งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEE 270 Electronic Engineering ผศ. ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 1EEE270 Electronic engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEE 270 Electronic Engineering ผศ. ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 1EEE270 Electronic engineering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEE 270 Electronic Engineering ผศ. ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 1EEE270 Electronic engineering

2 อิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 EEE270 Electronic engineering2

3 อิเล็กทรอนิกส์กับวิศวกรไฟฟ้า EEE270 Electronic engineering3

4 เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไปเพื่ออะไร EEE270 Electronic engineering4

5 เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ …… เพื่อ EEE270 Electronic engineering5

6 ประวัติการพัฒนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 6EEE270 Electronic engineering

7 กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ 7EEE270 Electronic engineering

8 กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ 8EEE270 Electronic engineering

9 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ EEE270 Electronic engineering9

10 เรียนแล้วอย่างน้อยทำอะไรได้บ้าง EEE270 Electronic engineering10

11 การประยุกต์ใช้วิชาอิเล็กทรอนิกส์ EEE270 Electronic engineering11

12 กติกาการเรียนและการตัดสินคะแนน EEE270 Electronic engineering12 การสอบกลางภาค 40 % การสอบปลายภาค 50 % คะแนนเก็บ 10% หรือมากกว่า เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตำราประกอบการสอน - Donald A. Neamen, “Electronic Circuit analysis and design” 2 nd edition, McGraw-Hill, 2001 - File E-Learning วิชา EEE270 สามารถโหลดได้จากสำนักหอสมุด หรือสำเนาจาก ผู้สอน ติดต่อผู้สอน อิษฎา บุญญาอรุณเนตร - 081-947-2108, email itsda.boo@kmutt.ac.th - เวลาให้คำปรึกษา 8.00-9.30 น ทุกวันทำการ ( ต้องโทรนัดล่วงหน้า ไม่เกิน 18.00 น ของวันก่อนพบ ) ห้องหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ห้ามโทรหาหลังสอบปลายภาคเพื่อขอคะแนนหรือ เกรดโดยเด็ดขาด เวลาเรียน ขาดครบ 3 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ ( เช็คชื่อ เฉพาะวันที่ผู้สอนรู้สึกเหงา )

13 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน EEE270 Electronic engineering13

14 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน EEE270 Electronic engineering14

15 คำแนะนำการเรียนและเทคนิคการทำคะแนน EEE270 Electronic engineering15


ดาวน์โหลด ppt EEE 270 Electronic Engineering ผศ. ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 1EEE270 Electronic engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google