งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2522 2540 2544 2546 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2522 2540 2544 2546 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-mail: vorasak@acc.chula.ac.th 2522 2540 2544 2546 2550

2 www.fap.or.th www.curadio.chula. ac.th www.nukbunchee.c om

3 IFRS = IAS ฉบับเดิม ที่ออกโดย IASC แต่ นำมาปรับใหม่โดย IASB + มาตรฐาน ใหม่ๆ ออกโดย IASB และเรียกชื่อว่า IFRS

4 ทิศทางของ TAS 100% ของ TAS อิงอยู่ กับ IFRS

5 WYATT บังคับใช้เต็มรูปแบบไปตาม ลักษณะของกิจการ –2011Set 50 –2013Set 100 –2015 บ จดทะเบียนไม่อยู่ ใน set 100 –2017 บ นอกตลาดฯ

6 การตีความ 4 ยกเลิก ไปรวมอยู่ใน TAS 51  รายจ่ายที่ต้องตัดเป็น คชจ งวดเกิด – ค่าฝึกอบรม – ค่าโฆษณา – รายจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน – ค่าโยกย้ายสถานที่

7 IAS 39 มองว่าลูกหนี้หรือเงินให้กู้ยืม เป็น สท ทางการเงินอย่าง หนึ่ง วันปิดบัญชี หากมีสิ่งบ่งชี้ว่า ลูกหนี้รายใดด้อยค่า ต้อง พิจารณากระแสเงินสดที่คาด ว่าจะเก็บได้ในที่สุดและคิด ลดมาเป็น PV แล้วนำไป เทียบกับยอดที่ติดค้าง ส่วน ต่างคือขาดทุนด้อยค่า

8 Dr. ขาดทุนด้อยค่า ของลูกหนี้ xx cr. ค่าเผื่อด้อยค่า ของลูกหนี้ xx

9 ต่อมาด้อยค่า น้อยลง Dr. ค่าเผื่อฯ xx cr. กำไรจาก โอนกลับด้อย ค่า xx

10 (02) 2185798-99  ศุกร์ เสาร์ (28,29)  risk mgmt กับการ จัดทำงบการเงิน

11 TAS 32 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตัดหลักการดูการ เพิ่ม ปสภ ของ รายจ่ายหลัง ได้มาซึ่ง สท ถาวร

12 เริ่มใช้ component approach ในการ คิดค่าเสื่อมของ สท ที่มีหลาย ส่วนประกอบ

13 TAS 51 สท ไม่มี ตัวตน ซื้อคอม ต้อง แยกลงบัญชี 1) hardware 2) software license

14 สท ไม่มีตัวตนแบ่ง 2 ชนิด 1) มีอายุแน่นอน  ให้ตัด จำหน่ายไปตามอายุที่จะ ได้ ปย + ประเมินด้อยค่า ถ้ามี 2) มีอายุไม่แน่นอน  ไม่ ต้องตัดจำหน่าย + ประเมินด้อยค่า

15 Lease รวมถึง Leasing Hire Purchase Rent Installment sales

16 เนื้อหา > รูปแบบ ตาม ก ม operatingFinancial Leasing x x Hire Purchase x Rent x x Installment sales x

17 Operating lease ปีค่าเช่า 10 220 322 42/3 = 14

18 ซื้อเครดิตเดือนเดียว = 97 บาท ขอต่อรองเป็น 6 เดือน ผู้ขายคิด 100 บาท dr. ซื้อ 97 ดอกเบี้ยจ่ายรอตัด 3 cr. a/p100


ดาวน์โหลด ppt 2522 2540 2544 2546 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google