งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะ แห่งประเทศไทย Thailand Public UDDI Registry 473040630-6 นายอัศวิน คำภูแสน 473040571-6 นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะ แห่งประเทศไทย Thailand Public UDDI Registry 473040630-6 นายอัศวิน คำภูแสน 473040571-6 นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะ แห่งประเทศไทย Thailand Public UDDI Registry 473040630-6 นายอัศวิน คำภูแสน 473040571-6 นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่า สกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • วัตถุประสงค์ในการพัฒนา • แนะนำ UDDI เบื้องต้น • ระบบทะเบียน UDDI • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง • กราฟเวลาการทำงาน • งานที่ได้ปฏิบัติจริง • แผนงานที่จะทำในอนาคต 1

3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา • พัฒนาระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่รองรับการ เผยแพร่และค้นหาเว็บเซอร์วิส • พัฒนาให้เป็นระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาเว็บเซอร์วิสและการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสของ คนไทย 2

4 แนะนำ UDDI เบื้องต้น •UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery, and Integration • ระบบจัดการเพื่อลงทะเบียน ค้นหา และขอ รายละเอียดเกี่ยวกับ Web Services •UDDI ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับ B2B Interoperability ดังนั้น UDDI จะทำงานโดยไม่ ยึดติดกับ Platform ใด ๆ 3

5 ระบบทะเบียน UDDI UDDI Registry Service Consumer Service Provider DiscoveryPublic Bind 4

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง http://registry.gbif.net/uddi/web http://nbii- registry.ornl.gov/wasp/uddi/web 5

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อแตกต่างระหว่างระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่มี อยู่แล้ว กับระบบที่กำลํงพัฒนา • ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อมุ่งส่งเสริมและ สนับสนุนการเผยแพร่เว็บเซอร์วิสที่พัฒนาโดยคน ไทย • ระบบที่พัฒนาใหม่มีการบอกข้อมูลทางสถิติเพื่อ ส่งเสริมการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่น่าใช้ ดังเช่น มี สถิติเว็บเซอร์วิสที่คนเยี่ยมชมมากที่สุด และ สถิติ เว็บเซอร์วิสที่คนแนะนำให้เรียกใช้มากที่สุด 6

8 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง •Java •J2EE (JSP) •Web Service •WSDL4J •jUDDI •UDDI4J 7

9 กราฟเวลาการทำงาน งาน มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ค้นหาข้อมูล ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ ออกแบบและจัดทำ flow ออกแบบและจัดทำ อินเทอร์เฟส ทำระบบในส่วนของผู้ใช้ ทำระบบในส่วนของผู้ดูแล ระบบ ทดสอบการใช้งาน จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว ส่วนที่วางแผนเอาไว้ 8

10 งานที่ได้ปฏิบัติจริง • ได้ทำการศึกษาข้อมูลระบบ UDDI ที่มีอยู่แล้ว • ได้ทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง • ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน • ได้ทำการออกแบบและจัดทำ flow ของระบบ • ได้ทำการออกแบบและจัดทำอินเตอร์เฟสของ ระบบ 9

11 งานที่ได้ปฏิบัติจริง Simp ler User Inde x Statis tics Login Adva nced User Publis herho me 10

12 งานที่ได้ปฏิบัติจริง Man agep ublis her Admi nho me Statis tics Mana geser vie Publis herho me Mana geser vice Mana gebus iness 11

13 อินเทอร์เฟสของระบบ ( สำหรับผู้ ค้นหาเว็บเซอร์วิส ) Interface for Inquirer 12

14 อินเทอร์เฟสของระบบ ( สำหรับผู้ เผยแพร่เว็บเซอร์วิส ) Interface for Publisher 13

15 อินเทอร์เฟสของระบบ ( สำหรับ ผู้ดูแลระบบ ) Interface for Administrator 14

16 แผนงานที่จะทำในอนาคต • ทำการเขียนโค้ดในส่วนของการจัดการข้อมูล สมาชิก • พัฒนาอินเทอร์เฟสของระบบให้สมบูรณ์ • พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการเผยแพร่ของเว็บ เซอร์วิสได้อย่างสมบูรณ์ • พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการค้นหาเว็บ เซอร์วิสได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 15

17 คำถามและข้อเสนอแนะ Suggestions and Comments? 16


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะ แห่งประเทศไทย Thailand Public UDDI Registry 473040630-6 นายอัศวิน คำภูแสน 473040571-6 นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google