งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Switching Network Circuit Switching/Packet Switching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Switching Network Circuit Switching/Packet Switching."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Switching Network Circuit Switching/Packet Switching

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Generic switching network D 1 3 4 2 7 5 6 F E A B Communication Network Node Network Station จากภาพจะเห็นว่าจาก A ไป E มีได้หลายเส้นทาง ตัวอย่างของระบบนี้ที่ เห็นได้ชัดคือ ระบบโทรศัพท์

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network  Circuit Switching  Message Switching  Packet Switching

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network ขั้นตอนการติดต่อในระบบ Switching Network  Circuit Establishment เทียบได้กับการกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อหาเส้นทางไปยัง ปลายทาง แล้วยึดเส้นทางนั้นไว้  Data Transfer เทียบได้กับตอนคุยโทรศัพท์ ซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่าง กัน โดยจะยึดเส้นทางนั้นไว้ตลอด ไม่ว่าจะมีข้อมูล รับส่งหรือไม่ก็ตาม  Circuit Disconnect เทียบได้กับการวางสายโทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นการปล่อย เส้นทางที่ยึดไว้

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network ขั้นตอนการติดต่อในระบบ Switching Network 12345 Nodes Acknowledgement Signal Call Accept Signal User Data เมื่อยึดเส้นทาง ได้แล้วต้นทางกับ ปลายทางก็จะ เหมือนว่า เชื่อมโยงกัน โดยตรง Call Request Signal Link Processing Delay Propagation Delay

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network จุดอ่อนของวิธีการ Circuit Switching 1.ต้องทำการจองสายไว้ตลอดเวลา โดยในขณะที่ไม่มีการส่งข้อมูล สายนั้นจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2.ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระหว่าง 2 จุดต้องเท่ากันดังนั้น ขีด ความสามารถในการรับส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความเร็วของจุดที่มี ความเร็วช้าสุด 3.ในกรณีที่มีความหนาแน่นเกิดขึ้นที่ Node ใด Node หนึ่ง อาจส่งผล ให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 4.…

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Packet Switching Network แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1.Virtual Circuit Packet Switching 2.Datagram Packet Switching

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Virtual Circuit Packet Switching ใช้หลักการ Store and Forward โดยจะมีการแบ่งข้อมูล ออกเป็น ส่วนๆ แต่ละส่วนเรียกว่า Packet แล้วจึงส่งข้อมูลออกไปทีละ Packet โดยมีเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า Virtual Circuit Packet Switching ซึ่งวิธีการนี้จะไม่จำเป็นต้องจองสายไว้ตลอดเวลา ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้สายมากขึ้น

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Virtual Circuit Packet Switching หลักการในการส่งข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะส่งไปทีละ Node โดยแต่ ละ Node จะมีตารางเพื่อระบุเส้นทางไปยัง Node ถัดไป ว่าควรไปทาง Link ใด ซึ่งการสร้างเส้นทางเชื่อมกันจะอาศัย Virtual Circuit Number (VCN) ที่ถูกกำหนดในช่วงของการเชื่อมต่อ และจะถูก Clear เมื่อเกิดการ Disconnect

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Packet Switching Network 12345 Nodes Acknowledgement Packet Call Accept Packet Call Request Packet Link Data Packet Packet#1 Packet#2 Packet#3

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Datagram Packet Switching ส่งไปโดยไม่มีการสร้าง Circuit ไว้ล่วงหน้า และข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็น Packet นั้นอาจจะถึงปลายทางโดยไม่มีการเรียงลำดับ เช่น Packet#3 อาจถึงก่อน Packet#1 ได้เป็นต้น และการส่งแต่ละครั้งอาจไม่ จำเป็นต้องซ้ำเส้นทางเดิม เพราะว่าไม่มีการสร้าง Virtual Circuit ไว้ ก่อน

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Datagram Packet Switching 12345 Nodes Link Data Packet Packet#1 Packet#2 Packet#3

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Sample of Virtual Circuit Packet Switching C A 1.31.21.1 2.32.22.1 1.31.21.1 B 2.32.22.1 Virtual Circuit Packet Switching ข้อมูลมี Sequence A ทำงาน 2 Session โดย ทำการส่งข้อมูลให้กับ B และ C Packet Switching Network Packet Switching Network

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Sample of Datagram Packet Switching C A 1.31.21.1 2.32.22.1 1.31.11.2 B 2.12.22.3 Datagram Packet Switching ไม่มี Sequence A ทำงาน 2 Session โดย ทำการส่งข้อมูลให้กับ B และ C Packet Switching Network Packet Switching Network ไม่สามารถระบุได้ว่า Packet ใด จะถึงก่อน แต่จะสามารถรวมกัน ได้ในที่สุด

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Switching Network Comparison of circuit-switched and packet-switched http://www2.rad.com/networks/1998/packet/sim.htm

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers จากข้อมูล 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 จงแสดงลักษณะของสัญญาณเมื่อใช้การ Encoding ด้วย วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  NRZ-I  RZ  Pseudo Ternary  Manchester Code  Differential Manchester Code คะแนนเต็ม 10 คะแนน Quiz #1


ดาวน์โหลด ppt Switching Network Circuit Switching/Packet Switching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google