งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Package for Department Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Package for Department Office"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Package for Department Office
COE อ.บุญญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ.อนัตต์ เจ่าสกุล อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก Advisor ปิยณัติ นิ่มสนิทนันท์ อภิชาติ วิชชุวัชรากร นำเสนอโดย

2 สิ่งที่นำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินโครงการโดยรวม
การดำเนินงานของโครงการ แผนการดำเนินงานต่อไป แสดงและสาธิตการใช้โปรแกรม COE :Software Package for Department Office

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของภาควิชา เพื่อให้ภาควิชาสามารถประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านเอกสารของภาควิชาได้ COE :Software Package for Department Office

4 แผนการดำเนินโครงการโดยรวม
ลำดับ รายละเอียดงาน ระยะเวลา (Week) พศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 1 2 3 4 พัฒนาระบบงานที่ออกแบบไว้ ทดสอบ, ตรวจสอบและปรับปรุง จัดทำคู่มือในการติดตั้งและการใช้งาน จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ Planned Actual COE :Software Package for Department Office

5 การดำเนินงานของโครงการ
ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ระบบ Oracle DBMS version 9i พัฒนาโปรแกรมระบบงาน โดยใช้ภาษาจาวา ระบบงานเอกสาร ระบบงานวัสดุ ระบบงานครุภัณฑ์ COE :Software Package for Department Office

6 การดำเนินงานของโครงการ (ต่อ)
สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ทดสอบและปรับปรุงระบบงาน COE :Software Package for Department Office

7 แผนการดำเนินงานต่อไป
พัฒนาโปรแกรมระบบงานวัสดุและระบบงานครุภัณฑ์ต่อ นำโปรแกรมเวอร์ชั่น Beta ออกให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน ทดสอบและปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมกับผู้ใช้ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง COE :Software Package for Department Office

8 Demonstration COE :Software Package for Department Office


ดาวน์โหลด ppt Software Package for Department Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google