งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4 นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส 493040182-9 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ o ความสำคัญและที่มาของโครงการ o วัตถุประสงค์ของโครงการ o ขอบเขตของโครงการ o แผนการดำเนินงาน o ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง o ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 ความสำคัญและที่มา ของโครงการ o ตรวจวัดค่าต่างๆ ในอาคารเรียนและ สถานที่อื่นๆ o นำผลที่ตรวจวัดได้มาวิเคราะห์ เพื่อหา แนวทางในการประหยัดพลังงาน o สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งาน

5 วัตถุประสงค์ของ โครงการ o เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความ สว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ o สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและ สถานที่ต่างๆได้

6 ขอบเขตของ โครงการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อม ต่อไปยังคอมพิวเตอร์

7 แผนการดำเนินงาน เรื่อง มิ. ย. 2552 ก. ค. 2552 ส. ค. 2552 ก. ย. 2552 ต. ค. 2552 พ. ย. 2552 ธ. ค. 2552 ม. ค. 2553 ก. พ. 255 3 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุดอุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงานของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ ไร้สายและเขียนโปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้งในสภาวะ ต่างๆ 6. จัดทำรายงานและสรุปผล

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง o หลักการ o Function of Wireless Data Logger o Xbee Pro o MINI 2440+LCD 3.5 Friendly ARM Board o Microsoft Windows CE 5.0 o POP-168

9 หลักการ Data Logger Sensor

10 Function of Wireless Data Logger o ตรวจจับอุณหภูมิ o ตรวจจับแสงสว่าง o จับเก็บข้อมูล o สืบค้นข้อมูลได้ o แสดงผลข้อมูลผ่านทางหน้าจอ

11 Xbee Pro Xbee เป็นอุปกรณ์ที่มี Microcontroller และ RF IC อยู่ภายในทำ หน้าที่เป็นอุปกรณ์ transceiver ( อุปกรณ์ รับ - ส่งสัญญาณ ) แบบ Half Duplex สามารถแบ่งช่วงการทำงานออกเป็น 5 แบบ คือ

12 MINI 2440+LCD 3.5 Friendly ARM Board o รองรับ GUI 3 ชนิด คือ QT, MiniGUI และ OpieGUI o สามารถแสดงโลโก้ของเราได้ระหว่าง เปิดระบบ o สามารถอ่านและเขียน Flash ได้ o สามารถอัพเดทระบบผ่านทาง USB Port ได้ o รองรับ Linux 2.6 และ WinCE 5.0

13 Microsoft Windows CE 5.0 o เป็นระบบปฏิบัติการ 32 bit o ตอบสนองข้อมูลแบบ Real Time o เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเข้าไปฝัง อยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม - หัวจ่ายน้ำมัน - เครื่องมือแพทย์ - กล้องถ่ายรูป

14 POP-168 o POP-168 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมใช้งาน o พัฒนาโปรแกรมได้ด้วยภาษา C, เบสิก และ แอสเซมบลี o ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์บน คอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Adobe Flash ด้วยการเขียน โปรแกรมกับ Action Script

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ o สามารถพัฒนา Wireless Data Logger ให้เรียกดูข้อมูลจากจุดต่างๆ ที่ต้องการได้ o สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารหรือสถานที่ ต่างๆได้

16 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google