งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-15 เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter
นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ

2 อาจารย์ที่ปรึกษา. อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน. 1. ผศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล 2. อ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มาและความสำคัญของโครงการ
ความคืบหน้าของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ Module Xbee Microcontroller PIC 16F628A แบบเบื้องต้นของเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย การทำงานของเครื่องโหวตเบื้องต้น ปัญหาและอุปสรรค

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงมิติ , ลงความเห็น , ลงคะแนนเสียง เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติใหม่ในการนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

6 การดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
ออกแบบโมเดลเครื่องโหวต ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ศึกษาการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง Xbee กับ microcontroller

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณไร้สายแบบ ZigBee โปรแกรมการประมวลผลและสรุปผล จากการกดปุ่มโหวตลงมิติคะแนนเสียง การนำเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายไปใช้งานจริง

8 Module XBee 3.3V @ 50mA 250 kbps Max data rate 300ft (100m) range
Features Xbee series 1 50mA 250 kbps Max data rate 300ft (100m) range 8 digital IO pins Built-in antenna

9 Pin Xbee ที่ใช้งาน Pin Name Direction Description 1 VCC - Power supply
2 DOUT Output UART Data Out 3 DIN/CONFIG Input UART Data In 10 GND Ground

10 Microcontroller PIC PIC คือ microcontroller อีกตระกูลหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller PIC จะยึดถือการออกแบบที่ว่ารวมทุกอย่างไว้ใน chip ตัวเดียว สามารถใช้ได้หลายภาษาในการเขียนโปรแกรม เช่น C , Assembly เป็นต้น ขนาดเล็กกะทัดรัด

11 PIC 16F628A

12 แบบเบื้องต้นของเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ปุ่มกด 4 ปุ่ม LED X 3 แดง เหลือง เขียว สวิชต์เปิด-ปิด หมายเหตุ สัญลักษณ์ที่ใช้ นั้น เพื่อบ่งบอก ถึงความแตกต่างของปุ่มเท่านั้น

13 อุปกรณ์เบื้องต้น(เบื้องต้น)
Switch Button 4 ปุ่ม LED x 3 แดง, เหลือง และเขียว Switch สำหรับเปิด - ปิด Microcontroller PIC รุ่น 16F628A Xbee Series 1 รุ่นธรรมดา (ระยะการส่งประมาณ 100m) แบตเตอรี่ ลิเทียมโพลิเมอร์ Li – Po

14 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่องโหวต
สถานะของเครื่องพร้อมใช้งาน

15 สถานะเครื่องโหวตขณะพร้อมทำการส่งข้อมูล

16 สถานะเครื่องโหวตแสดงการรับส่งข้อมูลผิดพลาด

17 Schematic วงจรเบื้องต้น

18 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ Xbee Pro การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน

19 คำถาม??

20 Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google