งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มา และความสำคัญ วัตถุประสงค์ การศึกษา และทดลอง
การออกแบบ ส่วนฮาร์ดแวร์ ส่วนซอฟต์แวร์ ปัญหา และอุปสรรค สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ
การตรวจวัดคลื่นไฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับหัวใจ และเลือด การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) มี 2 แบบ ที่โรงพยาบาล (ประมาณ 10 นาที) ให้ผู้ป่วยติดเครื่องวัดแบบพกพากลับบ้าน (ตลอด 24 ชั่วโมง) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) ปัจจุบันต้องนำเข้าราคาประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่อง ราคาแพงเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะซื้อได้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกที่สามารถบันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ได้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้จากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาซึ่ง สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

5 การศึกษา และทดลอง ศึกษาการใช้ Microcontroller ARM7
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intermediate Embedded Engineers Level 6 “ARM7 Microcontroller” การอ่านเขียนข้อมูลลง SD Card โดยใช้ FAT filesystem (EFSL) การติดต่อกับจอแสดงผล Graphic LCD (SPI)

6 การออกแบบ: ส่วนฮาร์ดแวร์

7 การติดสัญญาณ ECG จากผู้ป่วย
(-) (+) ref

8 โครงสร้างโดยรวม Instrumentation Amplifier Lowpass Filter
Channel #1 Channel #3 Instrumentation Amplifier Channel #2 Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Electrical Conditioning Circuit Lowpass Filter A/D A/D Offset Voltage A/D Microcontroller Microcontroller Microcontroller SD/MMC card (Reader/Writer) SD card

9 วงจร Instrumentation Amplifier

10 วงจร Low-pass filter

11 วงจร Offset Adjustment
+3.3 V GND 0 V

12 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์

13

14

15 +3.3 V 0 V

16

17 การออกแบบ: ส่วนซอฟต์แวร์

18 โครงสร้างโดยรวม: ซอฟต์แวร์
ผู้ป่วย จัดการ User FTP Server แพทย์

19 ปัญหา และอุปสรรค Electrode เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
มี noise 50 Hz จากเครื่องใช้ไฟฟ้ามารบกวนในขณะทดลอง มีปัญหากับ power supply และ battery ในการจ่ายไฟ Compiler แต่ละตัวทำงานได้ต่างกัน

20 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า
ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป

21 ?


ดาวน์โหลด ppt Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google