งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 1 Prince of Songkla University…June,2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 1 Prince of Songkla University…June,2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 1 Prince of Songkla University…June,2006

2 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 2 Finance คน = คลังสมอง นโยบาย ระบบบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย

3 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 3 งปม. แผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน ( ล้านบาท ) 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 จำนวนนักศึกษา 2,175

4 ระบบบุคลากรเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 4 การสอน ป. ตรี / โท / เอก วิจัย ป. โท วิจัย ป. เอก วิจัย / สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ บัณฑิต เข้มแข็งวิชาการ / เป็นคนดีของสังคม อาจารย์ต้องทำวิจัย จึงจะรู้จริง รู้แจ้ง ไปสอนนักศึกษา แนวทางพัฒนา...Core Functions ของมหาวิทยาลัย เสริมทักษะด้านการสอนให้อาจารย์ เผยแพร่และใช้ ประโยชน์จาก ผลงานวิจัย พัฒนาภูมิภาค / สังคม ได้ความรู้ใหม่ / ความรู้จริง สอนนักศึกษา “ การเสาะหาวิชชา และใช้ผลอันนั้นมาสอน กุลบุตร เปนสถานเลี้ยง “ คน ดี ” ของชาติ ” มีความรู้ + วุฒิภาวะ พร้อมรับใช้สังคม บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ และวัฒนธรรม

5 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 5 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษา ให้ความรู้กับศิษย์ หาความรู้ใหม่ ถ่ายทอดให้ศิษย์ หาประสพการณ์มาถ่ายทอดให้ศิษย์ บ่มเพาะศิษย์

6 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 6 สมดุลย์พันธกิจ ผลิตบัณฑิต 35% วิจัย 35% บริการวิชาการ 20% ศิลปวัฒนธรรม 10%

7 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 7 เป้าหมายระบบบุคลากร (การเรียนการสอน) สอนเก่ง (วิจัย) วิจัยเก่ง (บริการวิชาการ) รับใช้ชุมชน (ศิลปะวัฒนธรรม) บ่มเพาะศิษย์ เกิดเป็นความงดงามของความสัมพันธ์ ศิษย์-อาจารย์

8 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 8 Prince of Songkla University…June, 2006 Workshop คณะกรรมการบริหารบุคคล 10 พฤษภาคม 2549

9 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 9 ระบบบุคลากร หาคนเก่ง พัฒนาให้เก่งขึ้น เฝ้ามองว่าเก่งจริงไหม ให้รางวัล

10 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 10 Prince of Songkla University…June, 2006 1.การแสวงหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) 2.การกำหนดมาตรฐานภาระงาน การพัฒนา ศักยภาพ และการพัฒนาคุณวุฒิ 3.ระบบการประเมิน 4.ระบบการให้รางวัล และ ระบบการชื่นชม สารบัญนำเสนอ

11 ระบบบุคลากรเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 11 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ... รับใหม่ 2543-2549 ณ ก. พ. 2549 จำนวนรับใหม่ = 452 ใช้ งปม.รายได้ 550 ล้านพัฒนา Ph.D. 70%

12 ระบบบุคลากรเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 12 % Ph.D. อาจารย์..... ข้อมูล 2548 ข้าราชการ + พนักงาน รวมคณะแพทย์

13 ระบบบุคลากรเพื่อ ขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 13 การศึกษาต่อ ป. เอก ของสาย ก ณ มกราคม 2549 ในประเทศ 84 ต่างประเทศ 103 รวม 187 สาย ก ทั้งหมด 1,778 คิดเป็นร้อยละ 10.5 % เมื่อจบกลับมา เราจะมี Ph.D. = 26.65 + 10.5 = 37.15% และเมื่อรวมคณะแพทย์ เราจะมี Ph.D ประมาณ = 51%

14 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 14 Prince of Songkla University…June, 2006 การแสวงหาอาจารย์ใหม่ ยุทธศาสตร์การหาอาจารย์ใหม่วุฒิ ป.เอก การกำหนดคุณวุฒิ การมี Post doc. เพื่อเห็นความสามารถก่อน ตรวจสอบสภาพความพร้อมเป็นอาจารย์

