งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE2007-09 การนำเสนอโครงงานวิชา 178498 Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ที่มา และความสำคัญ  วัตถุประสงค์  การศึกษา และทดลอง  การออกแบบ  ส่วนฮาร์ดแวร์  ส่วนซอฟต์แวร์  ปัญหา และอุปสรรค  สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ  การตรวจวัดคลื่นไฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับหัวใจ และเลือด  การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) มี 2 แบบ  ที่โรงพยาบาล ( ประมาณ 10 นาที )  ให้ผู้ป่วยติดเครื่องวัดแบบพกพากลับบ้าน ( ตลอด 24 ชั่วโมง )  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) ปัจจุบันต้องนำเข้าราคาประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่อง  ราคาแพงเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะซื้อได้

4 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกที่สามารถ บันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจาก แบตเตอร์รี่ได้  เพื่อพัฒนาโปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้จาก เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาซึ่ง 1. สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet 2. สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

5 การศึกษา และทดลอง  ศึกษาการใช้ Microcontroller ARM7  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Intermediate Embedded Engineers Level 6 “ARM7 Microcontroller”  การอ่านเขียนข้อมูลลง SD Card โดยใช้ FAT filesystem (EFSL)  การติดต่อกับจอแสดงผล Graphic LCD (SPI)

6

7 การติดสัญญาณ ECG จากผู้ป่วย (-) (+) ref

8 โครงสร้างโดยรวม Electrical Conditioning Circuit Microcontroller SD/MMC card (Reader/Writer) SD card A/D Channel #1Channel #3 Electrical Conditioning Circuit

9 วงจร Instrumentation Amplifier

10 วงจร Low-pass filter

11 วงจร Offset Adjustment GND 0 V +3.3 V

12 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์

13

14

15 0 V +3.3 V

16

17

18 โครงสร้างโดยรวม : ซอฟต์แวร์ FTP Server ผู้ป่วย แพทย์ จัดการ User

19 ปัญหา และอุปสรรค  Electrode เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง  มี noise 50 Hz จากเครื่องใช้ไฟฟ้ามารบกวนในขณะ ทดลอง  มีปัญหากับ power supply และ battery ในการ จ่ายไฟ  Compiler แต่ละตัวทำงานได้ต่างกัน

20 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

21


ดาวน์โหลด ppt โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google