งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2 พันธกิจด้านวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ

3 การประเมิน ของ สกว. KPI 1 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชา ต่อจำนวนอาจารย์ นักวิจัย KPI 2 ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของภาควิชา ต่ออาจารย์นักวิจัยในภาควิชา KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติของภาควิชา KPI 4 ผลรวมปัจจัยผลกระทบวารสารของ ภาควิชา

4 ปี ปี ปี ปี ปี KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ

5 ปี ปี ปี ปี ปี KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 4 ผลรวม impact factor ปี ปี ปี ปี ปี

6 ปี ปี ปี ปี ปี KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ ปี ปี ปี ปี ปี

7 KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ KPI 2 Impact factor/ อาจารย์ ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี

8 กลยุทธ์การพัฒนา

9 เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ ปรับการดูแลงานวิจัย พชท / พจบ ปีที่ 1 มิถุนายน create research question ธันวาคม present proposal ปีที่ 2 มิถุนายน progress data collection ธันวาคม data analysis ปีที่ 3 มิถุนายน Thesis presentation ธันวาคมส่งสาระนิพนธ์ให้ราช วิทยาลัยและบัณฑิต วิทยาลัย

10 ปรับการดูแลงานวิจัย พชท / พจบ ปีที่ 1 มิถุนายน create research question กค - กย workshop – proposal writing ตุลาคม submit EC ธันวาคม start data collection ปีที่ 2 มิถุนายน progress data collection ธันวาคม finish data collection ปีที่ 3 มิถุนายน submit manuscript ธันวาคมส่งสาระนิพนธ์ให้ราช วิทยาลัยและบัณฑิต วิทยาลัย

11 KPI 3 ผลรวมการตีพิมพ์เทียบกับ วารสารนานาชาติ KPI 1 การตีพิมพ์เทียบกับวารสาร นานาชาติ / อาจารย์ ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี

12 จุดอ่อน จำนวนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ไม่คงที่ จำนวนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน ที่ไม่คงที่ ภาระงานและจำนวนอาจารย์ ไม่สมดุล ภาระงานและจำนวนอาจารย์ ไม่สมดุล

13 อุปสรรค การปรับเปลี่ยนหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารฯ ขาดแรงจูงใจ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ไม่เพียงพอ ( ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ) Fellow และแพทย์ใช้ทุนปี 4 เบิกไม่ได้ ค่าตีพิมพ์ - ไม่เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยตามเกณฑ์ ของ สกว. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google