งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อุปทานของเงิน (Money Supply) และ ประเด็นสำคัญอื่น ๆ อุปทานของเงิน (Money Supply) การสร้างเงินในระบบ เศรษฐกิจ Exogenous or Endogenous Money Rule.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อุปทานของเงิน (Money Supply) และ ประเด็นสำคัญอื่น ๆ อุปทานของเงิน (Money Supply) การสร้างเงินในระบบ เศรษฐกิจ Exogenous or Endogenous Money Rule."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อุปทานของเงิน (Money Supply) และ ประเด็นสำคัญอื่น ๆ อุปทานของเงิน (Money Supply) การสร้างเงินในระบบ เศรษฐกิจ Exogenous or Endogenous Money Rule vs. Discretion ความล้มเหลวของระบบ ตลาดในสาขาการเงิน

2 อุปทานของเงิน (M s ) - อุปทานของเงิน คือ ปริมาณเงินและสิ่งแทนเงินที่ใช้ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ - ใช้อะไรวัด M1, M2, M1X M1 = currency + demand deposit M2 = M1 + time deposit

3 การสร้างเงินฝากในระบบธนาคาร พาณิชย์ ( หน่วย : บาท ) ธนาคาร เงินฝากที่ได้รับเพิ่มขึ้น การให้กู้ที่เพิ่มขึ้น เงิน สดสำรองตามกฎหมาย A B C D E F G H I J ธนาคาร 6, , รอบที่เหลือ 3, , รวมทั้งหมด 10, , ,000.00

4 การสร้างเงิน (2) การสร้างอย่างง่าย สมมุติ - ไม่มีเงินสดสำรอง ส่วนเกิน (e=0) - ไม่มีการถอนเงินสดออกนอก ระบบธนาคาร (c=0) - ไม่มีเงินฝากประจำ (n=0) - เงินสดสำรองเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

5 การสร้างเงิน (3) - ฐานเงินเพิ่มขึ้น - ให้เงินฝากประเภทกระแสรายวันเพิ่มขึ้น - โดยการให้กู้และลงทุนในหลักทรัพย์ - จนกระทั้งเงินสดสำรองที่ เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่มีอยู่ ถูกใช้ไปเป็นเงินสดที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

6 การสร้างเงิน (4)

7 การสร้างเงิน (5) - กรณีมีการไหลออกนอกระบบของเงินสด

8 การสร้างเงิน (6) - กรณีมีการไหลออกนอกระบบของเงินสด ( ต่อ )

9 การสร้างเงิน (7) - กรณีที่มีเงินสดสำรองส่วนเกินโดยสมัครใจของธ. พาณิชย์

10 การสร้างเงิน (8) - กรณีที่มีเงินสดสำรองส่วนเกินโดย สมัครใจของธ. พาณิชย์ ( ต่อ )

11 การสร้างเงิน (9) - กรณีที่มีเงินฝากประจำ

12 การสร้างเงิน (10) - กรณีที่มีเงินฝากประจำ ( ต่อ )

13 การสร้างเงิน (11) - กรณีอุปทานของเงินทั้งหมด อาศัย

14 การสร้างเงิน (12) - สูตรที่สองและสามให้ - แทนค่า

15 ประเด็นสำคัญ - Endogenous Money เงินถูกกำหนดภายในระบบเศรษฐกิจ - Money multiplier ช่วย ตอกย้ำแนวคิดนี้ - Exogenous Money เงินถูกกำหนดภายนอกระบบเศรษฐกิจ โดยนโยบายการเงินของรัฐ

16 ประเด็นสำคัญ (2) - เงินภายนอก ( Outside Money) เงินภายใน (Inside Money) - Discretion or Rule Keynesian versus Monetarists

17 ประเด็นสำคัญ (3) - ความล้มเหลวของกลไกตลาดในภาคการเงิน - คุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard) - การเลือกที่เป็นภัย (Adverse Selection)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อุปทานของเงิน (Money Supply) และ ประเด็นสำคัญอื่น ๆ อุปทานของเงิน (Money Supply) การสร้างเงินในระบบ เศรษฐกิจ Exogenous or Endogenous Money Rule.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google