งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 KKU หัวข้อนำเสนอ 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ภาพรวมของโครงการ 3. ช่วงปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน 4. ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 5. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 6. งานที่จะดำเนินการต่อไป Wireless Sensor Network for Smart Home COE

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ ที่มา KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

4 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบ Wireless Sensor Network ภายในบ้าน  เพื่อพัฒนาระบบควบคุมบ้านจากภายนอก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเครื่อข่าย ที่มา nokia-developing-home-orig.jpg KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

5 ภาพรวมของโครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

6 ช่วงปฏิบัติงานตาม แผนการดำเนินงาน KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

7 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน Smart Home SafetyLocationing Home Monitor Alarm and Alert Home Environment Sense & Control ระบบ Smart Home โดยทั่วไป KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

8 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน Wireless Sensor Network หรือเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

9 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Gateway Processing Unit : MSP430F KB+512B Flash Memory, 16KB RAM RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Serial Communicatio : USB to Serial Connector Type Mini-B (SILAB's CP2102) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

10 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนา Wireless Sensor Node Processing Unit : MSP430F2274 – 32KB Flash, 1KB RAM, 1 USCI (UART, (2) SPI, I2C, IrDA), 10-bit 200 ksps, 2 Op Amps RF Communication : 2.4GHz FSK/MSK/ASK/OOK TRANSCEIVER MODULE (CC2500) Programming Port : Standard 14 Pin JTAG KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

11 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน ระบบปฎิบัติการที่ใช้บน Getway FreeRTOS Why choose FreeRTOS? - Free to download and free to deploy RTOS that can be used in commercial applications. - Has a minimal ROM, RAM and processing overhead. - Is very simple - the core of the kernel is contained in only 3 C files. Existing ports : - Supported processor families: MSP430 - Supported tools: Rowley CrossWorks, IAR, GCC KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

12 ปัญหาและแนวทางแก้ไข  อุปกรณ์ Wireless Sensor Networks  รูปแบบในการแจง Alarm and Alert  FreeRTOS KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

13 งานที่จะดำเนินการต่อไป KKU Wireless Sensor Network for Smart Home COE

14 LOGO WSN for Smart Home Wireless Sensor Network for Wireless Sensor Network for Smart Home Smart Home COE Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Khon Kaen University


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Sensor Network for Smart Home ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google