งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

2 ตารางการส่งออกมะม่วงสดและผลิตภัณฑ์ใน ปี 2547-2549 รายการ สินค้า ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ( ม. ค.- ก. ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง สินค้า (%) ปี 48/47 ปี 49/48( ม. ค.) ปริม าณ ( ตัน ) มูล ค่า ( ล้า น บาท ) ปริม าณ ( ตัน ) มูลค่ า ( ล้าน บาท ) ปริม าณ ( ตัน ) มูลค่ า ( ล้าน บาท ) ปริม าณ มูลค่ า ปริม าณ มูล ค่า มะม่วง สดแช่ เย็น 4,73 1 176. 54 2,67 4 182. 22 11,0 11 278. 56 - 43.4 8 3.21349. 98 94.3 5 มะม่วง กระป๋อง 10,9 03 344. 79 10,6 79 366. 11 10,0 53 349. 68 -2.056.1811.7 6 14.0 4 รวม 15,6 34 521.33 13,3 53 548. 33 21,0 64 628. 24 - 14.5 9 5.1884.0 9 39. 62 ที่มา : นิรนาม,2549

3 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสเพื่อ ส่งออก 1. ควบคุมในแปลงปลูก 1.1 ใช้สารเคมี 1.2 วิธีกล 2. ควบคุมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.1 ทางกายภาพ 2.2 โดยชีววิธี 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช

4 setae ของ เชื้อสาเหตุ Conidia ของ เชื้อสาเหตุ ที่มา : ดัดแปลงจาก www.doae.co.th ผลมะม่วง เป็นโรค รูปร่าง และอาการของโรคแอนแทรกโนส รูปที่ 1 รูปร่างและอาการของแอนแทรกโนส

5 อุปสรรคใหญ่ในการส่งออกมะม่วงไทย การเกิดโรค อาการ และผลกระทบ Infect ในแปลง แสดงอาการ ผลสุกขนส่ง วางจำหน่าย แผลกลม น้ำตาลเข้ม แผลลุกลามเน่า ทั้งผล ถูกปฏิเสธจาก ตลาดต่างประเทศ

6 วิธีการควบคุมและป้องกันแอนแทรกโนส เพื่อส่งออก 1. ควบคุมและป้องกันในแปลงปลูก 1.1 ใช้สารเคมี รูปที่ 2 การฉีดพ่นด้วย benomyl, mancozeb, copper oxychloride และการใช้ถุงคาร์บอนห่อผล ที่มา : www.doae.co.th และ www.dailynews.co.th ตามลำดับ

7 1.2 ใช้วิธีกล รูปที่ 3 การตัดแต่ง ทรงพุ่ม ที่มา : ดัดแปลงจาก www.pk-siam.com 1. ควบคุมและป้องกันในแปลงปลูก (ต่อ)

8 2. ควบคุมและป้องกันหลังเก็บเกี่ยว 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ 1. Hot water treatment ที่มา : ดัดแปลงจาก www.extento.hawaii.edu และ www.caes.gov.tw ตามลำดับ ผ่านการแช่น้ำร้อน ไม่แช่น้ำร้อน นิยมแช่ที่ 49-55 ºc นาน 5-30 นาที รูปที่ 4 การควบคุมและป้องกันหลังเก็บ เกี่ยวทางกายภาพ

9 นิยมเคลือบ paraffin โดย การจุ่ม เก็บได้นาน 42 วัน 2. Waxing and fruit coating 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ (ต่อ) รูปที่ 5 ผลมะม่วงที่ผ่านการ เคลือบผล ที่มา : ดัดแปลงจาก www.doae.go.th

10 3. Vapour heat treatment ขั้นตอนก่อนส่งออก ขั้นตอนก่อนส่งออก จัดเรียงก่อนเข้าตู้อบ จัดเรียงเข้า ตู้อบไอน้ำร้อน ติดฉลากก่อนส่งออกตู้อบไอน้ำร้อน นำออกจากตู้อบมาผ่านความเย็น ล้างด้วยน้ำคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อ รูปที่ 6 วิธีการที่ยอมรับมากที่สุดในการส่งมะม่วงไปญี่ปุ่น ที่มา : http://www.pk- siam.com/website/mart/fruits/mango/mango _agri.html 2.1 ใช้วิธีทางกายภาพ (ต่อ)

11 1. ใช้ Gliocladium virens การทดสอบมะม่วงที่ ติดเชื้อตามธรรมชาติ การทดสอบโดยปลูก เชื้อบนผลมะม่วง ได้ผลดีถ้ามะม่วงมีการติดเชื้อในปริมาณ น้อย เพราะเชื้อตัวนี้สามารถลดการเกิดโรค 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี รูปที่ 7 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสโดย G. virens บนมะม่วงที่ ปลูกเชื้อ และผลที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ที่มา : จินันทนา และวิชชา ( มปป.)

12 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี (ต่อ) 2. ยีสต์+ไคโตซาน รูปที่ 8 การเข้าทำลายเส้นใยและสปอร์ของ Colletotrichum gloeosporioidis โดย Candida sp. ที่มา : ปริญญา และคณะ ( มปป.) การใช้ยีสต์ Candida sp. สายพันธุ์ NS 9+0.5% ไคโตซาน ลดขนาดแผลดีที่สุด

13 3. แบคทีเรีย ที่มา : Govender และคณะ (2005) การควบคุมโดยใช้กรรมวิธีผสมผสานได้ผลดีที่สุด โดยลดการเกิดโรคแอนแทรกโนสได้ดี รูปที่ 9 เปรียบเทียบวิธีผสมผสานกับวิธีอื่น 2.2 ควบคุมโดยชีววิธี (ต่อ)

14 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช สารสกัด ที่มา : ผ่องเพ็ญ และคณะ (2542) รูปที่ 10 ประสิทธิภาพจากว่านน้ำ และโป๊ยกั๊ก ความเข้มข้น 10,000 มก./ล.ในการยับยั้งแอนแทรกโนส

15 สารสกัด ( ต่อ ) รูปที่ 11 ประสิทธิภาพจากว่าน น้ำ และโป๊ยกั๊ก ความเข้มข้น 10,000 มก./ล.ในการยับยั้ง แอนแทรกโนส ที่มา : ผ่องเพ็ญ และ คณะ (2542)

16 น้ำมันหอมระเหย ทดสอบการฉีดพ่นและอบไอระเหย ด้วยน้ำมันหอมระเหย ทดสอบการแช่ก่อนการปลูก เชื้อและหลังการปลูกเชื้อ ที่มา : รวีวรรณ ( มปป.) 2.3 การใช้สารสกัดจากพืช (ต่อ) รูปที่ 11 การเกิดโรคในมะม่วงที่ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชควบคุม

17 สรุป - ควบคุมตั้งแต่ในแปลงปลูก เพื่อลดการเข้า ทำลายในช่วงออกผล - หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องทำการควบคุมอีก ครั้ง - ต้องลดการสารเคมีในการควบคุม เนื่องจาก ตลาดต่างประเทศปฏิเสธการรับซื้อ - ปัจจุบันการใช้เครื่องอบไอน้ำร้อน เป็นที่ยอมรับ มากที่สุด - ควรมีการพัฒนา การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และ น้ำมันหอมระเหยจากพืชมาใช้แทนสารเคมี

18 โดย.... นางสาววรนันท์ คงจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของ มะม่วงเพื่อการส่งออกได้อย่างไร How to Control Anthracnose Disease of Mango for the Export ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google