งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-mail: vorasak@acc.chula.ac.th 2522 2540 2544 2546 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-mail: vorasak@acc.chula.ac.th 2522 2540 2544 2546 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-mail: vorasak@acc.chula.ac.th

2

3 IFRS = IAS ฉบับเดิม ที่ออกโดย IASC แต่นำมาปรับใหม่โดย IASB + มาตรฐานใหม่ๆ ออกโดย IASB และเรียกชื่อว่า IFRS

4 100% ของ TAS อิงอยู่กับ IFRS

5 บังคับใช้เต็มรูปแบบไปตามลักษณะของกิจการ
WYATT บังคับใช้เต็มรูปแบบไปตามลักษณะของกิจการ 2011 Set 50 2013 Set 100 2015 บ จดทะเบียนไม่อยู่ใน set 100 2017 บ นอกตลาดฯ

6 การตีความ 4 ยกเลิก ไปรวมอยู่ใน TAS 51  รายจ่ายที่ต้องตัดเป็น คชจ งวดเกิด ค่าฝึกอบรม ค่าโฆษณา รายจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน ค่าโยกย้ายสถานที่

7 มองว่าลูกหนี้หรือเงินให้กู้ยืมเป็น สท ทางการเงินอย่างหนึ่ง
IAS 39 มองว่าลูกหนี้หรือเงินให้กู้ยืมเป็น สท ทางการเงินอย่างหนึ่ง วันปิดบัญชี หากมีสิ่งบ่งชี้ว่าลูกหนี้รายใดด้อยค่า ต้องพิจารณากระแสเงินสดที่คาดว่าจะเก็บได้ในที่สุดและคิดลดมาเป็น PV แล้วนำไปเทียบกับยอดที่ติดค้าง ส่วนต่างคือขาดทุนด้อยค่า

8 Dr. ขาดทุนด้อยค่า ของลูกหนี้ xx cr. ค่าเผื่อด้อยค่า ของลูกหนี้ xx

9 ต่อมาด้อยค่าน้อยลง Dr. ค่าเผื่อฯ xx cr. กำไรจาก โอนกลับด้อยค่า xx

10 (02) 2185798-99  ศุกร์ เสาร์ (28,29)  risk mgmt กับการจัดทำงบการเงิน

11 TAS 32 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ตัดหลักการดูการเพิ่ม ปสภ ของรายจ่ายหลังได้มาซึ่ง สท ถาวร

12 เริ่มใช้ component approach ในการคิดค่าเสื่อมของ สท ที่มีหลายส่วนประกอบ

13 ซื้อคอม ต้องแยกลงบัญชี 1) hardware 2) software license
TAS 51 สท ไม่มีตัวตน ซื้อคอม ต้องแยกลงบัญชี 1) hardware 2) software license

14 สท ไม่มีตัวตนแบ่ง 2 ชนิด
1) มีอายุแน่นอน  ให้ตัดจำหน่ายไปตามอายุที่จะได้ ปย + ประเมินด้อยค่าถ้ามี 2) มีอายุไม่แน่นอน  ไม่ต้องตัดจำหน่าย + ประเมินด้อยค่า

15 Lease รวมถึง Leasing Hire Purchase Rent Installment sales

16 เนื้อหา > รูปแบบตาม ก ม
operating Financial Leasing x x Hire Purchase x Rent x x Installment sales x

17 Operating lease ปี ค่าเช่า 1 0 2 20 3 22 42/3 = 14

18 ซื้อเครดิตเดือนเดียว = 97 บาท
ขอต่อรองเป็น 6 เดือน ผู้ขายคิด 100 บาท dr. ซื้อ ดอกเบี้ยจ่ายรอตัด 3 cr. a/p


ดาวน์โหลด ppt E-mail: vorasak@acc.chula.ac.th 2522 2540 2544 2546 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google