งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กปฐมวัย ๐ – ๓ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กปฐมวัย ๐ – ๓ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กปฐมวัย ๐ – ๓ ปี
โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ครู/ผู้ปกครอง ๑.บ้านทานตะวัน -ให้การสงเคราะห์เด็ก ๐ – ๓ ปีที่ขาดสารอาหาร ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ประสบปัญหาเฉพาะหน้า -สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพแก่ครอบครัวยากไร้ ๑.บ้านพักฟื้น ๒.สงเคราะห์นมผง ๓.งานให้คำปรึกษาครอบครัว ๓๘ ๗๘ ๑๕๔ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัว และชุมชนเรื่องการดูแลเด็ก -อบรมผู้ดูแลเด็กและครูให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมเด็กปฐมวัย ๓.การให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน ๑๒,๕๙๒ ๗๔๗ ๑,๔๘๗ ๕๒๔

3 ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กวัยเรียน ๖– ๑๘ ปี
โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ครู/ผู้ปกครอง ๓.อาหารเพื่อเด็กและชุมชน -เพื่อจัดหารูปแบบในการพัฒนาเด็ก และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม -เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหา ในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิตของชุมชน -หารูปแบบการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนที่เป็นรูปธรรม ๑.อาหารกลางวันในโรงเรียน ๒.เกษตรของหนู ๑๗,๒๗๕ ๒,๙๕๑ ๒,๒๔๒ ๔.ปัจจัยสี่เพื่อเด็กสู่ชุมชน - เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนปัจจัยสี่ ๑.ปัจจัยสี่เพื่อเด็กและชุมชน ๑๒,๕๖๓ ๔,๔๓๕ ๕.ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ - เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาและการดำเนินชีวิต ๑.ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท ๑,๘๐๗

4 ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กวัยเรียน ๖ – ๑๘ ปี (ต่อ)
โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ครู/ผู้ปกครอง ๖.ห้องสมุดเพื่อเด็กในชนบท -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน มีพฤติกรรมการอ่านที่ดี -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ ความคิด ผ่าน กระบวนการส่งเสริมการอ่าน ๑.ห้องสมุดโรงเรียน ๒.ห้องสมุดครอบครัว ๓.ห้องสมุดเคลื่อนที่ ๔.การสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก ๒,๑๖๕ ๒๔๕ ๒,๐๙๐ ๔,๕๐๐ ๑๖,๗๗๔ ๒,๐๐๔ ๑๓,๗๘๒ ๓๒,๕๖๐ ๗.อาหารเพลเพื่อสามเณรและชุมชน -ช่วยเหลือเด็กชายที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา -ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสามเณร -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสามเณรและเด็กตามแนวพุทธธรรม ๑.อาหารเพลเพื่อสามเณร ๒.ค่ายปฎิบัติธรรม ๓.บรรพชาสามเณร ๔.อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๕.กองทุนเพื่อการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ๖.การศึกษาตามแนวพุทธธรรม ๔๖๕ - ๔๖๗ ๑,๐๙๕ ๑๐๐ ๒๕ ๒๐๗ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดครอบครัว ห้องสมุดเคลื่อนที่

5 โครงการบ้านทานตะวัน บ้านพักฟื้น สำหรับเด็ก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจให้แก่เด็ก ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน จำนวนเด็กพักฟื้นในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๔๗ ราย สงเคราะห์นมผง พื้นที่ในกรุงเทพฯ จำนวน ๗๔ ราย คิดเป็น ๑๐๖ กิโลกรัม พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๓๖ ราย คิดเป็น ๔๒ กิโลกรัม งานให้คำปรึกษา เรื่องขอเข้าพักฟื้น จำนวน ๑๓๙ ราย เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒๔๑ ราย การป้อนนม การนวดตัวเด็ก การอาบน้ำ

6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานรัก ๑ เอไอเอส ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดดำเนินการจนครบปีการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ มีเด็กที่เข้ามารับบริการในศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน โดยเฉลี่ยมาเรียนวันละ ๔๐ คน มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม เข้าแถวสร้างระเบียบวินัย การเล่นคือ การเรียนรู้ของหนู

7 โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรและชุมชน
กิจกรรมพุทธบุตรนำธรรมะสู่ชุมชน เพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาทักษะการเผยแพร่ธรรมะ สามเณรกำลังฝึกนั่งสมาธิ สามเณรในโครงการฯ

8 กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
จำนวนสามเณรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๘ ปี (พ.ศ.) สามเณร (รูป) เยาวชน (คน) สามเณรที่ศึกษาต่อ (รูป) คิดเป็นร้อยละ ๒๕๔๖ ๕๒๔ ๑,๓๔๒ ๒๘๘ ๕๔.๙๖ ๒๕๔๗ ๕๖๐ ๑,๘๐๐ ๑๘๑ ๓๒.๓๒ ๒๕๔๘ ๔๖๗ ๑,๐๙๕ ๑๗๖ ๓๗.๖๙ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัดที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ ๒ วัด จึงมีวัดที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น ๑๗ วัด


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มเด็กปฐมวัย ๐ – ๓ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google