งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ ราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ ราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ ราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus Metarhizium anisopliae Metschnikoff

2 การจำแนกปลวกและลักษณะที่ สำคัญ โดยจำแนกเป็น 7 วงศ์ (Family) 1. Family Mastotemitidae 2. Family Hodotermitidae 3. Family Termosidae 4. Family Kalotermitidae 5. Family Rhinotermitidae 6. Family Serritermitidae 7. Family Termitidae

3 ปลวกใต้ดินจำแนกเป็น 3 พวก รูปที่ 1 ปลวก ใต้ดิน รูปที่ 2 ปลวกตาม จอมปลวก รูปที่ 3 ปลวกที่อยู่ตาม รังขนาดเล็ก ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

4 ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ จำแนกเป็น 2 พวกใหญ่ รูปที่ 4 ปลวกไม้ แห้ง รูปที่ 5 ปลวกไม้ ชื้น ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

5 ความเป็นอยู่ของปลวก รูปที่ 6 วรรณะ สืบพันธุ์ รูปที่ 7 วรรณะทหาร รูปที่ 8 วรรณะ กรรมกร ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

6 วงจรชีวิตปลวก รูปที่ 9 วงจร ชีวิตปลวก

7 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff เชื้อราเขียวจัดอยู่ใน เชื้อราเขียวจัดอยู่ใน Class Deuteromycetes Class Deuteromycetes Order Moniliales Order Moniliales Family Moniliaceae Family Moniliaceae

8 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff ( ต่อ ) รูปที่ 10 เชื้อรา เขียว รูปที่ 11 สปอร์เชื้อ ราเขียว ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

9 ผลการทดลอง ภาพที่ 12 รูปร่างของเชื้อราเขียว (A) โคนิเดียของ M. anisopliae var. majus (B) โคนิเดียของ M. anisopliae var. anisopliae (C) ภาพสแกน โคนิเดียของ M. anisopliae var. majus (D) ภาพสแกน โคนิเดียของ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

10 ผลการทดลอง ( ต่อ ) ภาพที่ 13 (A, B) อาการของปลวกหลังจากได้รับ M. anisopliae var. majus และ อาการของปลวกหลังจากได้รับ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

11 ผลการทดลอง ( ต่อ ) ภาพที่ 14 เปอร์เซ็นการตายของปลวกหลังจาก ได้รับเชื้อ M. anisopliae var. majus และ M. anisopliae var. anisopliae ที่มา : Krutmuang and Mekchay, 2005

12 ผลการทดลอง ( ต่อ ) ภาพที่ 15 การตายของปลวก ใน 3 วัน ที่มา : Atsawarat, Jitjak, Potikun and Piyaboon, n.d.

13 ผลการทดลอง ( ต่อ ) ภาพที่ 16 เปอร์เซ็นการตายของ ปลวกในแต่ละวัน ที่มา : Atsawarat, Jitjak, Potikun and Piyaboon, n.d.

14 สรุป ลดประชากร ปลวก ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมี ไม่ก่อพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

15 เสนอโดย.... นางสาวมนวดี พลายดัสถ์ รหัส 4740181 อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ผศ. ดร. อรัญ งามผ่องใส ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมปลวกโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ ราเขียว Metarhizium anisopliae Metschnikoff Biological Control of Termites by Using the Green Muscardine Fungus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google