งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล 2. อ. ดร. วิชชา เฟื่อง จันทร์ 2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  ความคืบหน้าของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  Module Xbee  Microcontroller PIC 16F628A  แบบเบื้องต้นของเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ ไร้สาย  การทำงานของเครื่องโหวตเบื้องต้น  ปัญหาและอุปสรรค 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการ สอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 4

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ  การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ  เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลง มิติ, ลงความเห็น, ลงคะแนนเสียง  เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมี ปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติ ใหม่ในการนำเสนอ  กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิผล 5

6 การดำเนินงานและความคืบหน้าของ โครงการ  ออกแบบโมเดลเครื่องโหวต  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ศึกษาการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง Xbee กับ microcontroller 6

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณไร้สาย แบบ ZigBee  โปรแกรมการประมวลผลและสรุปผล จากการกดปุ่มโหวตลงมิติคะแนนเสียง  การนำเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้ สายไปใช้งานจริง 7

8 Module XBee  Features Xbee series 1  3.3V @ 50mA  250 kbps Max data rate  300ft (100m) range  8 digital IO pins  Built-in antenna 8

9 Pin Xbee ที่ใช้งาน PinNameDirectionDescription 1VCC-Power supply 2DOUTOutputUART Data Out 3DIN/CONFIGInputUART Data In 10GND-Ground 9 ตาราง pin Xbee ที่ใช้งาน

10 Microcontroller PIC  PIC คือ microcontroller อีกตระกูลหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller  PIC จะยึดถือการออกแบบที่ว่ารวมทุก อย่างไว้ใน chip ตัวเดียว  สามารถใช้ได้หลายภาษาในการเขียน โปรแกรม เช่น C, Assembly เป็นต้น  ขนาดเล็กกะทัดรัด 10

11 PIC 16F628A 11

12 แบบเบื้องต้นของเครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย  ปุ่มกด 4 ปุ่ม  LED X 3 แดง เหลือง เขียว  สวิชต์เปิด - ปิด  หมายเหตุ สัญลักษณ์ที่ใช้ นั้น เพื่อบ่งบอก ถึงความแตกต่างของปุ่มเท่านั้น 12

13 อุปกรณ์เบื้องต้น ( เบื้องต้น )  อุปกรณ์เบื้องต้น  Switch Button 4 ปุ่ม  LED x 3 แดง, เหลือง และเขียว  Switch สำหรับเปิด - ปิด  Microcontroller PIC รุ่น 16F628A  Xbee Series 1 รุ่นธรรมดา ( ระยะการส่ง ประมาณ 100m)  แบตเตอรี่ ลิเทียมโพลิเมอร์ Li – Po 13

14 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่อง โหวต 14 สถานะของเครื่องพร้อมใช้งาน

15 สถานะเครื่องโหวตขณะพร้อมทำการส่งข้อมูล 15

16 สถานะเครื่องโหวตแสดงการรับส่งข้อมูล ผิดพลาด 16

17 Schematic วงจรเบื้องต้น 17

18 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัว อุปกรณ์ Xbee Pro  การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด  การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน 18

19 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google