งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. วาธิส ลีลาภัทร

2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์ และกีต้าร์เบส  การทำงานของเมโทรโนม  สรุปโครงการ

3  พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะ ของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่  ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างเมโทรโนม

4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 25532554 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ศึกษาข้อมูลเครื่องตั้งสายกีต้าร์บางยี่ห้อและ ศึกษาโครงงานระยะที่ 1 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนกลไก แก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะ ที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความ เป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างวงจรส่วนเครื่องตั้งสายและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างวงจรเมโทรโนมและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบระบบและการทำงานเมื่อรวมวงจร ทั้งสองส่วน ทำ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดำเนินการ ช่วงถัดไป

5 วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรล เลอร์ การแสดงผล LCD PCB และอุปกรณ์ สำเร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ ช่วงถัดไป

6 เลือก โหมด <> เพิ่ม / ลด ความตึงสาย ความตึงสาย เหมาะสม

7  เพิ่มโหมดการทำงานของเครื่องตั้ง สายกีต้าร์ ◦ การตั้งสายกีต้าร์ต่ำกว่ามาตราฐานครึ่งเสียง ◦ การตั้งสายกีต้าร์สูงกว่ามาตราฐานครึ่งเสียง

8

9 เพิ่ม / ลด Tempo เลือก โหมด

10

11  เครื่องตั้งสายกีต้าร์ ◦ สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่มาตราฐาน ◦ สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่ต่ำกว่ามาตราฐานครึ่ง สาย ◦ สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่สูงกว่ามาตราฐานครึ่ง สาย  เครื่องตั้งสายกีต้าร์เบสความถี่มาตราฐาน  เมโทรโนม สามารถปรับ tempo 30 – 250 bpm

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google