งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-05 เครื่องตั้งสายกีต้าร์และเมโทรโนม ระยะที่ 2 Guitar Tuner & Metronome Phase II
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.วาธิส ลีลาภัทร โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุล รหัส นายวศกร คำเพราะ รหัส

2 Outline หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน
การทำงานของวงจรในระยะที่ 1 การพัฒนาของโครงการระยะที่ 2 สัญญาณความถี่ของสายกีต้าร์แต่ละสาย

3 หลักการและเหตุผล เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถในใช้งานของโครงการระยะที่ 1
การจับสัญญาณความถี่โดยใช้เวลาคาบของสัญญาณที่น้อย เพิ่มการทำงานในส่วนของเมโทรโนม

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่ ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้าง เมโทรโนม

5 แผนการดําเนินงาน

6 การทำงานของวงจรระยะที่ 1
กีตาร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล LCD ไมโครคอนโทรลเลอร์

7 การทำงานของวงจรระยะที่ 1 (Cont.)
วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส

8 การทำงานของวงจรระยะที่ 1 (Cont.)
Band-pass Filter

9 การทำงานของวงจรระยะที่ 1 (Cont.)
วงจร Peak Detector

10 วงจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Cont.)
วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

11 การพัฒนาของโครงการระยะที่ 2
Low-Pass Filter โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การแสดงผลทาง LCD

12 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628A

13 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Cont.)
จอ LCD Module

14 สัญญาณแต่ละสายของกีต้าร์
รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 6 รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 4 รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 5 รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 3

15 สัญญาณแต่ละสายของกีต้าร์ (Cont.)
รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 2 รูป : สัญญาณกีต้าร์มาตรฐานสาย 1

16 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google