งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์ 2 ดร. ชัชชัย คุณ บัว 1

2 2

3 ELECTRODE to PATIENT ADS1298 ECG Analog Front-End LPC2148 Microcontroler RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER 3 3

4 4 4 CLK SELECT START RESET CS SCLK DIN DRDY DOUT +3.3V GND ELECTRODE GPIO port UART

5 5

6 6

7  ปัญหาของการใช้งาน eZ430-RF2480  ทดลองใช้ Xbee 7 7

8 8

9  ความล่าช้าในการศึกษาการใช้งาน อุปกรณ์  สัญญาณที่ได้จากชิพยังไม่สมบูรณ์  การส่งสัญญาณไร้สายยังไม่สมบูรณ์  ระบบฮาร์ดแวร์ยังมีขนาดใหญ่ 9 9

10  ตั้งค่าการทำงานของ ADS1298 รับ ข้อมูลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และ ส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้  ทดสอบส่งสัญญาณไร้สายให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น  ปรับปรุงซอฟต์แวร์แสดงสัญญาณให้มี ประสิทธิภาพ 10 1010

11 11 1111


ดาวน์โหลด ppt นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google