งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tacoma Narrowed Bridge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tacoma Narrowed Bridge"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tacoma Narrowed Bridge
a pair of mile-long suspension bridges in the U.S. state of Washington, which carry State Route 16 across the Tacoma Narrows between Tacoma and the Kitsap Peninsula.

2 Section 3.5 Damped Oscillation
Section 3.6 Sinusoidal Driving Force เมื่อมีแรงภายนอกเข้ามากระทำ ดังนั้น แรงลัพธ์ก็คือ

3 ได้สมการการเคลื่อนที่ของ Newton
สมการ (3.52) เพื่อความสะดวก เรานิยาม ซึ่งเปลี่ยนรูปของสมการข้างต้นได้ว่า สมการ (3.53) สมการ (3.53) นั้นมีชื่อเรียกในทางคณิตศาสตร์ว่า Inhomogeneous 2nd Order Differential Equation

4 ผลเฉลยของสมการ โดยทั่วไปเขียนอยู่ในรูปผลบวก ของ 2 เทอม
สมการ (3.62) โดยที่ สมการ (3.54) และ สมการ (3.55) ซึ่ง

5 Figure ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบ sinusoidal ที่มีทั้ง driving force และ damping force พร้อมๆกัน a) ในกรณีที่ ความถี่ของ driving force มากๆ และ b) ในกรณีที่ ความถี่มีค่าน้อย

6 ปรากฏการณ์ Resonance จาก steady state solution สมการ (3.55)
จะเห็นว่า D กำหนด amplitude ของการสั่น ที่สืบเนื่องจากแรงกระตุ้น สมการ (3.59) Resonance คือสภาวะที่ความถี่ของ driving force ที่ทำให้ D มีค่าสูงสุด จะได้ว่า สมการ (3.63)

7 สรุปการสั่นแบบต่างๆ 1) Free oscillation 2) Damped oscillation
3) Damped + Driving oscillation

8 เมื่อวิเคราะห์ การตอบสนองต่อความถี่ของแรงกระตุ้น
นิยาม “Quality Factor” แสดงถึงพฤติกรรมการตอบสนอง ในเชิงความถี่ของระบบ ยกตัวอย่างเช่น

9 Laser Quartz Crystal Speaker Q ~ 100


ดาวน์โหลด ppt Tacoma Narrowed Bridge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google