งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการประยุกต์ตัวแบบ IC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการประยุกต์ตัวแบบ IC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการประยุกต์ตัวแบบ IC
การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค ภาษีรายได้หรือภาษีต่อหน่วย การวัดความพอใจเป็นตัวเงิน ส่วนเกินผู้บริโภค(consumer surplus) เปรียบเทียบ consumer surplus, compensating variation และ equivalent variation

2 การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค
ภาษีรายได้และภาษีต่อหน่วย ไม่ว่าจะเลือกภาษีประเภทใดก็จะมีรายจ่ายภาษีเท่ากัน

3 ความพอใจจากการบริโภคในรูปแบบของตัวเงิน
ส่วนเกินผู้บริโภค บทเรียนจากอาเคมิดีส

4 แนวคิดของอาคิเมดีส ขนมครก 1 ฝา มงกุฏ
ปริมาตรน้ำ 500 ซีซี = ปริมาตรมงกุฏ มงกุฏ ขนมครก 1 ฝา จำนวนเงินสูงสุดที่ยินดีจ่าย = 2 บาท ความพอใจ = 2 บาท

5 ส่วนเกินผู้บริโภคจากเส้นความพอใจเท่ากัน

6 ส่วนเกินผู้บริโภคและเส้นอุปสงค์
Compensated demand ใช้วัดส่วนเกินผู้บริโภค คำนวณได้จากสมการรายจ่าย

7 เปรียบเทียบ ordinary และ compensated demand
ตัวอย่างกรณีที่ขนมครกเป็นสินค้าปกติ

8 ตัวอย่างการประมาณส่วนเกินผู้บริโภค
ความพอใจจากการบริโภคขนมครกจำนวน 2 ฝาเท่ากับ (9+ 8) คำนวณแบบเป็นช่วง

9 ความคลาดเคลื่อนในการประมาณส่วนเกินผู้บริโภคจากอุปสงค์ปกติ
คำนวณแบบต่อเนื่อง Cs ขนมครก T ฝา = OPxRT – OPx*AT Cs จากอุปสงค์ปกติ= PxPx*A สูงเกินไป (PxPx*A – PxPx*Z + AZR) หรือ PxAR

10 การเก็บค่าธรรมเนียม(compensating variation)
การเสียค่าธรรมเนียมเพื่อมีสิทธิ์ในการบริโภค ค่าธรรมเนียมสูงสุดที่ยินดีเสียคือ BB*

11 การห้ามการบริโภค(equivalent variation)
ถ้าห้ามการบริโภคต้องมีการชดเชย BG


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการประยุกต์ตัวแบบ IC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google