งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Principles of Agricultural Marketing By AJ.Nithicha Thamthanakoon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Principles of Agricultural Marketing By AJ.Nithicha Thamthanakoon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Principles of Agricultural Marketing By AJ.Nithicha Thamthanakoon

2 2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร และอาหาร 1.1 สินค้าเกษตรกับสินค้าอาหาร 1.2 การตลาดเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่า 1.3 ความหมายปละคำจำกัดความของตลาดและการตลาด 1.4 บทบาทของการตลาด 1.5 การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดรวม 1.6 พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

3 3 สินค้าเกษตร พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น พืชสวน ได้แก่ ไม้ผลต่างๆ เช่น ส้มโอ มะม่วง ลำไย ธัญพืช ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืชผัก ได้แก่ ผักต่างๆ ปศุสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม ประมง ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ Food Non Food เช่น เส้นใย ปอ ยางพารา

4 4 สินค้าอาหาร เป็นสินค้าที่อยู่ในรูปพร้อม บริโภค สินค้าเกษตร กระบวน การแปรรูป สินค้าอาหาร

5 5 สินค้าเกษตร ผู้รวบรวม ผ่านกระบวน การแปรรูป ผู้บริโภคภายในประเทศ/ ภายนอกประเทศ ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก ผ่านกระบวนการ แปรรูปขั้นต้น

6 6 วัตถุดิบ ผู้รวบรวม ผ่านกระบวนการแปรรูป ให้อยู่ในรูปพร้อมบริโภค ผู้บริโภคภายในประเทศ/ ภายนอกประเทศ ผู้ค้าส่ง อาหาร

7 7 คือ สภาพการณ์ที่ Demand และSupply เกิดการทำงานในที่สุด เกิดการแลกเปลี่ยนภายใต้ราคาที่กำหนด ขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่แน่นอน คนหรือกลุ่มคน ที่มีความต้องการ คนหรือกลุ่มคน ที่มีอำนาจซื้อ คนหรือกลุ่มคน ที่มีพฤติกรรมการซื้อ / ขาย ตลาด (Market)

8 8 หมายถึง กลุ่มกิจกรรม และ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง ธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สินค้าและบริการ เคลื่อนจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคซึ่ง เป็นผู้ใช้คนสุดท้าย กิจกรรมอันก่อให้เกิด การแลกเปลี่ยน การตลาด (Marketing)

9 9 การตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing) ต้นทาง Sources ปลายทาง Destination มีกิจกรรมเชิงธุรกิจทำให้ สินค้าเคลื่อนย้ายจาก จุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง ในรูปร่างเวลา สถานที่ และราคาที่ผู้บริโภค และองค์กรพอใจจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและ สนองความพอใจสูงสุด ของผู้บริโภคและองค์กร

10 10 ตลาดสินค้า ทั่วไป โรงงานแปรรูปผู้บริโภค Supplier Management

11 11 ตลาดสินค้า เกษตร โรงงานแปรรูป ผู้บริโภค Supplier สินค้าแปรรูป ขั้นต้น ตลาดกลาง ( มีผู้รวบรวม ) สินค้าแปรรูป พร้อมขาย

12 12 เริ่มจากแหล่งผลิต(Form)ด้วยการ Plan of Productionให้ตรงตามลักษณะ demand ของผู้บริโภคและความต้องการ ของตลาดจบด้วยการจำหน่าย fresh/processed product แก่ผู้บริโภค/ผู้ใช้ มีกระบวนการทางการ ตลาดเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจใน 4 ด้าน เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ในด้าน Form UtilityPlace Utility Time UtilityPossession Utility การตลาด

13 13 การตลาดเป็นกระบวนการเพิ่ม(มูล)ค่าของสินค้า สินค้าเกษตรและสินค้าอาหารต่างเริ่มจาก วัตถุดิบ จะต้องมีกิจกรรมตามมา จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปร่าง ขนส่ง เก็บรักษาตามฤดูกาล จำเป็นต้องจัดสถานที่ขายรวม กิจกรรมเหล่านี้ต่างมีความจำเป็น (ถือว่า Productive) กิจกรรมของคนกลาง (Middleman) ก็ถือว่าจำเป็นด้วย

