งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEO Present by Mahasarakham โครงการ CG2 : Road Safety Camp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEO Present by Mahasarakham โครงการ CG2 : Road Safety Camp."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CEO Present by Mahasarakham โครงการ CG2 : Road Safety Camp

3 Mahasarakham... Road Safety Camp วัตถุประสงค์ 1 สถาบันการ ศึกษาใน พื้นที่ให้ ความสำคัญ กับการ รณรงค์ลด อุบัติเหตุ อย่างจริงจัง 2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึก ในการขับขี่ อย่าง ปลอดภัย 3 เป็นต้นแบบ การรณรงค์ ขับขี่ ปลอดภัย

4 Mahasarakham... Road Safety Camp ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. งบประมาณอนุมัติ 16,000 บาท บรรลุตามเป้าหมาย ปรับเวลาไตรมาส 2

5 Mahasarakham... เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน -> จำนวน 5 สถาบัน <- ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา Road Safety Camp 1. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 2. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ 23 กรกฏาคม 2550 3. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2550 4. โรงเรียนเกิ้งวิทยาสรรค์ วันที่ 2 สิงหาคม 2550 5. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม วันที่ 15 สิงหาคม 2550

6 Mahasarakham... 1. Road Safety Camp โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดยมี นายอิศรา วงษาวัตร หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์ทวี พลสงคราม ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอ เตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม Road Safety Camp

7 Mahasarakham... 2. Road Safety Kid ณ ร. ร. หลักเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ก. ค. 2550 Road Safety Camp สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 23 ก. ค. 2550 โดยมี ด. ช. ปฎิหาริย์ ชื่น มณี หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์บุญมาก ปะทังถาโต ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ ปรึกษากลุ่ม

8 Mahasarakham... 3. Road Safety Camp ณ ร. ร. โกสุมวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 24 ก. ค. 2550 Road Safety Camp สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 24 ก. ค. 2550 โดยมี นายฤทธิพร ปัด ทุม หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์สุวิทย์ ลา โยธี ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ ปรึกษากลุ่ม

9 Mahasarakham... 3. Road Safety Camp ณ ร. ร. เกิ้งวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 2 ส. ค. 2550 Road Safety Camp สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 2 ส. ค. 2550 โดยมี นายอิศรา วงษา วัตร หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์สุวิชา นำ ความดี ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ ปรึกษากลุ่ม

10 Mahasarakham... 3. Road Safety Kid ณ ร. ร. อนุบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ส. ค. 2550 Road Safety Camp สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 2 ส. ค. 2550 โดยมี เด็กชายณัฐกิจ สีมา หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์วรงค์ วงษ์ หาแก้ว ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ ปรึกษากลุ่ม

11 Mahasarakham... 1. บริษัทเป็นต้นแบบการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 2. หน่วยงานภาครัฐ, เอกชนให้การยอมรับ 3. ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน Road Safety Camp ผลที่ได้รับตามโครงการ

12 Mahasarakham... 1. ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมทีมงาน 3. วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมโดย 3.1 พิธีเปิด 3.2 ให้ความรู้ พ. ร. บ – แนะนำการขับขี่ปลอดภัย 3.3 ครูฝึกขับขี่เป็นตัวอย่าง 3.4 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบการขับขี่ปลอดภัย 3.5 มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน 3.6 ถ่ายภาพร่วมกัน 3.7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรร. ทำกิจกรรมต่อเนื่อง Road Safety Camp รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty camp

13 Mahasarakham... 1. ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมทีมงาน 3. วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมโดย 3.1 สันทนาการ 3.2 ให้ความรู้ พ. ร. บ - เครื่องหมายจราจร – แนะนำการขับขี่ปลอดภัย 3.3 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบการขับขี่ปลอดภัย 3.4 มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน 3.5 ถ่ายภาพร่วมกัน 3.7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรร. ทำกิจกรรมต่อเนื่อง Road Safety Camp รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty kid

14 Mahasarakham... Road Safety Camp งบประมาณสรุปค่าใช้จ่าย 16,000 บาท คงเหลือ 14,025 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย ของขวัญ 385 บาท ของขวัญ 180 บาท โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนอนุบาล ของขวัญ 180 +1,230 บาท ใช้ไป 1,975 บาท

15 Mahasarakham... Road Safety Camp ประเมินโครงการ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. บรรลุตามเป้าหมาย 100% เป้าหมาย

16 Mahasarakham... Road Safety Camp เพลงในโครงการ 1. เด็ก เด็กจ๋า จะข้ามถนน อย่าวิ่งซุกซนมันไม่ ปลอดภัย ข้ามถนนจงจดจำไว้ ข้ามถนนจงจำไว้ ( ซ้ำ ) ข้ามถนนจงจดจำไว้ ข้ามถนนจงจำไว้ ( ซ้ำ ) จะให้ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลาย / สะพานลอย ( ซ้ำ ) จะให้ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลาย / สะพานลอย ( ซ้ำ ) เพลงขับขี่ปลอดภัย เพลงขับขี่ปลอดภัย ประพันธ์, ทำนอง, เนื้อร้องโดย อาจารย์เฉลิมพงษ์ ยะลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม 2. พ่อจ๋าถ้าเมาไม่ขับ นอนหลับพักผ่อนให้ สบาย อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย บาดเจ็บ ล้มตาย ด้วยเมาแล้วขับ ( ซ้ำ ) 3. เปิดไฟเมื่อยามขับขี่ พี่อย่าลืมสวมหมวก นิรภัย อย่าขับเร็วเกินไป ขับขี่มอเตอร์ไซต์ ระวังให้ดี ( ซ้ำ ) 4. ขับขี่รถให้ปลอดภัยต้องเคราพในกฏจราจร ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน อย่าด่วนจรต้องมีวินัย ไฟแดง ให้รถหมดก่อน อย่าใจร้อนเร่งรีบด่วนไป ไฟเหลือง เตรียมตัวเอาไว้ ไฟเขียว ปลอดภัย ไปได้แล้วคุณ

17 Mahasarakham... Road Safety Camp ปัญหาและอุปสรรคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 1. เวลาในการทำกิกรรมไม่เพียงพอ 2. จำนวนอุปกรณ์ในการขับขี่เป็นที่สนใจของเด็กผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เพียงพอต่อปริมาณของเด็กที่เข้าร่วมอบรม 3. รูปแบบการจัดยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน

18


ดาวน์โหลด ppt CEO Present by Mahasarakham โครงการ CG2 : Road Safety Camp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google