15 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 15 Prince of Songkla University…June, 2006 ยุทธศาสตร์การหาอาจารย์ใหม่วุฒิ ป.เอก เสาะหาจากผู้ที่กำลังเรียน ป.เอก หลักการ - เข้าถึง ชักชวน เชิญชวน ให้มาเป็นอาจารย์ กลุ่มเป้าหมาย... กำลังเรียน ป. เอก ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย... กำลังเรียน ป. เอก ในต่างประเทศ รับเข้าเป็นพนักงานระหว่างที่กำลังเรียน ป. เอก

16 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 16 Prince of Songkla University…June, 2006 วิธีการ เข้าถึงข้อมูล นักเรียนทุน & ส่วนตัว กพ. กระทรวงวิทย์ NSTDA สสวท. คปก. ติดต่อเชิญชวน คณะพิจารณา

17 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 17 Prince of Songkla University…June, 2006 ปรับปรุงวิธีการสรรหารับอาจารย์ใหม่ ให้อำนาจคณบดี ในการตัดสินใจมากขึ้น มีระบบ incentive ให้อาจารย์ใหม่ ป. เอก มีระบบ Top-up เงินเดือนที่จูงใจ Guarantee ที่พัก ได้สิทธิบุตรเรียนที่ สาธิต / มอ. วิทยานุสรณ์ ทำได้เฉพาะหาดใหญ่ / ปัตตานี

18 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 18 Prince of Songkla University…June, 2006 มีระบบ incentive ให้คณะ มี Bonus ให้คณะ 100,000 บาท /Ph.D. ( ยกเว้นนักเรียนทุน ) คณะมี incentive ในตัวอยู่แล้ว ประหยัด 1 ล้านบาท คณะได้คนทำงานทันที ranking คณะขึ้นเร็ว

19 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 19 Prince of Songkla University…June, 2006 รับอาจารย์ใหม่... มีมาตรการกำหนดคุณวุฒิ ถ้าสาขานั้นมีเปิด ป. เอก ในประเทศแล้ว กำหนด ป. เอก คณะที่ established แล้ว กำหนด ป. เอก กรณียกเว้น พิจารณาใน คบม ต้องแสดง effort ก่อนขอยกเว้น เกณฑ์วุฒิรับอาจารย์ใหม่  ป. ตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ( ยกเว้นบางสาขา )  ป. โท จบจาก research program

20 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 20 Prince of Songkla University…June, 2006 1.การแสวงหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) 2.การกำหนดมาตรฐานภาระงาน การพัฒนา ศักยภาพ และการพัฒนาคุณวุฒิ 3.ระบบการประเมิน 4.ระบบการให้รางวัล และ ระบบการชื่นชม สารบัญนำเสนอ

21 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 21 ระบบบุคลากร....อาจารย์ กำหนดภาระหน้าที่ กำหนดการศึกษาต่อ กำหนดความก้าวหน้าทางวิชาการ กำหนด Annual outputs / performances สอน วิจัย สอน วิจัย compulsory

22 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 22 กำหนดภาระหน้าที่ สอน วิจัย สอน วิจัย compulsory จะทำให้อาจารย์ทำวิจัยจากระดับ 49% เป็น 80% ภายใน 3 ปี อาจารย์มีความรู้ใหม่สอนศิษย์

23 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 23 สร้างวงจร วิจัย & บัณฑิตศึกษา accelerate ซึ่งกันและกัน สาย ก ต้องทำวิจัย สาย ก ต้องเร่งหา นศ. โท / เอก สาย ก เร่งหาทุนวิจัย บัณฑิตศึกษาขยายตัว มี publications มากขึ้น

24 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 24 วงจรให้ผลดีต่ออาจารย์ สาย ก ต้องทำวิจัย เพื่อ produce paper 0.5 papers/ ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รอง ศาสตราจา รย์ ศาสตราจา รย์ 3-4 ปี ? ปี 5-6 ปี อาจารย์จะเป็น รศ. อายุประมาณ 37-38 ปี

25 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 25 กำหนด Annual outputs / performances ผศ. = 1 paper/ ปี รศ. = 2 papers/ ปี ศ. = 1 International paper/ ปี

26 www.psu.ac.th 26 Career Path อาจารย์รับใหม่ อาจารย์ใหม่ วุฒิ ป. ตรีวุฒิ ป. โทวุฒิ ป. เอก เรียนต่อ โท < 2 ปีเรียนต่อ เอก < 3 ปี เข้าสู่ path วิชาการ จบโท.... เป็น ผศ. ภายใน 6 ปี จบ เอก.... เป็น ผศ. ภายใน 3 ปี ผศ.... เป็น รศ. ภายใน 5 ปี มหาวิทยาลัยจัด งปม. รายได้ ปีละ 40 ล้านบาทสนับสนุนอาจารย์เรียนต่อ มหาวิทยาลัยจัด งปม. รายได้ ปีละ 40 ล้านบาทสนับสนุนอาจารย์เรียนต่อ จะช่วยให้อาจารย์มีวุฒิ ป. เอก จาก 40% เป็น 50% ภายในปี 2552 และน่าจะเป็น 60-70% ภายในปี 2554

