งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network for Smart Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network for Smart Home"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network for Smart Home
ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อนำเสนอ 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
Wireless Sensor Network for Smart Home หัวข้อนำเสนอ COE 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ภาพรวมของโครงการ 3. ช่วงปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน 4. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 5. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 6. งานที่จะดำเนินการต่อไป KKU

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
Wireless Sensor Network for Smart Home ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ COE ที่มา KKU

4 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
Wireless Sensor Network for Smart Home ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ COE วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมบ้านจากภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเครื่อข่าย ที่มา nokia-developing-home-orig.jpg KKU

5 ภาพรวมของโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22
KKU

6 ช่วงปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network for Smart Home ช่วงปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน COE KKU

7 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network for Smart Home ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน COE Safety Locationing Home Monitor Alarm and Alert Home Environment Sense & Control ระบบ Smart Home โดยทั่วไป Smart Home KKU

8 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network หรือเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

9 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network for Smart Home ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน COE อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Gateway Processing Unit : MSP430F KB+512B Flash Memory, 16KB RAM RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Serial Communicatio : USB to Serial Connector Type Mini-B (SILAB's CP2102) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU

10 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network for Smart Home ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน COE อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Wireless Sensor Node Processing Unit : MSP430F2274 – 32KB Flash, 1KB RAM, 1 USCI (UART, (2) SPI, I2C, IrDA), 10-bit 200 ksps, 2 Op Amps RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU

11 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
Wireless Sensor Network for Smart Home ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน COE ระบบปฎิบัติการที่ใช้บน Getway FreeRTOS Why choose FreeRTOS? Free to download and free to deploy RTOS that can be used in commercial applications. Has a minimal ROM, RAM and processing overhead. Is very simple - the core of the kernel is contained in only 3 C files. Existing ports : Supported processor families: MSP430 Supported tools: Rowley CrossWorks, IAR, GCC KKU

12 อุปกรณ์ Wireless Sensor Networks รูปแบบในการแจง Alarm and Alert
Wireless Sensor Network for Smart Home ปัญหาและแนวทางแก้ไข COE อุปกรณ์ Wireless Sensor Networks รูปแบบในการแจง Alarm and Alert FreeRTOS KKU

13 งานที่จะดำเนินการต่อไป
Wireless Sensor Network for Smart Home งานที่จะดำเนินการต่อไป COE KKU

14 Q&A Thank You ! Wireless Sensor Network for Smart Home
COE Q&A Thank You ! Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Khon Kaen University WSN for Smart Home


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network for Smart Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google