งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแกว่ง ตอนที่ 2. การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 1 ถ้าความถี่เท่ากัน และเฟสตรงกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแกว่ง ตอนที่ 2. การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 1 ถ้าความถี่เท่ากัน และเฟสตรงกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแกว่ง ตอนที่ 2

2 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 1 ถ้าความถี่เท่ากัน และเฟสตรงกัน

3 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 2 ถ้าความถี่ เท่ากัน และ เฟสตรงกัน ข้าม

4 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 3 ถ้าความถี่ ต่างกัน และ เฟสตรงกัน อัมปลิจูด เท่ากัน อัมปลิจู ดรวม

5 ตัวอย่างกรณีนี้ การเกิดบีตส์ของคลื่นเสียง ซึ่งเกิดเมื่อคลื่นเสียง 2 ขบวนความถี่ ต่างกันเล็กน้อย ( ไม่มากกว่า 7 Hz) รวมกัน ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 4 ถ้าความถี่ อัมปลิจูด มุมเฟส ตรงกัน

7 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 5 ถ้าความถี่เท่ากัน มุมเฟสตรงกัน 90

8 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 6 ถ้าความถี่เท่ากัน มุมเฟสตรงกัน 90

9 การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 7 ถ้าความถี่เท่ากัน มุมเฟสตรงกัน 45

10 กรณีอื่น ๆ ให้ดูจากตารางที่ 6.14 ใน หนังสือฟิสิกส์ 2 ของจุฬาลงกรณ์

11 การแกว่งที่ถูกหน่วง (Damp Oscillation) เป็นการแกว่ง หรือ สั่น ที่อัมปลิจูดล ดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากพลังงานลดลง เนื่องจากมีแรงต้าน

12 สมการขนาดการกระจัด ของการแกว่ง ที่ถูกหน่วง ค่าคงที่ของ แรงต้าน

13

14 ความถี่ธรรมชาติ (Natural frequency) คือ ความถี่กี่สั่นหรือแกว่งโดยอิสระ ของ อนุภาค หลังจากถูกกระตุ้นด้วยแรง ภายนอก การแกว่งของชิงช้า หลังจากถูกผลัก

15 การแกว่งเนื่องจากถูก แรงบังคับ แรงคืนตัว แรงหน่วง

16 วิเคราะห์จะพบว่า อนุภาคจะแกว่งแบบหน่วง ด้วยความถี่เท่ากับความถี่ของแรงภายนอก และ อัมปลิจูดคงที่ โดยอนุภาคจะสูญเสียพลังงาน ให้ตัวกลางตลอดเวลา เท่ากับ พลังงานที่รับจาก แรงภายนอก พลังงา นให้ พลังงา นเสีย คงที่ ขึ้นกับ อัมปลิจูด และ ความถี่ ของแรง ภายนอก

17 และเมื่อแรงภายนอกที่มีอัมปลิจูดคงที่ แต่ ความถี่เปลี่ยนแปลง มากระทำต่ออนุภาค พบว่าจะมีความถี่ของแรงภายนอกค่าหนึ่ง ที่ทำให้อนุภาคแกว่งด้วยอัมปลิจูดมากสุด เรียกความถี่ค่านี้ว่า ความถี่อภินาท (Resonance) จะแกว่งด้วยอัมปลิจูดมากสุดเมื่อ


ดาวน์โหลด ppt การแกว่ง ตอนที่ 2. การรวมหรือซ้อนกันของ S.H.M สอง อัน กรณีที่ 1 ถ้าความถี่เท่ากัน และเฟสตรงกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google