27 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 27 35 new Ph.D. grants/year Grant A : studying abroad Grant B : studying in country 15 grants 10 grants มหาวิทยาลัยเตรียมจัดสรรทุน ป.เอก…. 35 ทุน/ปี งปม. เงินรายได้ 42 ล้าน/ปี ( ทุนทบวง / กระทรวง / กพ / ส่วนตัว ….. น่าจะได้อีก 15 ทุน / ปี ) Grant C : studying at PSU 10 grants (30 ล้าน ) (8 ล้าน ) (4 ล้าน )

28 www.psu.ac.th 28 เป้าหมาย ม. อ...... มีอาจารย์วุฒิ ป. เอก 67% 67%

29 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 29 Prince of Songkla University…June, 2006 เพื่อให้อาจารย์ชำนาญการสอน อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรการสอน นำผลวิจัยเข้าสู่บทเรียน จัดทำจรรยาบรรณสำหรับอาจารย์

30 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 30 Prince of Songkla University…June, 2006 ระบบพี่เลี้ยง จบ ป. เอก ใหม่ จัดหาพี่เลี้ยง ทำวิจัย + ทุนวิจัย จัดเงิน Top-up 5,000 บาท / เดือน

31 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 31 Prince of Songkla University…June, 2006 แนวทางการพัฒนาสายสนับสนุน ทุนเรียนต่อ โครงการให้ความรู้ 80% ของบุคลากร

32 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 32 Prince of Songkla University…June, 2006 1.การแสวงหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) 2.การกำหนดมาตรฐานภาระงาน การพัฒนา ศักยภาพ และการพัฒนาคุณวุฒิ 3.ระบบการประเมิน 4.ระบบการให้รางวัล และ ระบบการชื่นชม สารบัญนำเสนอ

33 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 33 Accountability เราน่าจะสมบูรณ์แล้ว

34 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 34 PSU Accountability  ประเมิน mid-term อธิการบดี  mid-term review คณบดี / ผอ. ศูนย์ - สำนัก  KPIs มหาวิทยาลัย / อธิการบดี  KPIs คณะ - ศูนย์ - สำนัก  KPIs ภาควิชา + BONUS  KPIs อาจารย์  ระบบประเมิน TOR บุคลากรทุกคน  รับการประเมินจาก กพร. / สมศ.  สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง กก. ประเมินประจำ สถาบัน

35 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 35 5. KPIs สายอาจารย์ … มาตรฐานภาระ งาน สาย ก 4. KPIs หัวหน้าภาควิชา 3. KPIs อธิการบดี / คณบดี / ผอ. 2. ประเมินอธิการบดี / คณบดี + ผอ. เป้าหมายหลัก เครื่องมือการบริหารทุกระดับชั้น 1. การประเมิน สถาบัน สภามหาวิทยาลัย

36 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 36 Prince of Songkla University…June, 2006 1.การแสวงหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) 2.การกำหนดมาตรฐานภาระงาน การพัฒนา ศักยภาพ และการพัฒนาคุณวุฒิ 3.ระบบการประเมิน 4.ระบบการให้รางวัล และ ระบบการชื่นชม สารบัญนำเสนอ

37 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 37 Prince of Songkla University…June, 2006 จัดให้มีวัน Research & Grad. Day จัดให้วันครูเป็นวัน Teacher Celebration Day + อาจารย์ตัวอย่าง + บุคลากรดีเด่น + รางวัลผลงานตีพิมพ์ + Etc.

38 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 38 Prince of Songkla University…June, 2006 ระบบบริหารบุคคลอื่นๆ

39 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 39 Prince of Songkla University…June, 2006 ระบบสวัสดิการ ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ สื่อสารภายในระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร Knowledge Management ระบบบุคลากร ระบบ ข้อฐานมูลบุคลากร (MIS-DSS)

40 ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 40 Prince of Songkla University…June, 2006


ดาวน์โหลด ppt ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ หลัก 1 Prince of Songkla University…June,2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google