งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงและ กฎการ เคลื่อนที่ แรง กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 3 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 2 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 1 ของนิว ตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงและ กฎการ เคลื่อนที่ แรง กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 3 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 2 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 1 ของนิว ตัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงและ กฎการ เคลื่อนที่ แรง กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 3 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 2 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 1 ของนิว ตัน

2 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรง คือความพยายามหรือการกระทำต่อ วัตถุ ที่จะทำให้วัตถุนั้นเกิด การเปลี่ยนแปลง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดั้ง นั้นการรวมแรงจึงต้อง รวมแบบเวกเตอร์ ผลของแรงจะทำให้ 1. วัตถุนั้นยังคงสภาพเดิม 2. วัตถุเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 3. เกิดปฏิกิริยา เซอร์ไอแซคนิวตัน นักคณิตศาสตร์ชาว อังกฤษ นิวตันติดใจ ในปริศนาที่ว่า แรงอะไรที่ทำให้ผลแอปเปิลตก สู่พื้นดิน และตรึง ดวงจันทร์ไว้กับโลก ซึ่งนำไปสู่การค้นพบกฎ การเคลื่อนที่สำคัญ 3 ข้อ http://www.pt.ac.th/ptweb/prajead/force/newto n/newton1.html

3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน “ วัตถุใดๆ ถ้าเดิมอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง หรือ เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นตรง ด้วยความเร็ว สม่ำเสมอ วัตถุนั้นๆ จะยังคงอยู่ในสภาวะหยุด นิ่ง หรือเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว สม่ำเสมอนั้นตลอดไป ถ้าไม่มีแรงภายนอกมา กระทำ ” กฎข้อ 1 ของนิวตันเป็นกฎแห่งความสมดุลของ วัตถุ เป็นกฎที่สืบเนื่องมาจากความเฉื่อยของวัตถุ โดยตรง บางครั้งจึงเรียกว่า “ กฎแห่งความเฉื่อย ” ซึ่ง กฎข้อที่ 1 ยังรวมถึงแรงหลายแรงที่มากระทำ กับวัตถุ แต่ผลรวมของแรงหรือแรงลัพธ์เป็นศูนย์ http://www.pt.ac.th/ptweb/prajead/force/ne wton/newton1.html

4 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน กล่าวว่า “ อัตราความเร่งของวัตถุใดๆ จะแปรผัน โดยตรงกับแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์ ที่กระทำ ต่อวัตถุนั้น และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ โดย มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ แรงลัพธ์ที่มากระทำกับวัตถุนั้น ” เขียนสมการได้ว่า หรือ เมื่อ F เป็นขนาดของแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อ วัตถุมวล m ให้มีอัตราเร่ง a

5 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน กล่าวว่า “ เมื่อมีแรงมากระทำกับ วัตถุ จะเกิดแรงปฏิกิริยา ต้านด้วยขนาดของแรงที่ เท่ากัน แต่มีทิศทาง ตรงกันข้ามกับแนวแรงนั้น ” เมื่อ F เป็นขนาดของแรงลัพธ์ ที่ไม่เป็นศูนย์ มากระทำ ต่อวัตถุมวล m ให้มีอัตราเร่ง a http://www.pt.ac.th/ptweb/prajead/force/ne wton/law3.htm


ดาวน์โหลด ppt แรงและ กฎการ เคลื่อนที่ แรง กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 3 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 2 ของนิว ตัน กฎการ เคลื่อนที่ ข้อ 1 ของนิว ตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google