งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลต่อการดูดเลือดและ การไล่ยุงของ สารสกัดเมล็ดสะเดา Blood Feeding and Repellent Actions on Mosquitoes of Neem Seed Extract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลต่อการดูดเลือดและ การไล่ยุงของ สารสกัดเมล็ดสะเดา Blood Feeding and Repellent Actions on Mosquitoes of Neem Seed Extract."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลต่อการดูดเลือดและ การไล่ยุงของ สารสกัดเมล็ดสะเดา Blood Feeding and Repellent Actions on Mosquitoes of Neem Seed Extract

2 ยุงพาหะนำโรคที่สำคัญ รูปที่ 2 ยุงลาย (Aedes spp.) รูปที่ 3 ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) รูปที่ 1 ยุง รำคาญ (Culex spp.) ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

3 วงจรชีวิตของยุง รูปที่ 4 วงจรชีวิตของ ยุง ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

4 การใช้สารสะเดาควบคุม แมลง ชนิดของสะเดาและสารออกฤทธิ์ในการ กำจัดแมลง รูปที่ 5 สะเดา อินเดีย (Azadirachta indica A. Juss) รูปที่ 6 สะเดาไทย (Azadirachta indica A. Juss var. siamensis) รูปที่ 7 สะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack) ที่มา : นิรนาม, ( ม. ป. ป.)

5 การออกฤทธิ์ของสะเดาต่อแมลง ศัตรูพืช 1. การยับยั้งกระบวนการลอก คราบ 2. การยับยั้งการกิน 3. การยับยั้งการวางไข่ 4. ผลต่อการเคลื่อนไหวและ การบิน

6 ผลของสารสกัดสะเดาต่อ ลูกน้ำ ตารางที่ 1 ผลของการใช้น้ำมันจากสะเดา อินเดียต่อลูกน้ำ ชนิดของยุง วัยของ ลูกน้ำ น้ำมัน จาก สะเดา อินเดีย อัตราการ ตายที่ 24 ชั่วโมง (%) C. pipiens fastigans10.005%100% A. aegypti40.02%100% C. quinquefasciat us40.02%100% A. aegypti40.2%100% C. quinquefasciat us40.2%100% ที่มา : มานิต, (2543); Attri and Prasad, (1980); Sinniah and Jamaiah, (1994) and Zebitz, (1987)

7 ผลของสารสกัดสะเดาต่อ ลูกน้ำ ( ต่อ ) ตารางที่ 2 ผลของการใช้สารสกัดหยาบจาก เมล็ดสะเดาอินเดียต่อลูกน้ำ ชนิดของยุง วัยของ ลูกน้ำ น้ำมันจาก สะเดาอินเดีย อัตราการ ตายที่ 24 ชั่วโมง (%) A. aegypti40.02%100% C. quinquefascia tus 40.02%100% มานิต, (2543) และ Sinniah and Jamaiah,(1994) ที่มา : มานิต, (2543) และ Sinniah and Jamaiah,(1994)

8 ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา ในการไล่ยุง ตารางที่ 3 ผลของการใช้ครีมสะเดาอินเดียที่ ความเข้มข้น 5% โดยใช้ 2 กรัม ชนิดของยุงอัตราการไล่ที่ 24 ชั่วโมง (%) An. culicifacies95% Anopheles spp.92% Culicine91% ที่มา : Singh และคณะ (1996)

9 ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา ในการไล่ยุง ( ต่อ ) ตารางที่ 4 ผลของการใช้น้ำมันสะเดาอินเดีย 2% ผสมกับน้ำมันมะพร้าว ชนิดของยุงอัตราการไล่ที่ 24 ชั่วโมง (%) Anopheles spp. 96-100% Aedes spp. 85% C. quinquefasciatus 61-94% ที่มา : Sharma และคณะ (1995)

10 ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา ในการไล่ยุง ( ต่อ ) ตารางที่ 5 ผลของการใช้น้ำมันสะเดา อินเดีย 1.5 และ 2.0 กรัม ชนิดของยุง จำนวนยุงที่มาเกาะที่มือ 1.5 กรัม 2.0 กรัม A.aegypti0-4%0-2% ที่มา : Hati และคณะ (1995)

11 ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา ในการไล่ยุง ( ต่อ ) ตารางที่ 6 ผลของการใช้ครีมสะเดา อินเดีย 2.0 กรัม ชนิดของยุง อัตราการไล่ที่ 24 ชั่วโมง (%) Aedes spp. 78% Culex spp. 89% Anopheles spp. 94.4% ที่มา : Dua และคณะ (1995)

12 ผลของสารสกัดเมล็ดสะเดาต่อการ ดูดเลือด เลือดที่ทำ ขึ้นเอง Neem azal ® + เลือดที่ทำ ขึ้นเอง น้ำหวาน Neem azal ® + น้ำหวาน ลดการ ดูดเลือด

13 สารสกัด สะเดา ลดประชากร ลดสารเคมี ปลอดภัย สรุป

14 เสนอโดย... น. ส. จุฑาทิพย์ เพ็ชรสม บูรณ์ 4740043 อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา ผศ. ดร. อรัญ งามผ่องใส ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt ผลต่อการดูดเลือดและ การไล่ยุงของ สารสกัดเมล็ดสะเดา Blood Feeding and Repellent Actions on Mosquitoes of Neem Seed Extract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google