14 14 Input Sector Farm Sector Product Market Sector ผู้บริโภคภายใน ผู้บริโภคทั่วโลก Marketing Bill Net income Farm sector Non – Farm sector การตลาดเป็นกระบวนการเพิ่ม(มูล)ค่าของสินค้า

15 15 บทบาทของการตลาด -บทบาทของการตลาดมีมากขึ้นตามการพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจผู้ผลิตมีการผลิตเฉพาะทางมากขึ้น พร้อมๆกับการผลิต นอกเหนือจากการบริโภค ภายในครัวเรือน -เริ่มมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการการ บริโภคภายนอกครัวเรือน -ตลาดจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใน การแลกเปลี่ยนสินค้า -กระบวนการตลาดเกิดขึ้น พร้อมๆกับพ่อค้าคน กลาง

16 16 -เมื่อกระบวนการตลาดเกิดขึ้น ปัญหาการตลาดต่างๆ เกิดขึ้น -ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การดำเนินกิจกรรม -ผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการได้มาของสินค้า -รัฐบาลเริ่มเข้ามาช่วยเหลือ -โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมมากขึ้น -การตลาด เปิดประตูสู่การค้าระหว่างประเทศ -การตลาด ทำให้กระบวนการผลิตสินค้ามี ประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทของการตลาด

17 17 สรุปบทบาทของการตลาด อำนวยสะดวกในการค้าขาย  เป็นส่วนเติมเต็มของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  พัฒนาประเทศ

18 18 การตลาดอาหาร => เป็นเรื่องเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือองค์กร การตลาดรวม => เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งสองอย่างนี้จึงมีความแตกต่างกัน 1. เป็นเรื่องของบุคคลหรือองค์กร รายได้และกำไรเป็นของบุคคลหรือองค์กร แต่ตลาดรวมเป็นเรื่องเศรษกิจของคนทั้งประเทศ 2. การกำหนดราคาเป็นการตัดสินใจของบุคคลหรือองค์กรจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ demand, supply, risks and shared in market economy 3. การตลาดอาหาร ก่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพ และกระบวนการแปรรูปสินค้า 4. การตลาดอาหาร มีกิจกรรมทางการตลาดมากกว่า ซึ่งก่อให้เกิดความพึง พอใจของผู้บริโภคมากกว่า 5. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการตลาดอาหาร จำกัดบทบาทของภาครัฐบาล แต่เมื่อกระบวนการทางการตลาดล้มเหลว การแทรกแซงของภาครัฐบาล จะเกิดขึ้น การตลาดอาหารในตลาดรวม

19 19 Food marketing system The food marketing system encompasses two major types of activities. 1.Physical handling, Storage, Processing and Transfer of raw and finished goods. 2.Exchange and price-setting processes in the market system

20 20 The marketing system Business firms:Organizational structure: Physical and Exchange activities technological activities Business managementOrganizational activitiesactivities of the system The agricultural producer Growth Inflation Employment Science and Technology Infrastructure -Transportation -Communication -Education Competition The Consumer Consumer, Ethics Government -Laws, regulations -Courts -Economic policy Global Economy

21 21 พัฒนาการการตลาดเกษตร  การตลาดเป็นผลโดยตรงของการผลิตตามความถนัด เกิดความชำนาญ => ผลผลิตรวมมีมากขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน แลกเปลี่ยนโดยตรง (Barter) คือ การแลกเปลี่ยน สินค้าอย่างหนึ่งที่ตนผลิตได้กับสินค้าอื่นๆ  ต่อมามีการพัฒนาสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน => เงิน  เกิด Central Market and Middleman

22 22


ดาวน์โหลด ppt 1 Principles of Agricultural Marketing By AJ.Nithicha Thamthanakoon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google