งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

2 2 ย่านความถี่ของ เสียง คลื่นเสียง (Audible range) 20 Hz< f < 20 kHz หูมนุษย์รับฟังได้ คลื่นใต้เสียง (Infrasonic) เช่นคลื่น แผ่นดินไหว f < 20 Hz หูมนุษย์รับฟังไมได้ แต่ รับรู้ได้ คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic) f > 20 kHz หูมนุษย์รับฟังไม่ได้ แต่ สัตว์บาง ประเภทรับฟังได้

3 3 อัตราเร็ว เสียง ของไหล ของแข็ง Y - โมดูลัสของยัง  - ความหนาแน่นตัวกลาง B - ค่าบัลค์โมดูลัส

4 4 อัตราเร็วของคลื่นตามยาว ในของไหล v vxvx vxtvxt vt PP นิ่ง การดลบนลูกสูบ = โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงในของไหล

5 5 P V P2P2 V2V2 T QQ V1V1 P1P1 P1P1 V1V1 P2P2 V2V2 การอัดก๊าซอุดมคติผ่าน กระบวนการอุณหภูมิคงที่ P2P2 V2V2 P1P1 V1V1 การอัดก๊าซอุดมคติผ่าน กระบวนการความร้อนคงที่ V P P2P2 V2V2 T2T2 V1V1 P1P1 T1T1 PV=nRT=const PV  =const ; =5R/2,7R/2,9R/2 =3R/2,5R/2,7R/2

6 6

7 7 สำหรับอากาศ อุณหภูมิปกติ M =30 x10 -3 kg  =1.4 0 273 v (m/s) 331 K

8 8 ความ เข้มเสียง กำลังงานของเสียงที่ตกลงในหน่วยพื้นที่ S

9 9 ระดับความ เข้มเสียง [dB: decibel] ความเข้มขีดเริ่ม ของการได้ยิน I o =10 -12 W/m 2

10 10 ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ (Resonance) ความถี่กระตุ้นที่มีค่าใกล้เคียงหรือตรงกันกับความถี่ ธรรมชาติเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการสั่นของเส้นวัตถุอย่าง รุนแรงและต่อเนื่อง ฮาร์โมนิก (Harmonic) ใช้เรียกความถี่ที่เป็น จำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล โอเวอร์โทน (Overtone) ใช้เรียกความถี่ธรรมชาติ ในโมดที่สูงกว่าของความถี่หลักมูล แต่อาจไม่เป็น จำนวนเท่าของความถี่หลักมูลก็ได้ ความถี่หลักมูล (Fundamental frequency) ความถี่ต่ำสุดของการสั่น โมดปกติ (normal modes) รูปแบบการสั่นที่มีความถี่เดียวกันในทุกๆทิศทาง ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ความถี่ของการสั่นในแต่ละโมด

11 11 ลำอากาศ ปลายเปิด

12 12 ลำอากาศ ปลายปิด

13 13 แผ่นเยื่อกลมขึง ตึง T - ความตึง [N/m 2 ]  - ความ หนาแน่น [kg/m 2 ] D- เส้นผ่าน ศูนย์กลาง [m] T - 2000 N/m 2  - 0.26 kg/m 2 ==> f 01 =112 Hz D- 0.6m

14 14 การเกิด เสียงพูด Sundberg models

15 15 หูและการได้ยิน

16 16 การขยายเสียง ใน หูตอนนอก ใบหู - ระบุทิศแหล่งกำเนิด เสียง (stereo ) - เพิ่มพื้นที่ดักเสียง และ เพิ่มความเข้มเสียงก่อน เข้าสู่รูหู รูหู A1A1 A2A2 P P - ช่องนำเสียง - ขยายเสียงโดยการอภินาท กับ ลำอากาศปลายปิด เฉพาะบาง ความถี่ (P x2) f1f1 f3f3

17 17 การขยายเสียง ใน หูตอนกลาง ความดันเสียงเพิ่มขึ้น โดย 2 กลไก 1. ระบบคานที่มี MA. ประมาณ 3 2. A tymp : A oval = 15 : 1 F tymp F Oval 3 1 F tymp : F oval = 1 : 3

18 18 หูตอนใน

19 19 ความดังของเสียง (loudness) ==> ระดับความเข้มเสียงที่รู้สึกโดยหูคน [ phons] ( 60 phon = 60 dB @1000Hz) ==> เสียงที่มี dB เท่ากัน อาจมี phons ความดังไม่เท่ากัน ถ้าเป็นคนละความถี่ Equal Loudness Curves

20 20 ทุกๆ 10 โฟน ที่เพิ่มขึ้น ความดัง เพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่า

21 21 ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ ดอปเปลอร์ (Christian doppler: 1803- 1853) นักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรียที่อธิบาย ปรากฏการณ์หนึ่งของเสียงไว้ว่า เมื่อ แหล่งกำเนิดเสียงและผู้สังเกตมีการเคลื่อนที่ สัมพัทธ์กัน ความถี่เสียงที่ไปปรากฎกับผู้ สังเกตจะเปลี่ยนไปจากความถี่ที่แท้จริงของ แหล่งกำเนิดเสียง

22 22 S u O vsvs O u + v s /f - v s /f vovo vovo อัตราเร็วปรากฏ ความยาวคลี่นปรากฏ O เข้าหา O ออกห่าง S เข้าหา S ออกห่าง เช่น O เข้าหา S เข้าหา

23 23 f ob fsfs fsfs f ob ' fs'fs' ระบบวัดการทำงานของหัวใจโดยใช้ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  ob ss S vsvs vovo O

24 24 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( สัมพัทธภาพ ) V so = อัตราเร็ว สัมพัทธ = ‘+’ เคลื่อนเข้าหา


ดาวน์โหลด ppt 1 6 คลื่นเสียง อัตราเร็วเสียง ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ใน ระบบคลื่นสถิต หูและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google