งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

2 ตารางการส่งออกมะม่วงสดและผลิตภัณฑ์ใน ปี รายการ สินค้า ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ( ม. ค.- ก. ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง สินค้า (%) ปี 48/47 ปี 49/48( ม. ค.) ปริม าณ ( ตัน ) มูล ค่า ( ล้า น บาท ) ปริม าณ ( ตัน ) มูลค่ า ( ล้าน บาท ) ปริม าณ ( ตัน ) มูลค่ า ( ล้าน บาท ) ปริม าณ มูลค่ า ปริม าณ มูล ค่า มะม่วง สดแช่ เย็น 4, , , มะม่วง กระป๋อง 10, , , รวม 15, , , ที่มา : นิรนาม,2549

3 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสเพื่อ ส่งออก 1. ควบคุมในแปลงปลูก 1.1 ใช้สารเคมี 1.2 วิธีกล 2. ควบคุมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.1 ทางกายภาพ 2.2 โดยชีววิธี 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช

4 setae ของ เชื้อสาเหตุ Conidia ของ เชื้อสาเหตุ ที่มา : ดัดแปลงจาก ผลมะม่วง เป็นโรค รูปร่าง และอาการของโรคแอนแทรกโนส รูปที่ 1 รูปร่างและอาการของแอนแทรกโนส

5 อุปสรรคใหญ่ในการส่งออกมะม่วงไทย การเกิดโรค อาการ และผลกระทบ Infect ในแปลง แสดงอาการ ผลสุกขนส่ง วางจำหน่าย แผลกลม น้ำตาลเข้ม แผลลุกลามเน่า ทั้งผล ถูกปฏิเสธจาก ตลาดต่างประเทศ

6 วิธีการควบคุมและป้องกันแอนแทรกโนส เพื่อส่งออก 1. ควบคุมและป้องกันในแปลงปลูก 1.1 ใช้สารเคมี รูปที่ 2 การฉีดพ่นด้วย benomyl, mancozeb, copper oxychloride และการใช้ถุงคาร์บอนห่อผล ที่มา : และ ตามลำดับ

7 1.2 ใช้วิธีกล รูปที่ 3 การตัดแต่ง ทรงพุ่ม ที่มา : ดัดแปลงจาก 1. ควบคุมและป้องกันในแปลงปลูก (ต่อ)

8 2. ควบคุมและป้องกันหลังเก็บเกี่ยว 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ 1. Hot water treatment ที่มา : ดัดแปลงจาก และ ตามลำดับ ผ่านการแช่น้ำร้อน ไม่แช่น้ำร้อน นิยมแช่ที่ ºc นาน 5-30 นาที รูปที่ 4 การควบคุมและป้องกันหลังเก็บ เกี่ยวทางกายภาพ

9 นิยมเคลือบ paraffin โดย การจุ่ม เก็บได้นาน 42 วัน 2. Waxing and fruit coating 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ (ต่อ) รูปที่ 5 ผลมะม่วงที่ผ่านการ เคลือบผล ที่มา : ดัดแปลงจาก

10 3. Vapour heat treatment ขั้นตอนก่อนส่งออก ขั้นตอนก่อนส่งออก จัดเรียงก่อนเข้าตู้อบ จัดเรียงเข้า ตู้อบไอน้ำร้อน ติดฉลากก่อนส่งออกตู้อบไอน้ำร้อน นำออกจากตู้อบมาผ่านความเย็น ล้างด้วยน้ำคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อ รูปที่ 6 วิธีการที่ยอมรับมากที่สุดในการส่งมะม่วงไปญี่ปุ่น ที่มา : siam.com/website/mart/fruits/mango/mango _agri.html 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ (ต่อ)

11 1. ใช้ Gliocladium virens การทดสอบมะม่วงที่ ติดเชื้อตามธรรมชาติ การทดสอบโดยปลูก เชื้อบนผลมะม่วง ได้ผลดีถ้ามะม่วงมีการติดเชื้อในปริมาณ น้อย เพราะเชื้อตัวนี้สามารถลดการเกิดโรค 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี รูปที่ 7 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสโดย G. virens บนมะม่วงที่ ปลูกเชื้อ และผลที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ที่มา : จินันทนา และวิชชา ( มปป.)

12 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี (ต่อ) 2. ยีสต์+ไคโตซาน รูปที่ 8 การเข้าทำลายเส้นใยและสปอร์ของ Colletotrichum gloeosporioidis โดย Candida sp. ที่มา : ปริญญา และคณะ ( มปป.) การใช้ยีสต์ Candida sp. สายพันธุ์ NS 9+0.5% ไคโตซาน ลดขนาดแผลดีที่สุด

13 3. แบคทีเรีย ที่มา : Govender และคณะ (2005) การควบคุมโดยใช้กรรมวิธีผสมผสานได้ผลดีที่สุด โดยลดการเกิดโรคแอนแทรกโนสได้ดี รูปที่ 9 เปรียบเทียบวิธีผสมผสานกับวิธีอื่น 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี (ต่อ)

14 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช สารสกัด ที่มา : ผ่องเพ็ญ และคณะ (2542) รูปที่ 10 ประสิทธิภาพจากว่านน้ำ และโป๊ยกั๊ก ความเข้มข้น 10,000 มก./ล.ในการยับยั้งแอนแทรกโนส

15 สารสกัด ( ต่อ ) รูปที่ 11 ประสิทธิภาพจากว่าน น้ำ และโป๊ยกั๊ก ความเข้มข้น 10,000 มก./ล.ในการยับยั้ง แอนแทรกโนส ที่มา : ผ่องเพ็ญ และ คณะ (2542)

16 น้ำมันหอมระเหย ทดสอบการฉีดพ่นและอบไอระเหย ด้วยน้ำมันหอมระเหย ทดสอบการแช่ก่อนการปลูก เชื้อและหลังการปลูกเชื้อ ที่มา : รวีวรรณ ( มปป.) 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช (ต่อ) รูปที่ 11 การเกิดโรคในมะม่วงที่ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชควบคุม

17 สรุป - ควบคุมตั้งแต่ในแปลงปลูก เพื่อลดการเข้า ทำลายในช่วงออกผล - หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องทำการควบคุมอีก ครั้ง - ต้องลดการสารเคมีในการควบคุม เนื่องจาก ตลาดต่างประเทศปฏิเสธการรับซื้อ - ปัจจุบันการใช้เครื่องอบไอน้ำร้อน เป็นที่ยอมรับ มากที่สุด - ควรมีการพัฒนา การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และ น้ำมันหอมระเหยจากพืชมาใช้แทนสารเคมี

18 โดย.... นางสาววรนันท์ คงจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google