งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap
NR

2 เพลี้ยไฟ ( Thrips ) แมลงในอันดับ Thysanoptera
เพลี้ยไฟจำแนกชนิดได้มากกว่า 5,000 ชนิด NR

3 ความสำคัญของเพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ปากแบบเขี่ยดูด (rasping-sucking type) เป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญ และทำความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจหลายชนิด NR

4 ชนิดและการเข้าทําลายของเพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟสกุล Scirtothrips NR

5 การป้องกันกำจัด imidacloprid และ carbosulfan การใช้กับดักกาวเหนียว NR

6 ทำไมต้องใช้กับดักกาวเหนียว?
การใช้กับดักกาวเหนียวเป็นทางเลือกหนึ่งของการป้องกัน แมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรู ลดการใช้สารเคมี ที่มา : กอบเกียรติ์ (2540) NR

7 วัตถุประสงค์หลักของกับดักกาวเหนียว
การใช้กับดักกาวเหนียวนี้ก็เพื่อทำนาย ระบาดหรือพยากรณ์การะบาดล่วงหน้าของแมลงศัตรูพืช จึงทำการศึกษาประสิทธิภาพของกับดักกาวเหนียวสีต่างๆ ที่สามารถดึงดูด เพลี้ยไฟได้ดี ที่มา : กอบเกียรติ์ (2540) NR

8 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการดึงดูดเพลี้ยไฟ
การดึงดูดเพลี้ยไฟโดยกับดักกาวเหนียวสี ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ เช่น สีของกับดัก ที่มา : ศรีสุดา และ ปิยรัตน์ (2543) NR

9 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการดึงดูดเพลี้ยไฟ (ต่อ)
ชนิดของเพลี้ยไฟ ที่มา: Hoddleและ คณะ(2001) NR

10 ที่มา: Hoddleและ คณะ(2001)
Scirtothrips perseae ที่มา: Hoddleและ คณะ(2001) NR

11 Frankliniella occidentalis
ที่มา: Hoddleและ คณะ(2001) NR

12 Franklinothrips orizabensis
ที่มา: Hoddleและ คณะ(2001) NR

13 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการดึงดูดเพลี้ยไฟ (ต่อ)
ระดับความสูงของกับดัก ที่ระดับความสูง 1.5 เมตรและ ระดับ 2 เมตร ที่มา : ชลิดา อุณหวุฒิ และ คณะ (2536) NR

14 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการดึงดูดเพลี้ยไฟ (ต่อ)
การจางของสีกับดักเนื่องจากแสงแดด เนื่องจากสีเหลืองนั้นมีสีคล้ายกับยอดอ่อนของพืช ที่มา : ชลิดา อุณหวุฒิ และ คณะ (2536) NR

15 สรุป การศึกษาการดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสีในพืชบางชนิด พบว่า ประสิทธิภาพในการดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสีต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีของกับดัก ชนิดของเพลี้ยไฟ ระยะความสูงของกับดัก และ การจางของสีดับดักเนื่องจากแสงแดด NR

16 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.อรัญ งามผ่องใส โดย....
นางสาวพัชรินทร์ เจียรบุตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.อรัญ งามผ่องใส ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร NR


ดาวน์โหลด ppt การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดักกาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google