิจัยตีพิมพ์เทียบเท่าวารสารนานาชาติ โดยวัดจำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน ( บทความแต่ละประเภทมีน้ำหนักแตกต่างกัน ) / วัดสัดส่วนปริมาณงาน ( หารด้วยจำนวนคน )

5 Year25482549255025512552 KPI 10.0210.0940.2190.1740.271 >0.5 = excellent 0.25-0.5 = good 0.10-0.25 = fair 0.01-0.10 = need improve 0.001-0.01> urgent improve 1 เรื่อง 2 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง ขึ้นอยู่กับ สัดส่วนการ ตีพิมพ์แบ่งเท่ากัน กับ น้ำหนักวารสาร

6 ประเภทของวารสาร วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI ค่าน้ำหนัก 1 วารสารนานาชาตินอกฐานข้อมูล ISI ค่าน้ำหนัก 0.75 วารสารระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.5 วารสารระดับสถาบันหรือ IF>0.01 ค่าน้ำหนัก 0.25 วารสารระดับสถาบันหรือ IF<0.01 ค่าน้ำหนัก 0.125

7 1 วารสารนานาชาติใน ฐานข้อมูล ISI Psychiatry Research Current opinion Psychiatry Drug Alcohol Depend Alcohol Sm-Clinical and Experimental Research 0.75 วารสารนานาชาตินอก ฐานข้อมูล ISI Asian Journal of Psychiatry International Review of Psychiatry จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 0.5 วารสารระดับชาติวารสารสุขภาพจิต สงขลานครินทร์เวชสาร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง ประเทศไทย

8 ตัวชี้วัดที่ 2 เท่ากับ ผลรวม Impact Factor/ จำนวนอาจารย์ แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการ อ้างอิง โดยวัดค่า impact factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน

9 Year25482549255025512552 KPI 20.0060.030.5270.150.503 >0.5 = excellent 0.25-0.5 = good 0.10-0.25 = fair 0.01-0.10 = need improve 0.001-0.01> urgent improve 1 เรื่อง 2 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง ขึ้นอยู่กับ สัดส่วนการ ตีพิมพ์แบ่งเท่ากัน กับ Journal Impact Factor

10 วารสารที่ส่งตีพิมพ์ - จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทย IF= 0.239 - วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย IF= 0.235 - วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย IF= 0.174 - สงขลานครินทร์เวชสาร IF= 0.148 วารสารที่ส่งภาควิชาฯสนใจตีพิมพ์เพิ่มเติมสำหรับ งานวิจัยสาย ข - วารสารพฤติกรรมศาสตร์ IF= 0.176 - วารสารวิทยาศาสตร์ มข. IF= 0.050 - วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต IF= 0.048 - วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ IF= 0.750

11 ตัวชี้วัดที่ 3 เท่ากับ ผลรวม EIJ (Equivalent International Journal) แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบกับวารสารระดับ นานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 3 (KPI 3) =  EIJ(H) เหมือน KPI 1 แต่ไม่ต้องนำมา หารกับจำนวน อาจารย์

12 1 เรื่อง 2 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง

13 ตัวชี้วัดที่ 4 เท่ากับผลรวม IF (Impact factor) แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาการในการ ผลิตผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี คุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิงโดยวัดค่า จาก IF ตัวชี้วัดที่ 4 (KPI 4) =  IF(J) เหมือน KPI 2 แต่ไม่ต้องนำมา หารกับจำนวน อาจารย์

14 1 เรื่อง 2 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง

15 YearKPI 1KPI 2KPI 3KPI 4 25480.0210.0060.1670.049 25490.0940.030.750.239 25500.2190.5271.754.213 25510.1740.151.3911.199 25520.2710.5032.1674.028

16 แนวทางในการพัฒนา เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ในชิ้นงานวิจัย เลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์งานวิจัย ผลักดันให้ทุกผลงานวิจัยได้ลงตีพิมพ์ใน วารสาร

17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จาก ผลการประเมินภาควิชาฯ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ 30 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google