งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2 พันธกิจด้านวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ

3 การประเมิน ของ สกว. KPI 1 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชา ต่อจำนวนอาจารย์ นักวิจัย KPI 2 ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชา ต่ออาจารย์นักวิจัยในภาควิชา KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชา KPI 4 ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของ ภาควิชา

4 ปี 2 5 4 8 ปี 2 5 4 9 ปี 2 5 5 0 ปี 2 5 5 1 ปี 2 5 5 2 6.4 0 6 7.5 3 3 7.2 2 6 9.8 0 1 7.2 9 2 KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ

5 ปี 2 5 4 8 ปี 2 5 4 9 ปี 2 5 5 0 ปี 2 5 5 1 ปี 2 5 5 2 6.4 0 6 7.5 3 3 7.2 2 6 9.8 0 1 7.2 9 2 KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 4 ผลรวม impact factor ปี 25 48 ปี 25 49 ปี 25 50 ปี 25 51 ปี 25 52 8.50 3 8.01 9.63 0 15.7 09 13.3 88

6 ปี 2 5 4 8 ปี 2 5 4 9 ปี 2 5 5 0 ปี 2 5 5 1 ปี 2 5 5 2 6.4 0 6 7.5 3 3 7.2 2 6 9.8 0 1 7.2 9 2 KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ ปี 254 8 ปี 254 9 ปี 255 0 ปี 255 1 ปี 255 2 0.23 7 0.27 9 0.26 8 0.36 3 0.27 0

7 KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ KPI 2 Impact factor/ อาจารย์ ปี 254 8 ปี 254 9 ปี 255 0 ปี 255 1 ปี 255 2 0.23 7 0.27 9 0.26 8 0.36 3 0.27 0 ปี 254 8 ปี 254 9 ปี 255 0 ปี 255 1 ปี 255 2 0.31 5 0.29 7 0.35 7 0.58 2 0.49 6

8 กลยุทธ์การพัฒนา

9 เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ ปรับการดูแลงานวิจัย พชท / พจบ ปีที่ 1 มิถุนายน create research question ธันวาคม present proposal ปีที่ 2 มิถุนายน progress data collection ธันวาคม data analysis ปีที่ 3 มิถุนายน Thesis presentation ธันวาคมส่งสาระนิพนธ์ให้ราช วิทยาลัยและบัณฑิต วิทยาลัย

10 ปรับการดูแลงานวิจัย พชท / พจบ ปีที่ 1 มิถุนายน create research question กค - กย workshop – proposal writing ตุลาคม submit EC ธันวาคม start data collection ปีที่ 2 มิถุนายน progress data collection ธันวาคม finish data collection ปีที่ 3 มิถุนายน submit manuscript ธันวาคมส่งสาระนิพนธ์ให้ราช วิทยาลัยและบัณฑิต วิทยาลัย

11 KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ ปี 25 48 ปี 25 49 ปี 25 50 ปี 25 51 ปี 25 52 0.23 7 0.27 9 0.26 8 0.36 3 0.27 0 ปี 2 5 4 8 ปี 2 5 4 9 ปี 2 5 5 0 ปี 2 5 5 1 ปี 2 5 5 2 6.4 0 6 7.5 3 3 7.2 2 6 9.8 0 1 7.2 9 2 ปี 255 3 ปี 255 4 ปี 255 5 91113 ปี 255 3 ปี 255 4 ปี 255 5 0.3 6 0.4 4 0.5 2

12 จุดอ่อน จำนวนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ไม่คงที่ จำนวนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ไม่คงที่ ภาระงานและจำนวนอาจารย์ ไม่สมดุล ภาระงานและจำนวนอาจารย์ ไม่สมดุล

13 อุปสรรค การปรับเปลี่ยนหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารฯ ขาดแรงจูงใจ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ไม่เพียงพอ ( ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ) Fellow และแพทย์ใช้ทุนปี 4 เบิกไม่ได้ ค่าตีพิมพ์ - ไม่เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google