งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Low-speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Low-speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Low-speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส 483040099-5 นาย นิติกร สาระรัตน์ รหัส 483040112-9 COE2008-30

2 2 Out Line - ที่มาและความสำคัญ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต - แผนการดำเนินงาน - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - การออกแบบและพัฒนา - ปัญหาและอุปสรรค - สรุป 1

3 3 ที่มาและความสำคัญ อากาศยานไร้คนบังคับ (UAV: Unmanned aerial vehicle) เป็นที่ต้องการทั้งในกิจการของ ทหารและพลเรือนเพื่อสนับสนุนภารกิจ ลาดตระเวน สอดแนม ถ่ายภาพ หรือทำหน้าที่ เป็นจุดทวนสัญญาณชั่วคราวในระบบสื่อสาร ซึ่ง จำเป็นต้องเคลื่อนที่ได้เองไปยังพิกัดและความ สูงตามที่โปรแกรมไว้ 2

4 4 วัตถุประสงค์  1. ออกแบบและสร้างระบบควบคุมอากาศยานไร้คน บังคับโดยใช้ high-performance microcontroller เพื่ออ่านข้อมูลจาก GPS และ air pressure sensor เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนการบินที่วางไว้  2. ทดสอบการควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับโดย จำลองกับระบบทดสอบที่สร้างขึ้นบน PC 3

5 5 ขอบเข ต 4

6 6 แผนการดำเนินงาน 5

7 7 GPS (Global Positioning System ) ระบบที่ใช้ในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลก โดย อาศัยสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียม 24 ดวง ที่ โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งจะอ้างอิงกับระบบเส้นรุ้ง เส้นแวง ในการระบุตำแหน่ง 7

8 8 1. ส่วนอวกาศ 2. สถานีควบคุม 3. ผู้ใช้ ส่วนประกอบของระบบ GPS 8

9 9 ตัวรับสัญญาณ GPS  อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียม  พอร์ต RS-232  เสารับสัญญาณ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ 9

10 10 NMEA ( National Marine Electronics Association ) NMEA -0183 เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ โดยใช้รหัสอักษร ASCII และการ สื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมในการส่งข้อมูล จาก “Talker” ตัวหนึ่ง ไปยัง “Listeners” หนึ่งหรือหลาย ตัว อัตราการส่งข้อมูลอยู่ที่ 4800 บิต / วินาที ข้อมูลที่ ส่งมีลักษณะเป็น “Sentence” 10

11 11  $GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.00 0,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A Where: RMC Recommended Minimum sentence C 123519 Fix taken at 12:35:19 UTC A Status A=active or V=Void. 4807.038,N Latitude 48 deg 07.038' N 01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E 022.4 Speed over the ground in knots 084.4 Track angle in degrees True 230394 Date - 23rd of March 1994 003.1,W Magnetic Variation *6A The checksum data, always begins with * ตัวอย่าง 11

12 12 โปรแกรมแปลความหมายข้อมูล GPS 12

13 13 ผลลัพธ์ของ โปรแกรม 13

14 14 Flowchart Diagram Start รับข้อมูล GPS เปรียบเทียบ Sentence แสดงผล แปลข้อมูล 14

15 15 ปัญหาและอุปสรรค - การรับข้อมูลผ่านพอร์ต RS 232 - ความชำนาญในการเขียนโปรแกรม 15

16 16 โครงสร้างระบบ PC LCD Microcontroller GPS Module

17 17

18 18

19 19 สรุ ป

20 20 Questions?


ดาวน์โหลด ppt 1 Low-speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google