งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยับยั้งการวางไข่ของยุง โดยสารสกัดจากพืช Anti-Oviposition of Mosquitoes by Plant Extracts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยับยั้งการวางไข่ของยุง โดยสารสกัดจากพืช Anti-Oviposition of Mosquitoes by Plant Extracts."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยับยั้งการวางไข่ของยุง โดยสารสกัดจากพืช Anti-Oviposition of Mosquitoes by Plant Extracts

2 ภาพที่ 1 วัฏจักรชีวิต ของยุง ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.) รูปร่างลักษณะและชีวประวัติของยุง ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก มีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็น ได้ชัดเจนและสามารถแยกออก จากแมลงชนิดอื่น ซึ่งมีวงจรชีวิต แบบสมบูรณ์

3 ยุงที่เป็นพาหะนำ โรคที่สำคัญ ยุงก้นปล่อง โรคมาลาเรีย ยุงรำคาญ โรคไข้สมองอักเสบและโรค เท้าช้าง ยุงลาย โรคไข้เลือดออก ยุงลายเสือ โรคเท้าช้าง ที่มา :

4 การแพร่พันธุ์ ยุงทุกชนิดแพร่พันธุ์โดยการ วางไข่ ยุงตัวเมียจำเป็นจะต้องกิน เลือดก่อนการวางไข่ทุกครั้ง เพื่อนำ โปรตีนจากเลือดมาเพื่อทำให้ไข่ เจริญเติบโตเต็มที่ ที่มา :http://www.thaitravelclinic.com/thai/imgnews/3.jpg

5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพักตัวของยุง ความร้อน - ความเย็นของอากาศ อุณหภูมิของน้ำที่ลูกน้ำยุงอาศัยอยู่ ความสั้นยาวของกลางวันและ กลางคืน ความเข้มของแสงและ ความชื้น

6 ขมิ้นชัน ผลมะกรูด สารสกัดจากพืช ใบมะแว้ง

7 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของใบมะแว้งในการยับยั้งการ วางไข่ของยุง An.stephensi เพศเมีย ความเข้มข้น (%) จำนวนไข่ยุง ( ค่าเฉลี่ย ±S.D.) ผลการยับยั้ง (%) สารสกัดจาก ใบมะแว้ง กลุ่มควบคุม ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ที่มา : Xue และคณะ (2001)

8 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ใบมะแว้ง ที่ความเข้มข้นต่ำสุด 0.01% พบจำนวนไข่เฉลี่ย ฟอง กลุ่มควบคุมมีจำนวน ไข่เฉลี่ย ฟอง ให้ผลยับยั้ง วางไข่น้อยเพียง 18.4% และ จากข้อมูลการทดลอง ที่ระดับ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.075% ให้ผลการยับยั้งค่อนข้างดีคือ 89.8%

9 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันในการ ยับยั้งการวางไข่ ของยุงชนิดต่างๆ ที่มา : อภิวัฏ และคณะ ( ม. ป. ป.) ชนิดของยุง ค่าเฉลี่ยของจำนวนไข่ยุง ( ค่าเฉลี่ย ±S.D.) ผลการ ยับยั้ง (%) น้ำมันหอม ระเหยจาก เหง้าขมิ้นชัน กลุ่ม ควบคุม ยุงลายบ้าน (Ae. aegypti ) 82.3 ± ± ยุงลายสวน (Ae. albopictus ) ± ± ยุงก้นปล่อง (An. dirus ) 73.5 ± ± ยุงรำคาญ (Cx. quinquefasciat us ) 0.7 ± ±

10 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน ที่ ความเข้มข้น 200 ไมโครลิตร / น้ำ 200 มิลลิลิตร (0.0025%) มี ประสิทธิภาพในการยับยั้งการ วางไข่ของยุงทั้ง 4 ชนิด นอกจากนี้ อัตรา การฟักของไข่ในถ้วย ทดสอบที่มีน้ำมันหอมระเหย ขมิ้นชันจะต่ำกว่าอัตราการฟักของ ไข่ในถ้วยควบคุม

11 ตารางที่ 3 การยับยั้งการวางไข่ของผลมะกรูดที่มี ต่อยุงลายบ้าน Ae. aegypti ตัวเต็มวัย รูปแบบ ภาชนะ วางไข่ จำนวนของไข่ยุงลายบ้านที่วาง ในภาชนะวางไข่ ( ครั้งที่ ) ค่าเฉลี่ย  ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 1234 มีผล มะกรูด 5,2365,8124,9814,6065,  ไม่มีผล มะกรูด 2,5683,0493,6372,714 2,992  ที่มา : เจริญ และคณะ ( ม. ป. ป.)

12 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลมะกรูดไม่มีผลต่อการยับยั้ง การวางไข่ของยุงลายตัวเต็มวัย และยังพบว่าในภาชนะที่มีผล มะกรูดยังมีจำนวนไข่ที่วาง มากกว่าภาชนะที่ไม่มีมะกรูด

13 สรุป สารสกัดจากขมิ้นชัน ใบมะแว้ง มี ประสิทธิภาพในการยับยั้งการวางไข่ ของยุง เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ วางไข่ของสารสกัดขมิ้นชันที่ % และใบมะแว้งที่ 0.1% เท่ากับ 91.8% และ 99.4% ตามลำดับ ผลมะกรูดไม่มีผลต่อการยับยั้งการ วางไข่ของยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งพบว่า เมื่อนำเอาไข่มาฟัก ก็ปรากฏว่าไข่ สามารถฟักออกมาเป็นลูกน้ำระยะที่ 1 เกือบ 100 % ได้ภายใน 3 ชั่วโมง

14 โดย นายณรงค์ งามภาษีเจริญกุล รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. อรัญ งาม ผ่องใส ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt การยับยั้งการวางไข่ของยุง โดยสารสกัดจากพืช Anti-Oviposition of Mosquitoes by Plant Extracts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google