งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทย Thailand Public UDDI Registry
นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา แนะนำ UDDI เบื้องต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กราฟเวลาการทำงาน งานที่ได้ปฏิบัติจริง แผนงานที่จะทำในอนาคต 1

3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
พัฒนาระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่รองรับการเผยแพร่และค้นหาเว็บเซอร์วิส พัฒนาให้เป็นระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสของคนไทย ในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้ใช้งาน Web Service และสร้าง Service ต่างๆ ออกมามากมาย แต่ผู้ใช้งาน Service ต้องค้นหา Service ต่างๆ ตาม Webpage ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 2

4 แนะนำ UDDI เบื้องต้น UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery, and Integration ระบบจัดการเพื่อลงทะเบียน ค้นหา และขอรายละเอียดเกี่ยวกับ Web Services UDDI ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับ B2B Interoperability ดังนั้น UDDI จะทำงานโดยไม่ยึดติดกับ Platform ใด ๆ 3

5 ระบบทะเบียน UDDI Public Discovery Bind 4
UDDI Registry Service Consumer Service Provider Public Discovery เมื่อ Publisher ต้องการเผยแพร่เว็บเซอร์วิส หรือ Consumer ต้องการค้นหาว่ามีเว็บเซอร์วิสใดบ้างที่เปิดให้บริการ ซึ่งหากไม่มีบริการลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส Consumer ก็จะต้องทำการค้นหาในเว็บเพจต่างๆ แต่ถ้ามี Publisher ก็เพียงแต่ไปลงทะเบียนเว็บเซอร์วิสเอาไว้ UDDI ทำงานโดยการเข้าไปดึงข้อมูลจาก Database เกี่ยวกับ ธุรกิจ(Business)และ Service ที่ธุรกิจให้บริการ มาให้ Consumer เลือกใช้งาน Bind 4

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อแตกต่างระหว่างระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่มีอยู่แล้ว กับระบบที่กำลํงพัฒนา ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่เว็บเซอร์วิสที่พัฒนาโดยคนไทย ระบบที่พัฒนาใหม่มีการบอกข้อมูลทางสถิติเพื่อส่งเสริมการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่น่าใช้ ดังเช่น มีสถิติเว็บเซอร์วิสที่คนเยี่ยมชมมากที่สุด และ สถิติเว็บเซอร์วิสที่คนแนะนำให้เรียกใช้มากที่สุด 6

8 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Java J2EE (JSP) Web Service WSDL4J jUDDI UDDI4J Java เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา JSP ในการทำอินเทอร์เฟสของเว็บ WSDL4J ใช้ในการสร้างและแก้ไขเอกสาร WSDL jUDDI ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล UDDI UDDI4J เป็น API ในการติดต่อกับฐานข้อมูล UDDI ในฝั่ง Client 7

9 กราฟเวลาการทำงาน งาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 8
ค้นหาข้อมูล ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ ออกแบบและจัดทำ flow ออกแบบและจัดทำอินเทอร์เฟส ทำระบบในส่วนของผู้ใช้ ทำระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ ทดสอบการใช้งาน จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่วางแผนเอาไว้ 8

10 งานที่ได้ปฏิบัติจริง
ได้ทำการศึกษาข้อมูลระบบ UDDI ที่มีอยู่แล้ว ได้ทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ได้ทำการออกแบบและจัดทำ flow ของระบบ ได้ทำการออกแบบและจัดทำอินเตอร์เฟสของระบบ 9

11 งานที่ได้ปฏิบัติจริง
Simpler User Advanced User Index Login Publisherhome Statistics 10

12 งานที่ได้ปฏิบัติจริง
Managepublisher Manageservice Manageservie Adminhome Publisherhome Managebusiness Statistics 11

13 อินเทอร์เฟสของระบบ (สำหรับผู้ค้นหาเว็บเซอร์วิส)
Interface for Inquirer 12

14 อินเทอร์เฟสของระบบ (สำหรับผู้เผยแพร่เว็บเซอร์วิส)
Interface for Publisher 13

15 อินเทอร์เฟสของระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
Interface for Administrator 14

16 แผนงานที่จะทำในอนาคต
ทำการเขียนโค้ดในส่วนของการจัดการข้อมูลสมาชิก พัฒนาอินเทอร์เฟสของระบบให้สมบูรณ์ พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการเผยแพร่ของเว็บเซอร์วิสได้อย่างสมบูรณ์ พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการค้นหาเว็บเซอร์วิสได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 15

17 Suggestions and Comments?
คำถามและข้อเสนอแนะ Suggestions and Comments? 16


ดาวน์โหลด ppt นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษม นาคาภรณ์ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google