งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการดำเนินงาน สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

3 ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กปฐมวัย ๐ – ๓ ปี โครงการวัตถุประสงค์กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เด็กครู / ผู้ปกครอง ๑. บ้าน ทานตะวัน - ให้การสงเคราะห์เด็ก ๐ – ๓ ปีที่ ขาดสารอาหาร ถูกทารุณกรรม ถูก ทอดทิ้ง ประสบปัญหาเฉพาะหน้า - สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพแก่ ครอบครัวยากไร้ ๑. บ้านพักฟื้น ๒. สงเคราะห์นมผง ๓. งานให้คำปรึกษาครอบครัว ๓๘ ๗๘ ๑๕๔ ๒. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ เข้าใจแก่ครอบครัว และชุมชนเรื่อง การดูแลเด็ก - อบรมผู้ดูแลเด็กและครูให้มี คุณภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรมเด็กปฐมวัย ๓. การให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการ ส่งเสริมการอ่าน ๑๒, ๕๙๒ ๗๔๗ ๑, ๔๘๗ ๕๒๔

4 ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กวัยเรียน ๖ – ๑๘ ปี โครงการวัตถุประสงค์กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เด็กครู / ผู้ปกครอง ๓. อาหารเพื่อ เด็กและชุมชน - เพื่อจัดหารูปแบบในการพัฒนาเด็ก และสามารถนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม - เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ ประสบปัญหา ในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิตของชุมชน - หารูปแบบการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนที่เป็น รูปธรรม ๑. อาหารกลางวันในโรงเรียน ๒. เกษตรของหนู ๑๗, ๒๗๕ ๒, ๙๕๑ ๒, ๒๔๒ ๔. ปัจจัยสี่เพื่อ เด็กสู่ชุมชน - เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ ขาดแคลนปัจจัยสี่ ๑. ปัจจัยสี่เพื่อเด็กและชุมชน๑๒, ๕๖๓๔, ๔๓๕ ๕. ทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากไร้ - เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่อง การศึกษาและการดำเนินชีวิต ๑. ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ในชนบท ๑, ๘๐๗

5 โครงการวัตถุประสงค์กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย เด็กครู / ผู้ปกครอง ๖. ห้องสมุดเพื่อ เด็กในชนบท - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว และ ชุมชน มีพฤติกรรมการอ่านที่ดี - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ ความคิด ผ่าน กระบวนการส่งเสริม การอ่าน ๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๒. ห้องสมุดครอบครัว ๓. ห้องสมุดเคลื่อนที่ ๔. การสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก ๒, ๑๖๕ ๒๔๕ ๒, ๐๙๐ ๔, ๕๐๐ ๑๖, ๗๗๔ ๒, ๐๐๔ ๑๓, ๗๘๒ ๓๒, ๕๖๐ ๗. อาหารเพลเพื่อ สามเณรและ ชุมชน - ช่วยเหลือเด็กชายที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษา - ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของสามเณร - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา สามเณรและเด็กตามแนวพุทธธรรม ๑. อาหารเพลเพื่อสามเณร ๒. ค่ายปฎิบัติธรรม ๓. บรรพชาสามเณร ๔. อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๕. กองทุนเพื่อการศึกษาตามแนวพุทธ ธรรม ๖. การศึกษาตามแนวพุทธธรรม ๔๖๕ - ๔๖๗ ๑, ๐๙๕ ๑๐๐ ๒๕ ๒๐๗ ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กวัยเรียน ๖ – ๑๘ ปี ( ต่อ )

6 โครงการบ้านทานตะวัน • บ้านพักฟื้น สำหรับเด็ก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ จิตใจให้แก่เด็ก ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน จำนวนเด็กพักฟื้นในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๔๗ ราย สงเคราะห์นมผง พื้นที่ในกรุงเทพฯ จำนวน ๗๔ ราย คิดเป็น ๑๐๖ กิโลกรัม พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๓๖ ราย คิดเป็น ๔๒ กิโลกรัม งานให้คำปรึกษา เรื่องขอเข้าพักฟื้น จำนวน ๑๓๙ ราย เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒๔๑ ราย การป้อนนม การนวดตัวเด็ก การอาบน้ำ

7 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเล่นคือ การเรียนรู้ของหนู เข้าแถวสร้างระเบียบวินัย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานรัก ๑ เอไอเอส ต. อุ่มเม่า อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ ได้เปิด ดำเนินการจนครบปีการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ มีเด็กที่เข้ามารับบริการในศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน โดยเฉลี่ยมาเรียนวันละ ๔๐ คน มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง ทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม

8 โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรและชุมชน • กิจกรรมพุทธบุตรนำธรรมะสู่ชุมชน เพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนา ทักษะการเผยแพร่ธรรมะ สามเณรในโครงการฯ สามเณรกำลังฝึกนั่งสมาธิ

9 กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวนสามเณรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๔๖ – พ. ศ. ๒๕๔๘ ปี ( พ. ศ.) สามเณร ( รูป ) เยาวชน ( คน ) สามเณรที่ศึกษา ต่อ ( รูป ) คิดเป็นร้อยละ ๒๕๔๖๕๒๔๑, ๓๔๒๒๘๘๕๔. ๙๖ ๒๕๔๗๕๖๐๑, ๘๐๐๑๘๑๓๒. ๓๒ ๒๕๔๘๔๖๗๑, ๐๙๕๑๗๖๓๗. ๖๙ พ. ศ. ๒๕๔๘ มีวัดที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ ๒ วัด จึงมีวัดที่เข้าร่วมโครงการในปี พ. ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น ๑๗ วัด


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google