งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Package for Department Office COE2004-16 Advisor อ. บุญญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ปิยณัติ นิ่ม สนิทนันท์ อภิชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Package for Department Office COE2004-16 Advisor อ. บุญญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ปิยณัติ นิ่ม สนิทนันท์ อภิชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Package for Department Office COE2004-16 Advisor อ. บุญญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ปิยณัติ นิ่ม สนิทนันท์ อภิชาติ วิชชุ วัชรากร นำเสนอ โดย

2 สิ่งที่นำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินโครงการโดยรวม การดำเนินงานของโครงการ แผนการดำเนินงานต่อไป แสดงและสาธิตการใช้โปรแกรม COE2004-16:Software Package for Department Office

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ ภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับ ความต้องการของภาควิชา เพื่อให้ภาควิชาสามารถประยุกต์ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ดำเนินงานด้านเอกสารของภาควิชา ได้ COE2004-16:Software Package for Department Office

4 แผนการดำเนินโครงการ โดยรวม COE2004-16:Software Package for Department Office ลำดั บ รายละเอียดงานระยะเวลา (Week) พศจิ กายน ธันวาคมมกราคมกุมภาพั นธ์ 1234123412341234 1 พัฒนาระบบงานที่ ออกแบบไว้ 2 ทดสอบ, ตรวจสอบ และปรับปรุง 3 จัดทำคู่มือในการ ติดตั้งและการใช้งาน 4 จัดทำรายงาน สรุปผลโครงการ Planned Actual

5 การดำเนินงานของ โครงการ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล โดย ใช้ระบบ Oracle DBMS version 9i พัฒนาโปรแกรมระบบงาน โดยใช้ ภาษาจาวา – ระบบงานเอกสาร – ระบบงานวัสดุ – ระบบงานครุภัณฑ์ COE2004-16:Software Package for Department Office

6 การดำเนินงานของ โครงการ ( ต่อ ) สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ทดสอบและปรับปรุงระบบงาน COE2004-16:Software Package for Department Office

7 แผนการดำเนินงานต่อไป พัฒนาโปรแกรมระบบงานวัสดุและ ระบบงานครุภัณฑ์ต่อ นำโปรแกรมเวอร์ชั่น Beta ออกให้ ผู้ใช้ทดลองใช้งาน ทดสอบและปรับปรุงระบบงานให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง COE2004-16:Software Package for Department Office

8 Demonstration COE2004-16:Software Package for Department Office


ดาวน์โหลด ppt Software Package for Department Office COE2004-16 Advisor อ. บุญญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ปิยณัติ นิ่ม สนิทนันท์ อภิชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google