งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดัก กาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดัก กาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดัก กาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR

2  แมลงในอันดับ Thysanoptera  เพลี้ยไฟจำแนกชนิดได้มากกว่า 5,000 ชนิด เพลี้ยไฟ ( Thrips ) NR

3 ความสำคัญของเพลี้ยไฟ  เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก  ปากแบบเขี่ยดูด (rasping-sucking type)  เป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญ และทำ ความเสียหายให้แก่พืชเศรษฐกิจ หลายชนิด NR

4  เพลี้ยไฟสกุล Scirtothrips ชนิดและการเข้าทําลายของ เพลี้ยไฟ NR

5 การป้องกัน กำจัด  imidacloprid และ carbosulfan  การใช้กับดักกาวเหนียว NR

6 ทำไมต้องใช้กับดักกาว เหนียว ?  การใช้กับดักกาวเหนียวเป็นทางเลือก หนึ่งของการป้องกัน แมลงศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน เพื่อลดการระบาดของแมลง ศัตรู  ลดการใช้สารเคมี ที่มา : กอบเกียรติ์ (2540) NR

7 วัตถุประสงค์หลักของกับดัก กาวเหนียว การใช้กับดักกาวเหนียวนี้ก็เพื่อ ทำนาย ระบาดหรือพยากรณ์กา ระบาดล่วงหน้าของแมลงศัตรูพืช จึง ทำการศึกษาประสิทธิภาพของกับดัก กาวเหนียวสีต่างๆ ที่สามารถดึงดูด เพลี้ยไฟได้ดี ที่มา : กอบเกียรติ์ (2540) NR

8 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อ การดึงดูดเพลี้ยไฟ การดึงดูดเพลี้ยไฟ โดยกับดักกาว เหนียวสี ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ดังนี้ เช่น  สีของกับดัก ที่มา : ศรีสุดา และ ปิยรัตน์ (2543) NR

9 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการ ดึงดูดเพลี้ยไฟ ( ต่อ )  ชนิดของเพลี้ยไฟ ที่มา : Hoddle และ คณะ (2001) NR

10 ที่มา : Hoddle และ คณะ (2001) Scirtothrips perseae NR

11 ที่มา : Hoddle และ คณะ (2001) Frankliniella occidentalis NR

12 ที่มา : Hoddle และ คณะ (2001) Franklinothrips orizabensis NR

13 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อการ ดึงดูดเพลี้ยไฟ ( ต่อ )  ระดับความสูง ของกับดัก ที่ ระดับความสูง 1.5 เมตรและ ระดับ 2 เมตร ที่มา : ชลิดา อุณหวุฒิ และ คณะ (2536) NR

14 กับดักกาวเหนียวสีที่มีผลต่อ การดึงดูดเพลี้ยไฟ ( ต่อ )  การจางของสีกับดักเนื่องจาก แสงแดด เนื่องจากสีเหลืองนั้นมีสี คล้ายกับยอดอ่อนของพืช ที่มา : ชลิดา อุณหวุฒิ และ คณะ (2536) NR

15 สรุป การศึกษาการดึงดูดเพลี้ยไฟของ กับดักกาวเหนียวสีในพืชบางชนิด พบว่า ประสิทธิภาพในการดึงดูดเพลี้ย ไฟของกับดักกาวเหนียวสีต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสีของกับดัก ชนิดของเพลี้ย ไฟ ระยะความสูงของกับดัก และ การ จางของสีดับดักเนื่องจากแสงแดด NR

16 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. อรัญ งามผ่องใส NR โดย.... นางสาวพัชรินทร์ เจียรบุตร รหัสนักศึกษา 4740151 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt การดึงดูดเพลี้ยไฟของกับดัก กาวเหนียวสี Attractiveness of thrips to colored sticky trap NR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google